přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9.H. – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

INFORMACE PRO ŽADATELE O PODPORU ÚČASTI NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU 9.H. OD 1. 6. 2021

České subjekty, účastnící se mezinárodních veletrhů a výstav v zahraničí, mohou požádat v rámci proexportní podpory Ministerstva zemědělství o dotaci k úhradě některých nákladů na realizaci jejich účasti v rámci dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a zahradnictví. Žadatelé mohou požádat o dotaci jak při účasti na veletrhu/výstavě samostatným stánkem, tak při účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství.

V rámci tohoto dotačního programu jsou malým, středním i velkým podnikům podnikajícím v oblasti agrárně-potravinářského komplexu částečně hrazeny tyto náklady:

 • na pronájem výstavní plochy bez vybavení a bez technických sítí,
 • registrační poplatek (vč. online účasti na online veletrzích),
 • zpáteční letenku v economy třídě pro jednu osobu do zemí mimo EU,
 • na výstavbu stánku bez technických sítí.

Dotační program je rozdělen na dva podprogramy 9.H.a. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací Ministerstva zemědělství a 9.H.b. Podpora účasti na ostatních mezinárodních zemědělských a potravinářských veletrzích a výstavách v zahraničí. Aktualizovaný seznam veletrhů s oficiální účastí MZe lze nalézt na stránkách Ministerstva zemědělství v Proexportním okénku.

Formu a výši podpory a veškeré náležitosti k podání žádosti o dotaci upravuje znění dotačního programu 9.H. v praktické příručce Zásady. Pro období účasti na zahraničních veletrzích od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022 budou Zásady zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství cca na podzim 2021.

Pro uplatnění nároku na dotaci je potřeba postupovat následovně:

 1. Podání žádosti o dotaci – nově dochází ke zjednodušení podávání žádosti o dotaci: všem žadatelům bude dotace poskytnuta na základě splnění stanovených podmínek dle příslušných nařízení EK v režimu „de minimis“ s přihlédnutím k limitům poskytovaných podpor za poslední tři účetní období.

  Všichni žadatelé tak budou podávat jednu souhrnnou žádost o dotaci na Portálu farmáře SZIF s uvedením všech veletrhů/výstav, kterých se chce během výše uvedeného období žadatel zúčastnit, s tím, že Žádost o dotaci musí podat kdykoliv v termínu od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2022. V žádosti již tedy nemusí být vyjadřován motivační účinek. Pokud se žadatel rozhodne zúčastnit se další(ch) výstavy(výstav), doplní tuto akci k Žádosti o dotaci Změnou žádosti o dotaci.
   
 2. Prokázání nároku na dotaci – po ukončení akce budou všichni žadatelé podávat elektronicky na Portálu farmáře SZIF Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci, a to v období od 1. do 30. 6. 2022.

  Formuláře pro podání žádostí na rok 2022 včetně příruček s informacemi k podání žádostí na rok 2022 budou zveřejněny na stránkách www.szif.cz (Portál farmáře a SZIF poskytuje → Národní dotace → 9.H).

  Upozornění: Žadatelé musí pro schválení dotace řádně doložit všechny požadované doklady, včetně fotografií stánku, výpisu z výstavního katalogu, označení stánku povinnou publicitou apod. Bez doložení všech dokladů nemůže být o poskytnutí dotace rozhodnuto kladně.

Nově platí pro žadatele o dotaci, kteří se účastní v období od 1. 6. 2020 veletrhu/výstavy, kde má Ministerstvo zemědělství oficiální stánek (dotační podprogram 9.H.a.), samostatnou expozicí (neúčastní se veletrhu ve společném stánku MZe), povinnost označit viditelně svůj stánek obdobně jako žadatelé dotačního podprogramu 9.H.b. následujícím:

 • názvem státu a vlajkou ČR (rozměry cca 100 x 50 cm),
 • logem Ministerstva zemědělství a kontaktními údaji - www.eagri.cz (rozměry cca 50 x 30 cm – logo ke stažení).

Při podávání dokladů prokazujících nárok na dotaci doloží žadatelé, kteří se neúčastní výstavy ve společné expozici MZe, potvrzení o účasti na výstavě, a to: kopií přihlášky k účasti (nebo kopií katalogu vystavovatelů s uvedením vystavovatele) a fotodokumentací stánku (1-2 fotografie), ze které bude zřejmé označení stánku výše uvedenými požadavky.

