přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v tiskovém oddělení odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství

6.1.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v tiskovém oddělení odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství

Č.j.: 1158/1/2017-MZE-11131

Datum: 6. ledna 2017

Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oboru služby 33. Systém veřejné správy. Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 15.2.2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

 • tvorbě koncepce oboru služby v působnosti ústředního správního úřadu,
 • zpracovávání informací MZe pro hromadné sdělovací prostředky,
 • zpracovávání informací týkajících se Evropské unie určené médiím,
 • organizování tiskové konference a dalších setkání ministra a představených MZe s médii,
 • působení jako koordinačního útvaru při zajišťování a zpracování pracovních podkladů pro ministra ve spolupráci s ostatními sekcemi MZe,
 • analyzování denního tisku a ostatních médií,
 • odpovídání na dotazy novinářů.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. ledna 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mzecz  nebo prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v tiskovém oddělení“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 • Je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 • Dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • Je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 • Je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky; 

 • Dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru; 

 • Má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis
 3. písemná práce – reportáž ze zemědělského nebo potravinářského podniku – může být fiktivní, v rozsahu dvě normostrany.

Informace pro žadatele:

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem a která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců a stanoví se jí zkušební doba v délce 6 měsíců.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem a která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přísluší této osobě nejnižší platový tarif v platové třídě stanovené pro služební místo, na něž je zařazena.


Kontaktní osoba pro odborné dotazy: Ing. Václav Tampír, tel.: 221812679, vaclavtampir@mzecz
Kontaktní osoba pro formální dotazy: Marie Heřmánková, tel.: 221 812 918, zamestnani@mzecz


Přílohy ke stažení: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6-verze-2.aspx


Ing. Jiří Bakalík
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství


Zveřejněno na Úřední desce MZe od 6.1.2017 do 23.1.2017.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem