přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení personálních informačních systémů v odboru personálním v Ministerstvu zemědělství

5.10.2017

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení personálních informačních systémů v odboru personálním v Ministerstvu zemědělství

 

Č.j.: 1158/94/2017-MZe-11131
Datum: 5. října 2017

 

Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oboru služby 1. Finance. Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 15. listopad  2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

 • zpracování návrhu objemu finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a limit počtů zaměstnanců pro tvorbu závazných ukazatelů státního rozpočtu

 • zakládání a údržba rezervací finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a souvisejících položek rozpočtové skladby v režimu Státní pokladny včetně prostředků kofinancovaných z Technické pomoci EU

 • sledování a řízení průběhu čerpání finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, příprava a předkládání návrhů na rozpočtová opatření

 • zpracování a předkládání předepsaných finančních a statistických výkazů, tvorba analýz, rozborů a kalkulací, které se týkají odměňování zaměstnanců a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • výkon služební činnosti v prostředí ERP inf. systému HR/FI SAP R3P (3)

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. října 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mzecz nebo prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení personálních informačních systémů v odboru personálním“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. (vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu);
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu získaného studiem v magisterském studijním programu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. motivační dopis

Kontaktní osoba pro odborné dotazy:
Ing. Vít Roubek
vedoucí oddělení personálních informačních systémů
tel.: 221 812 619, e-mail: vitroubek@mzecz

Kontaktní osoba pro formální záležitosti:
Marie Heřmánková, tel.: 221 812 918, e-mail: zamestnani@mzecz

Přílohy ke stažení:
http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-verze-2.aspx

 

Ing. Jiří Bakalík
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

 

Zveřejněno na Úřední desce MZe 5. 10. 2017 do 20. 10. 2017.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem