přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9.H. – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Od roku 2020 dochází ke změně znění dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí i procesu jeho administrace:

 • je snížena výše max. podpory, a to u dotačního podprogramu 9.H.a. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se samostatně účastní veletrhu, kde má MZe oficiální expozici; do výše 30 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se účastní ve společné expozici MZe; u dotačního podprogramu 9.H.b. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy a do výše 80 tis. Kč na výstavbu stánku (bez vybavení a technických sítí),

 • o úhradu letenky u obou dotačních podprogramů bude možno požádat pouze pro účast na veletrzích a výstavách mimo země EU,

 • u dotačního podprogramu 9.H.b. bude možno podat žádost o dotaci pouze na 6 veletrhů během dotačního období.

AKTUÁLNĚ

Nově platí pro žadatele o dotaci, kteří se účastní v období od 1. 6. 2020 veletrhu/výstavy, kde má Ministerstvo zemědělství oficiální stánek (dotační podprogram 9.H.a.), samostatnou expozicí (neúčastní se veletrhu ve společném stánku MZe), povinnost označit svůj stánek obdobně jako žadatelé dotačního podprogramu 9.H.b. následujícím:

 • názvem státu a vlajkou ČR (rozměry cca 100 x 50 cm),
 • logem Ministerstva zemědělství a kontaktními údaji - www.eagri.cz (rozměry cca 50 x 30 cm – ke stažení zde).

Při podávání dokladů prokazujících nárok na dotaci doloží výše uvedení žadatelé potvrzení o účasti na výstavě, a to: kopií přihlášky k účasti (nebo kopií katalogu vystavovatelů s uvedením vystavovatele) a fotodokumentací stánku (1-2 fotografie), ze které bude zřejmé označení stánku výše uvedenými požadavky.

NOVÉ – POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VELETRHY KONANÉ OD 1. 6. 2020 DO 31. 5. 2021

Všichni žadatelé budou nově postupovat při podávání žádostí o dotaci na veletrhy konané od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 následujícím způsobem:

Od 1. 6. 2020 bude každý žadatel (bloková výjimka – žadatelé prokazující motivační účinek, i ostatní žadatelé - „de minimis“) podávat jednu souhrnnou žádost o dotaci na Portálu farmáře SZIF s uvedením všech veletrhů/výstav, kterých se chce během výše uvedeného období zúčastnit, s tím, že:

 • žadatelé, kteří vyjadřují motivační účinek (dříve na motivačním formuláři, tzn. žadatelé, kteří jsou malým nebo středním podnikem působícím v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh) musí podat žádost o dotaci nejpozději den před zahájením realizace předmětu dotace (před objednáním a platbou letenky, výstavní plochy, stavby stánku nebo registračního poplatku) a

 • ostatní žadatelé („de minimis“) musí žádost o dotaci podat nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením veletrhu/výstavy

Pokud se žadatel rozhodne zúčastnit se další(ch) výstavy(výstav), doplní tuto akci k Žádosti o dotaci Změnou žádosti o dotaci.

Formuláře pro podání žádostí na rok 2021 včetně příruček s informacemi k podání žádostí na rok 2021 jsou již zveřejněny na stránkách www.szif.cz (Portál farmáře a SZIF poskytuje – Národní dotace).

Po ukončení akce budou všichni žadatelé podávat elektronicky na Portálu farmáře SZIF Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci, a to v období od 1. do 30. 6. 2021.

ZRUŠENÍ  - POSUNUTÍ TERMÍNU VELETRHU/VÝSTAVY

Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 je při zrušení veletrhů či posunutí termínu jejich konání možno postupovat následujícím způsobem:

 • zrušení veletrhu - v případě, že byl veletrh/výstava zrušena rozhodnutím příslušné veletržní správy či Ministerstva zemědělství v důsledku vyšší moci či zájmu státu a nebude-li se z tohoto důvodu žadatel o dotaci akce účastnit, budou žadateli částečně uhrazeny skutečně vynaložené náklady na účast na zahraniční akci i v případě, že se neuskuteční. Jedná se o náklady uvedené v bodu 4 Dotace (dle Zásad pro rok 2020) s výjimkou úhrady nákladů na cestovní výlohy.

  Tuto skutečnost je nutné doložit čestným prohlášením o neúčasti na zahraniční akci z důvodu jejího zrušení na formuláři SZIF včetně potvrzení o zrušení akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o zrušení veletrhu/výstavy), na kterém bude uvedeno datum rozhodnutí o ukončení akce, a čestným prohlášením na formuláři SZIF, že uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny žadateli. Uznat lze platby za skutečně vynaložené náklady, které byly žadatelem provedeny nejpozději den před dnem, kdy bylo rozhodnuto o ukončení akce.
 • posunutí termínu veletrhu - v případě, že byl termín veletrhu/výstavy pouze posunut na období od 1. 6. 2020 (z termínu konaného před 31. 5. 2020 včetně), žadatelé uvedou požadavek na výstavu/veletrh do žádosti pro rok 2021 (podají Žádost o dotaci elektronicky přes Portál farmáře – na jednu nebo více akcí dohromady), přičemž výdaje na položky uvedené v bodu 4 Dotace uskutečněné před 1. 6. 2020 (dle Zásad 2020) budou považovány za uznatelné výdaje (tedy náklady na již  zaplacený registrační poplatek, pronájem výstavní plochy apod.). K žádosti na rok 2021 doloží žadatel čestné prohlášení o účasti na veletrhu či výstavě na formuláři Fondu včetně potvrzení o posunutí termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o posunutí termínu veletrhu/výstavy).

KONTAKTY

Kontaktní osobou pro administraci žádostí dotačního programu 9.H. je od 1. 1. 2020  Ing. Antonín Zlatohlávek, Ph.D. (antoninzlatohlavek@szifcz), kontaktní osobou pro znění dotačního programu 9.H. je Ing. Bc. Jitka Borkovcová (jitkaborkovcova@mzecz).

Přílohy