přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace podle zákona o střetu zájmů

Informace o možnosti nahlédnout do registru oznámení podávaných podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v působnosti Ministerstva zemědělství.

Evidenční orgán:

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
posta@mzecz

Správce registru:

Oddělení provozu a podpory technologií
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
posta@mzecz

Kontaktní osoby:

Andrea Divíšková
tel. 221 812 713
andreadiviskova@mzecz {AndreaDiviskova@mzecz}

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení  o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení   (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem, po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Ministerstvo zemědělství je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře, kterých se zákon týká (§ 2 odst. 2 zákona).

Přístup do registru funkcionářů - odkaz na aplikaci je dostupný pouze přihlášeným uživatelům s příslušným oprávněním

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Ministerstvo zemědělství neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

Žádosti o zpřístupnění informací dle § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona jsou ke stažení vpravo v rámečku formuláře, nebo zde:

Vzor čestného prohlášení veřejného funkcionáře (dle přílohy vyhlášky č. 578/2006 Sb.) naleznete v rámečku Přílohy.