Pro rok 2023 budou sjednocena pravidla pro podávání Žádostí o dotaci a Dokladů prokazujících nárok o dotaci. Obojí budou žadatelé podávat po ukončení akcí (veletrhů a výstav konaných od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023), a to v termínu od 1. do 30. 6. 2023.

 

VIRTUÁLNI VELETRHY

Vzhledem ke světové epidemické situaci a nemožnosti konání některých veletrhů v klasické prezenční formě je nabídka proexportní pomoci českým subjektům rozšířena i o možnost čerpání dotace na virtuální (online) veletrhy a výstavy v zahraničí, a to na registrační poplatek, zahrnující digitální platformu či kompaktní marketingové služby, až do výše 80 000 Kč na žadatele a na veletrh/výstavu. Veškeré informace o poskytnutí podpory na částečnou úhradu registračního poplatku na tuto formu výstavní prezentace jsou v aktuálním zpřesnění Zásad pro rok 2021 a podmínky budou zveřejněny i v Zásadách pro rok 2022.

Upozornění: v případě virtuálních veletrhů se k dokladům prokazujícím nárok na dotaci navíc dokládá přihláška k účasti na veletrhu, printscreen obrazovky hlavní stránky digitálního či virtuálního veletrhu, printscreen obrazovky vizualizace virtuálního stánku s viditelným označením názvu firmy.

EPIDEMICKÁ SITUACE – COVID-19
ZRUŠENÍ – POSUNUTÍ TERMÍNU VELETRHU/VÝSTAVY

Při mimořádné situaci související s onemocněním COVID-19 je při zrušení veletrhů či posunutí termínu jejich konání možno postupovat následujícím způsobem:

 • zrušení veletrhu - v případě, že byl veletrh/výstava zrušena rozhodnutím příslušné veletržní správy či Ministerstva zemědělství v důsledku vyšší moci či zájmu státu a nebude-li se z tohoto důvodu žadatel o dotaci akce účastnit, budou žadateli částečně uhrazeny skutečně vynaložené náklady na účast na zahraniční akci i v případě, že se neuskuteční. Jedná se o náklady uvedené v bodu 4 Dotace (dle Zásad) s výjimkou úhrady nákladů na cestovní výlohy.

  Tuto skutečnost je nutné doložit čestným prohlášením o neúčasti na zahraniční akci z důvodu jejího zrušení na formuláři SZIF včetně potvrzení o zrušení akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o zrušení veletrhu/výstavy), na kterém bude uvedeno datum rozhodnutí o ukončení akce, a čestným prohlášením na formuláři SZIF, že uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny žadateli. Uznat lze platby za skutečně vynaložené náklady, které byly žadatelem provedeny nejpozději den před dnem, kdy bylo rozhodnuto o ukončení akce.
   
 • posunutí termínu veletrhu - v případě, že byl termín veletrhu/výstavy pouze posunut na období od 1. 6. 2021 (z termínu konaného před 31. 5. 2021 včetně), žadatelé uvedou požadavek na výstavu/veletrh do žádosti pro rok 2022 (podají Žádost o dotaci elektronicky přes Portál farmáře – na jednu nebo více akcí dohromady), přičemž výdaje na položky uvedené v bodu 4 Dotace uskutečněné před 1. 6. 2021 (dle Zásad 2021) budou považovány za uznatelné výdaje (tedy náklady na již  zaplacený registrační poplatek, pronájem výstavní plochy apod.). K žádosti na rok 2022 doloží žadatel čestné prohlášení o účasti na veletrhu    či výstavě na formuláři Fondu včetně potvrzení o posunutí termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o posunutí termínu veletrhu/výstavy).

KONTAKTY

Kontaktní osobou pro administraci žádostí dotačního programu 9.H. je Ing. Eliška Niklová (eliskaniklova@szifcz {eliskaniklova@szifcz?subject=Dota%C4%8Dn%C3%AD%20program%209H}), kontaktní osobou pro znění dotačního programu 9.H. je Dr. Ing. Emerich Vacek (emerichvacek@mzecz {emerichvacek@mzecz?subject=Dota%C4%8Dn%C3%AD%20program%209H}) a Ing. Bc. Jitka Borkovcová (jitkaborkovcova@mzecz {jitkaborkovcova@mzecz?subject=Dota%C4%8Dn%C3%AD%20program%209H}).

Přílohy

Související odkazy