přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9.H. – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

České subjekty, účastnící se mezinárodních veletrhů a výstav v zahraničí, mohou požádat v rámci proexportní podpory Ministerstva zemědělství  o dotaci k úhradě některých nákladů na realizaci jejich účasti v rámci dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí. Žadatelé mohou požádat o dotaci jak při účasti na veletrhu/výstavě samostatným stánkem, tak při účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství.

V rámci tohoto dotačního programu jsou malým, středním i velkým podnikům podnikajícím v oblasti zemědělství částečně hrazeny:

 • náklady na pronájem výstavní plochy bez vybavení a bez technických sítí,
 • registrační poplatek,
 • náklady na jednu zpáteční letenku v economy třídě do zemí mimo EU,
 • náklady na výstavbu stánku bez vybavení a bez technických sítí.

Formu a výši podpory a veškeré náležitosti k podání žádosti o dotaci upravuje znění dotačního programu 9.H. v praktické příručce Zásady pro rok 2021. Dotační program je rozdělen na dva podprogramy 9.H.a. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací Ministerstva zemědělství a 9.H.b. Podpora účasti na ostatních mezinárodních zemědělských a potravinářských veletrzích a výstavách v zahraničí.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VELETRHY/VÝSTAVY KONANÉ OD 1. 6. 2020 DO 31. 5. 2021: Všichni žadatelé budou nově postupovat při podávání žádostí o dotaci na veletrhy konané v tomto období následujícím způsobem:

Od 1. 6. 2020 bude každý žadatel (bloková výjimka –  žadatelé prokazující motivační účinek, i ostatní žadatelé - „de minimis“) podávat jednu souhrnnou žádost o dotaci na Portálu farmáře SZIF s uvedením všech veletrhů/výstav, kterých se chce během výše uvedeného období zúčastnit, s tím, že:

 • žadatelé, kteří vyjadřují motivační účinek (dříve na motivačním formuláři, tzn. žadatelé, kteří jsou malým nebo středním podnikem působícím v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh) musí podat žádost o dotaci nejpozději den před zahájením realizace předmětu dotace (před objednáním a platbou letenky, výstavní plochy, stavby stánku nebo registračního poplatku) a

 • ostatní žadatelé („de minimis“) musí žádost o dotaci podat nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením veletrhu/výstavy

Pokud se žadatel rozhodne zúčastnit se další(ch) výstavy(výstav), doplní tuto akci k Žádosti o dotaci Změnou žádosti o dotaci.

Formuláře pro podání žádostí na rok 2021 včetně příruček s informacemi k podání žádostí na rok 2021 jsou zveřejněny na stránkách www.szif.cz (Portál farmáře a SZIF poskytuje – Národní dotace). Po ukončení akce budou všichni žadatelé podávat elektronicky na Portálu farmáře SZIF Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci, a to v období od 1. do 30. 6. 2021.

AKTUÁLNĚ

VIRTUÁLNI VELETRHY: Vzhledem ke světové epidemické situaci a nemožnosti konání veletrhů v klasické prezenční formě je nabídka proexportní pomoci českým subjektům nově rozšířena o možnost čerpání dotace na virtuální (online) veletrhy a výstavy v zahraničí. Veškeré informace o poskytnutí podpory na částečnou úhradu registračního poplatku na tuto formu výstavní prezentace je v aktuálním zpřesnění Zásad pro rok 2021.

ZRUŠENÍ  - POSUNUTÍ TERMÍNU VELETRHU/VÝSTAVY: Při mimořádné situaci související s onemocněním COVID-19 je při zrušení veletrhů či posunutí termínu jejich konání možno postupovat následujícím způsobem:

 • zrušení veletrhu - v případě, že byl veletrh/výstava zrušena rozhodnutím příslušné veletržní správy či Ministerstva zemědělství v důsledku vyšší moci či zájmu státu a nebude-li se z tohoto důvodu žadatel o dotaci akce účastnit, budou žadateli částečně uhrazeny skutečně vynaložené náklady na účast na zahraniční akci i v případě, že se neuskuteční. Jedná se o náklady uvedené v bodu 4 Dotace (dle Zásad pro rok 2021) s výjimkou úhrady nákladů na cestovní výlohy.

  Tuto skutečnost je nutné doložit čestným prohlášením o neúčasti na zahraniční akci z důvodu jejího zrušení na formuláři SZIF včetně potvrzení o zrušení akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o zrušení veletrhu/výstavy), na kterém bude uvedeno datum rozhodnutí o ukončení akce, a čestným prohlášením na formuláři SZIF, že uhrazené náklady nebyly zpětně vráceny žadateli. Uznat lze platby za skutečně vynaložené náklady, které byly žadatelem provedeny nejpozději den před dnem, kdy bylo rozhodnuto o ukončení akce.
 • posunutí termínu veletrhu - v případě, že byl termín veletrhu/výstavy pouze posunut na období od 1. 6. 2021 (z termínu konaného před 31. 5. 2021 včetně), žadatelé uvedou požadavek na výstavu/veletrh do žádosti pro rok 2022 (podají Žádost o dotaci elektronicky přes Portál farmáře – na jednu nebo více akcí dohromady), přičemž výdaje na položky uvedené v bodu 4 Dotace uskutečněné před 1. 6. 2021 (dle Zásad 2021) budou považovány za uznatelné výdaje (tedy náklady na již  zaplacený registrační poplatek, pronájem výstavní plochy apod.). K žádosti na rok 2022 doloží žadatel čestné prohlášení o účasti na veletrhu či výstavě na formuláři Fondu včetně potvrzení o posunutí termínu akce (potvrzení od veletržní správy či MZe, případně printscreen obrazovky veletrhu s informací o posunutí termínu veletrhu/výstavy).

NOVÉ

Nově platí pro žadatele o dotaci, kteří se účastní v období od 1. 6. 2020 veletrhu/výstavy, kde má Ministerstvo zemědělství oficiální stánek (dotační podprogram 9.H.a.), samostatnou expozicí (neúčastní se veletrhu ve společném stánku MZe), povinnost označit svůj stánek obdobně jako žadatelé dotačního podprogramu 9.H.b. následujícím:

 • názvem státu a vlajkou ČR (rozměry cca 100 x 50 cm),
 • logem Ministerstva zemědělství a kontaktními údaji - www.eagri.cz (rozměry cca 50 x 30 cm – logo ke stažení).

Při podávání dokladů prokazujících nárok na dotaci doloží výše uvedení žadatelé potvrzení o účasti na výstavě, a to: kopií přihlášky k účasti (nebo kopií katalogu vystavovatelů s uvedením vystavovatele) a fotodokumentací stánku (1-2 fotografie), ze které bude zřejmé označení stánku výše uvedenými požadavky.

KONTAKTY

Kontaktní osobou pro administraci žádostí dotačního programu 9.H. je Mgr. Tomáš Mikeska (tomasmikeska@szifcz), kontaktní osobou pro znění dotačního programu 9.H. je Ing. Bc. Jitka Borkovcová (jitkaborkovcova@mzecz).

Přílohy

Související odkazy