přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení ochrany lesa v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství

1.11.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení ochrany lesa v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství

 

Č. j.: 39/66/2019-MZe-11130
V Praze dne 4. listopadu 2019

 

Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení ochrany lesa v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství v oboru služby 43. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. leden 2020.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • podílení se na tvorbě koncepce lesního hospodářství v rámci působnosti Sekce lesního hospodářství,
 • podílení se na tvorbě nebo komplexním posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo komunitárních předpisů, analýze právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropských společenství,
 • podílení se na tvorbě celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy,
 • vykonávání komplexní právní činnosti v oboru státní služby ústředního správního úřadu, zejména:
  • rozhodování o odvolání proti rozhodnutím vydávaným podle lesního zákona a zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (s výjimkou kategorizace a hospodářské úpravy lesů),

  • vedení přezkumných řízení,

  • rozhodování o obnově řízení a zajišťování obnovy řízení, pokud je nařízena do rozhodnutí Ministerstva zemědělství vydaného v jeho působnosti,

  • rozhodování o uložení pokut podle lesního zákona a zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,

 • vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních a sporech,
 • posuzování práva na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci ve věcně a právně složitých případech, jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu,
 • podílení se na celostátně metodickém usměrňování a koordinování výkonu státní správy lesů na úseku ochrany lesa, státní správy v oblasti obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin, v rozsahu své kompetence,
 • podílí se na plnění úkolů v rámci agendy těžby rašelin v souladu s platnou právní úpravou,
 • podílení se na přípravě předběžných souhlasů k nakládání s lesy ve vlastnictví státu,
 • podílení se na plnění úkolů souvisejících s platnou právní úpravou v oblasti výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
 • podílení se na plnění úkolů souvisejících s platnou právní úpravou v oblasti uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin a ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin, včetně přípravy rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin,
 • plnění úkolů na úseku ochrany lesa v souladu s platnou právní úpravou:
 • podílení se na zpracování návrhů směrnic a metodických pokynů na úseku ochrany lesa, včetně návrhu opatření v případě mimořádných okolností ukládaných podle lesního zákona na úseku ochrany lesa, pokud přesahují územní působnost kraje,
 • vykonávání kontrolní činnosti a dozoru na úseku ochrany lesů nad tím, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení lesního zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, tento dozor vykonává rovněž ve vojenských lesích v působnosti Ministerstva obrany,
 • podílení se na přípravě rozhodnutí o uložení pokut podle lesního zákona,
 • podílení se na usměrňování činnosti krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy a Vojenského lesního úřadu na úseku ochrany lesa,
 • podílení se na spolupráci s Ministerstvem životního prostředí na úseku ochrany lesa,
 • podílení se na zajištění monitoringu a prognózy výskytu biotických a abiotických škodlivých činitelů v lesích, provádění analytického vyhodnocování dat, příprava situačních zpráv a zpracování návrhů řešení;
 • podílení se na přípravě projektů chemické meliorace a obranných zásahů proti lesním škodlivým činitelům.
 • podílení se, v rámci své působnosti, na přípravě veřejných zakázek oddělení ochrany lesa, včetně kontroly jejich realizace,
 • podílení se na spolupráci s Ministerstvem vnitra na úseku organizace, řízení a kontroly letecké hasičské služby,
 • spolupráci na metodickém řízení Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., na úseku ochrany lesa, ochrany lesních půd, monitoringu stavu lesa a oceňování lesů,
 • spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. na tvorbě technických norem v oblasti lesního hospodářství,
 • spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským při ochraně lesa proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu zásilek, při registraci přípravků a pomocných prostředků používaných k ochraně lesa, na úseku ochrany lesa proti imisím a při ochraně lesních půd,
 • podílení se na zpracování koncepcí a projektů týkajících se lesního hospodářství, na přípravě a hodnocení výzkumných úkolů a mezinárodních projektů v rámci své působnosti,
 • plnění dalších úkolů uložených představeným, vztahující se k jeho náplni správních činností.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 19. listopadu 2019, tj. v této lhůtě

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,

 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mzecz, nebo

 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení ochrany lesa v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

Je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

Dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

Je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;

Je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti; 

Dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu získaného studiem v magisterském studijním programu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

Má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. motivační dopis.

Informace pro žadatele:

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě)

 1. Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem.
 2. Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu.
 3. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

 

Kontaktní osoba pro odborné dotazy:
Ing. Jiří Bílý, Ph.D., tel.: 221 812 272, jiribily@mzecz

Kontaktní osoba pro formální dotazy:
Mgr. Petra Zdražilová, DiS., tel.: 221 812 658, petrazdrazilova@mzecz

Přílohy ke stažení:
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx

 

Mgr. Jan Sixta
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

 

Zveřejněno na Úřední desce MZe 4. 11. 2019 do 19. 11. 2019.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem