přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc červen 2019

11.7.2019

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc červen 2019

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací
Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů si Vás dovoluji požádat o poskytnutí veškeré korespondence mezi Svazem pěstitelů chmele české republiky a MZe ČR, zejména pak dopis ze dne 24.10.2018 od Svazu pěstitelů chmele České republiky zastoupeného Ing. Lubošem Hejdou, ve kterém žádá o pomoc ve věci chmelové sadby Žateckého poloraného červeňáku Osvaldova klonu č. 114.
Dále žádám o poskytnutí korespondence jednotlivých pěstitelů chmele s MZe ČR, týkající se zamítnutí prodeje sadby chmele ŽPČ Osv. klonu 114 vyrobené v roce 2018 Chmelařským institutem s.r.o. Žatec a o korespondenci ve, které se Chmelařský institut s.r.o. ,Kadaňská 2525, PSČ 43846 Žatec odvolává proti rozhodnutí ÚKZÚZ čj. UKZUZ 124084/2018 ze dne 27. 09. 2018 ve věci neuznání rozmnožovacího materiálu chmele.


Odpověď:
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete poskytnutí veškeré korespondence mezi Svazem pěstitelů chmele České republiky a MZe ČR, zejména pak dopis ze dne 24.10.2018 od Svazu pěstitelů chmele ČR a korespondenci Chmelařského institutu s.r.o., Vám v přílohách zasílám požadované dokumenty.
(Přílohy: 1. Dopis Svaz čj. 61097/2018; 2. Dopis čj. 61097/2018; 3. Odvolání proti neuznání č. 4052-1804; 4. Jednotlivá stanoviska pěstitelů chmele) 

 

Dotaz:
Žádám o informace dle zákona č.106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím a to:
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné roku 2018.
Příjemce vodného a stočného: Moravská vodárenská, a.s.  (IČO 61859575)
Oblast: Zlínsko, Olomoucko a Přerovsko


Odpověď:
Dne 3. června 2019 obdrželo Ministerstvo zemědělství Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), v níž žádáte o poskytnutí „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné
a stočné roku 2018“, pro příjemce vodného a stočného: Moravská vodárenská, a.s.  (IČO 61859575), pro oblasti: Zlínsko, Olomoucko a Přerovsko, které společnost Moravská vodárenská, a.s. zaslala Ministerstvu zemědělství na základě zákonné povinnosti podle § 36, odst. 5, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu se zněním § 4a informačního zákona Vám vyžádané informace poskytuji a zasílám Vám kopie níže uvedených dokumentů.
(Přílohy: 1. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018_Areál Svit Zlín; 2. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018_Obec Křelov – Břuchotín; 3. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018_Olomoucko; 4. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018_Prostějovsko; 5. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018_Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty; 6. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018_Zlínsko)

 

Dotaz:
Dle zákona 106/1999 Sb. bych vás požádal, návazně k předchozí kladně vyřízené žádosti, č.j. 28001/2019-MZE-17112 o poskytnutí dat ve stejném formátu, za 2 předchozí roky. Tj. období od 1.1.2017 do 31.12.2018
Data mohou být znovu rozdělena po měsících, ale mohou být poskytnuta i v podobě 2 souborů, kde jednotlivý soubor bude odpovídat celému kalendářnímu roku.
K datům bych se ještě chtěl zeptat, zda identifikátor fyzické osoby, příjemce podpory, je ZIFO, AIFO nebo váš interní systémový identifikátor
( dokumentace dle které se ptám: http://www.szrcr.cz/org-prevodnik )
A v poslední řadě se zeptám, zda data, která mi byla poskytnuta, jsou publikována na webu eagri.cz nebo v registru otevřených dat (data.gov.cz). Případně zda o publikaci na nějakém oficiálním kanálu neuvažujete.

Odpověď:
V návaznosti na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám ve dvou přílohách zasílám požadovaná data z Centrálního registru podpor malého rozsahu za období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018.
Dále si dovoluji reagovat na Vaše dotazy týkající se identifikátoru fyzické osoby a zveřejňování dat. Identifikátor fyzické osoby je interní systémový identifikátor, a to ID-SZR (identifikátor subjektu ve Společném zemědělském registru). Data nejsou publikována na webu eAgri.cz ani v registru otevřených dat. O zveřejnění těchto dat se neuvažuje.
(Přílohy: 1. 0_KOMPLET_2017.xlsx; 2. 0_KOMPLET_2018.xlsx)

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací
Podávám žádost podle zákona č.106/1999 Sb.,o poskytnutí informací týkající se akce -protipovodňové opatření „ Doubrava- Vrdy - Zbyslav", které prováděl Statní podnik Povodí Labe Hradec Králové cca v roce 2009-2010
Konkrétně žádám o informaci: Kdo ie přesně poskytovatelem dotace, název dotačního titulu.
Získané informace budou podkladem mé stížnosti týkající se podmínek z dotačního titulu vyplývajících. Jde o pochybení, neprofesionálnost při stavbě na cizím pozemku za použití dotačních prostředků a nezapsání dotované stavby do katastru nemovitostí.

Odpověď:
K Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci protipovodňového opatření „Doubrava – Vrdy – Zbyslav“ sděluji, že poskytovatelem dotace na předmětnou akci je Ministerstvo zemědělství a to v rámci dotačního programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“, jehož správcem je Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření.

 

Dotaz:
Žiadosť na základe  Zákon č. 106/1999 Sb., o podanie informácie a zaslanie  podkladov na dotačný titul na ochrannú hrádzu ( vodné dielo) v K.u. Lanžhot p.č. KN- xxxx
My, nižšie podpísaný manželia, ako osoby dotknuté vlastníckym právom ďalej len vlastníci susediacich pozemkov v K.ú. Lanžhot  č.p. PK-xxxx, PK-xxxx, PK-xxxx, Vás, touto cestou žiadame  na základe  Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o solobodnom prístupe k informáciám,o podanie informácie a zaslanie  podkladov na čerpaný dotačný titul na ochrannú hrádzu ( vodné dielo) v K.u. Lanžhot p.č. KN- xxxx.
Na základe, podania informácie zo strany Povodie Moravy s.p. v zastúpení Pán G.  závod Stredná Morava,  Uherské Hradište z dňa 27.2.2018 , o nemožnosti odpredaja časti pozemky (majetku ) na základe  čerpania dotácií a tím pádom potreby  udržatelnosti tohoto majetku K.u. Lanžhot p.č. KN- xxxx do uvedeného dátumu 31.12.2021,   Vás touto cestou žiadame,  o podanie informácie a zaslanie  podkladov na čerpaný dotačný titul na ochrannú hrádzu ( vodné dielo) v K.u. Lanžhot p.č. KN- xxxx, a to  za  obdobie od roku 2005 až po spomínaný dámu  31.12.2021 viď. príloha email.

Odpověď:
K Vaší žádosti ze dne 26. června 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace ohledně čerpaného dotačního titulu na ochrannou hráz, Vám sděluji požadované skutečnosti.
Jedná se o dotaci Ministerstva zemědělství na majetek zabezpečující funkci specializované protipovodňové ochrany. V letech 2005 – 2016 byly na předmětný majetek poskytnuty dotace v každém roce ve výši 4.260,-- Kč. Od roku 2017 už není na předmětný majetek dotace poskytována.

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádáme Ministerstvo zemědělství, které je podle § 21 a § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů příslušným úřadem k evidenci údajů o vodní bilanci a k zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a ke správě informačního systému veřejné správy o poskytnutí informací dle níže uvedeného.
Rozhodnutím Městského úřadu Vimperk, ze dne 16. 1. 2008, č. j. ŽP 231/2-213/217/08/Kub-12, jako příslušného vodoprávního úřadu (dále jako „Rozhodnutí“) bylo rozhodnuto o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru ze studny umístěné na pozemku parc. č. xxxx k. ú. Masákova Lhota, čhp 1-08-02-013, HGR Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy v kraji Jihočeském, obci Zdíkov (dále jako „studna“), a to ve prospěch Zemědělského družstva "Šumava" Zdíkov, IČ 63910870, sídlem Zdíkovec 12, 384 73 Zdíkov (dále jako ZD Šumava Zdíkov).
Rozsah povoleného odběru byl Rozhodnutím stanoven na průměrný povolený odběr 0,7 l/sec, maximální povolený odběr 1,3 l/sec, maximální měsíční povolený odběr 1,83 tis. M3/měs., roční povolený odběr 22 tis. M3/rok, s dobou povoleného nakládání s vodami do 31. 12. 2030.
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami byly uvedeny: související vodní dílo – studna kopaná, původ odebírané vody – podzemní voda mělkého oběhu. Typ odběrového objektu – studna, účel povoleného nakládání s podzemními vodami – ostatní.
Z rozhodnutí není patrné, že by měl odběr podzemní vody sloužit k zásobování pitnou vodou, nicméně v okolí předmětné studny se dle sdělení vodoprávního úřadu stále nacházejí historická ochranná pásma, která mají sloužit k ochraně studny jako vodního zdroje využívaného k zásobování pitnou vodou.
Dle ohledání na místě odborníkem z oboru hydrogeologie však tento vodní zdroj není způsobilý obsahovat vodu využitelnou k zásobování pitnou vodou, jelikož se jedná o vodu povrchovou, navíc infiltrovanou z místní vodoteče.
Příslušným vodoprávním úřadem nám nebyly poskytnuty informace, z nichž by bylo možné účel a povahu odběru podzemní vody a důvodnost vymezení ochranných pásem posoudit. Proto se obracíme na nadepsaný úřad s žádostí o:
i) informace o stavu, jakosti a odběrech povrchových a podzemních vod ze studny za období od roku 2008,
ii) vodní bilance, a to zejména bilance vodohospodářské, vztahující se k odběrovému místu,
iii) informaci o tom, zda má studna sloužit a zda studna slouží k odběru podzemní nebo povrchové vody pro účely zásobování pitnou vodou, případně zpracování na pitnou vodu,
iv) v případě, že studna neslouží pro účely zásobování pitnou vodou, o informace o jiném účelu odběru podzemních nebo povrchových vod ze studny,
v) informace o všech dalších odběrech podzemních a povrchových vod, realizovaných ve prospěch ZD Šumava Zdíkov.
Ve všech případech si dovolujeme požádat o zaslání informací elektronicky do datové schránky.


Odpověď:
Dopisem ze dne 26. června 2019 jste v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), požádal Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) o poskytnutí informací týkajících se povoleného nakládání s vodami – odběru podzemní vody ze studny na pozemku parc. č. xxxx v katastrálním území Masákova Lhota. Tento odběr byl povolen rozhodnutím Městského úřadu Vimperk, odborem životního prostředí, dne 20.2.2008, č.j. ŽP 231/2-213/217/08/Kub-12 (dále jen „rozhodnutí“). Požadujete informace o stavu, jakosti a odběrech povrchových a podzemních vod ze studny od roku 2008; vodní bilance, a to zejména bilance vodohospodářské, vztahující se k odběrovému místu; informaci o tom, zda má studna sloužit a zda studna slouží k odběru podzemní nebo povrchové vody pro účely zásobování pitnou vodou, případně zpracování na pitnou vodu; v případě, že studna neslouží pro účely zásobování pitnou vodou, o informace o jiném účelu odběru podzemních nebo povrchových vod ze studny; a informace o všech dalších odběrech podzemních a povrchových vod, realizovaných ve prospěch ZD Šumava Zdíkov.
Ministerstvo Vámi uvedené rozhodnutí nevydávalo, a proto předmětným rozhodnutím nedisponovalo. Z tohoto důvodu požádalo nad rámec svých zákonných povinností vyplývajících z InfZ o spolupráci Městský úřad Vimperk, který ministerstvu rozhodnutí poskytl. Z rozhodnutí je zřejmé, že účel povoleného odběru vody je tzv. ostatní. Nejedná se proto o zásobování obyvatelstva pitnou vodou, ale o jiný účel odběru podzemní vody. Předmětné rozhodnutí zasílám v příloze.
Ministerstvo spravuje v souladu s § 21 a 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Informační systém Voda České republiky, ve kterém lze nalézt v Evidenci ISVS evidenci odběrů podzemních vod: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/odbery-a-vypousteni.html, kde ve prospěch ZD Šumava Zdíkov je evidována bilance odběrů podzemních vod za rok 2017: http://eagri.cz/public/app/vodev/odbery_vypousteni/pvl/cz/mereni_1160160.htm, tuto evidenci odběrů zasílám také v příloze.
Ministerstvo Vám nemůže poskytnout informace k dalším bodům Vaší žádosti, protože podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat pouze informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že ministerstvo těmito údaji nedisponuje a ani nemá povinnost jimi disponovat, v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaši žádost odkládá. Částí požadovaných informací disponuje Povodí Vltavy, státní podnik. Vzhledem k tomu, že totožná žádost o poskytnutí informace byla dne 27. června 2019 pod č.j. 41988/2019 doručena Povodí Vltavy, s.p., doporučujeme vyčkat na poskytnutí informace od tohoto povinného subjektu.
Proti tomuto sdělení lze v souladu s § 16a odst. 3 písm. a) InfZ podat stížnost k Ministerstvu zemědělství ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení.  
(Přílohy: Rozhodnutí Městského úřadu Vimperk ze dne 20.2.2008, č.j. ŽP 231/2-213/217/08/Kub-12; Evidence odběrů podzemní vody ze studny v souladu s povolením MěÚ Vimperk ze dne 20.2.2008, č.j. ŽP 231/2-213/217/08/Kub-12 za rok 2017)

 

Dotaz:
Tímto Vás žádám o informaci, kolik mělo ministerstvo tabulkových míst v roce 2018 a kolik jich bylo obsazeno.
Pokud v průběhu roku 2018 docházelo ke změnám těchto čísel, poskytněte mi prosím informace i o těchto změnách.
Dále se chci zeptat, jak bylo nebo bude naloženo s finančními prostředky, které ministerstvo dostalo na neobsazená systematizovaná místa za rok 2018.

Odpověď:
Na základě Vaši žádosti o informace ze dne 28. června 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že Ministerstvo zemědělství mělo v celém kalendářním roce 2018 celkem 800 systemizovaných míst. Z celkového počtu systemizovaných míst byl průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách za leden až prosinec 2018 celkem 748 osob.
Finanční prostředky rozpočtované na neobsazená systemizovaná místa byly využity zejména k proplacení přesčasových hodin či mimořádných odměn zaměstnancům, kteří vykonávali činnosti spojené s neobsazenými místy nad rámec svých standardních pracovních nebo služebních činností a k navýšení platových tarifů zaměstnanců státní správy vyplývající z nařízení vlády. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky z neobsazených systemizovaných míst byly vráceny na rozpočtovou položku Ministerstva zemědělství určenou na platy zaměstnanců.

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.)
S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb vás jako veřejnou instituci žádáme o poskytnutí následujících informací:
Právní nebo jiný odborný posudek či vyjádření zpracovaný Ministerstvem zemědělství České Republiky, analyzující vliv nebo dopady písemného pozměňovacího návrhu č. 1875 poslankyně PSP ČR V. A. ke sněmovnímu tisku č. 262 (novela zákona o léčivech – EU), případně informaci, že takový posudek nebo vyjádření nebyl Zemědělskou a potravinářskou inspekcí k tomuto pozměňovacímu návrhu zpracováván.


Odpověď:
Dne 28. června 2019 jsem obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete „právní nebo jiný odborný posudek či vyjádření zpracovaný Ministerstvem zemědělství České Republiky, analyzující vliv nebo dopady písemného pozměňovacího návrhu č. 1875 poslankyně PSP ČR V. A. ke sněmovnímu tisku č. 262 (novela zákona o léčivech – EU)“.
K Vaší žádosti Vám sděluji, že k Vámi uváděnému sněmovnímu tisku 262, pozměňovacímu návrhu č. 1875, nebyl Ministerstvem zemědělství, ani Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí vypracován žádný právní ani jiný odborný posudek.
Domníváme se, že jste měl na mysli sněmovní tisk 302, pozměňovací návrh poslankyně A. č.  2805 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=302. Dne 19. června 2019 byl ve 3. čtení tisku 302 pozměňovací návrh na žádost samotné poslankyně A. stažen a 21. června 2019 pak v dokončeném 3. čtení Sněmovna souhlasila se stažením návrhu.
K pozměňovacímu návrhu poslankyně A. č. 2805 bylo skutečně vypracováno stanovisko Státní zemědělské a potravinářské inspekce, které Vám zasíláme v příloze.
(Přílohy: 1. Stanovisko SZPI k pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu zákona.docx; 2. TVmagazin_16_2018.pdf)

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem