přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc leden 2019

11.2.2019

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc leden 2019

 

Dotaz:
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci od 1.1.2013:
1. Informace o dlužných pohledávkách (Přehled dlužných pohledávek za právnickými a fyzickými podnikajícími osobami) ve formátu stejném, jako je dostupný na webových stránkách Ministerstva obrany - https://data.army.cz/
2. Informace o uhrazených fakturách – ve stejném formátu, jako je dostupný na webových stránkách Ministerstva obrany - https://data.army.cz/
Pokud by stejný formát znamenal výrazné komplikace, žádám o strojově čitelný formát, který bude obsahovat alespoň datum úhrady, výše částky, částka v Kč, předmět faktury, IČ subjektu, VS, měna, datum doručení, datum splatnosti, číslo dokladu.

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti ze dne 28. prosince 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zpřístupnění informace o dlužných pohledávkách (Přehled dlužných pohledávek za právnickými a fyzickými podnikajícími osobami) a informace o uhrazených fakturách, si Vás dovoluji informovat, že Ministerstvo zemědělství je neeviduje a ani ze žádného právního předpisu nevyplývá povinnost je takto evidovat nebo zveřejňovat.
Na základě námi vyhledaných a zpracovaných podkladů Vám v příloze zasílám:
1. Informace o dlužných pohledávkách ve formátu stejném, jako je dostupný na webových stránkách Ministerstva obrany
2. Informace o dlužných fakturách ve strojově čitelném formátu, obsahujícím číslo dokladu, VS, IČ, název, částku v Kč, částku v měně dokladu, měnu dokladu, předmět faktury, datum účtování, splatnost a datum úhrady. Datum účtování je uvedeno namísto data doručení, které s ohledem na archivaci faktur v listinné podobě není v ekonomickém informačním systému Ministerstva zemědělství v elektronické podobě evidováno. 
(Přílohy: 1. dlužné pohledávky; 2. faktury uhrazené 2013; 3. faktury uhrazené 2014; 4. faktury uhrazené 2015; 5. faktury uhrazené 2016; 6. faktury uhrazené 2017; 7. faktury uhrazené 2018)

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/99 Sb.
Žádám vás o poskytnutí následujících dokumentů a s nimi souvisejícími informacemi:
− informace o Dotačním programu zemědělství pro rok 2018, který schvalovala Sněmovna společně s návrhem rozpočtu pro stejný rok
− jaké podniky dostaly peníze a jaké podniky mají slíbené prostředky z kolonky s číslem 20 (Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat)
− jaké podniky dostaly peníze a jaké podniky mají slíbené prostředky z kolonky s číslem 19 (Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti)

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující:
Dotační programy zemědělství pro rok 2018 poskytované podle §1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, schválila Poslanecká sněmovna PČR dne 19. prosince 2017 usnesením č. 71. Prostřednictvím těchto programů stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů. Programy jsou schvalovány každoročně, jsou výslovně účelové, sloužící k  podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Provádí je Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě jím vydaných zásad.
Rozpočet programů byl Poslaneckou sněmovnou PČR schválen ve výši 2,050 mld. Kč (viz materiál v příloze) a v průběhu roku 2018 byl postupně posílen na výši 3,935 mld. Kč v závislosti na potřebách jednotlivých programů. Na dotační program 19. se vyplatilo 264,477 mil. Kč, na program 20. to bylo 872,192 mil. Kč.
Pravidla dotačních programů a termíny pro příjem žádostí jsou uvedeny v příslušných Zásadách pro konkrétní rok na webu MZe, pro rok 2018 jsou na odkaze:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
K Vašemu dalšímu dotazu uvádím, že žádný podnik nemá v tuto chvíli slíbené finanční prostředky. Veškeré dotace v rámci Zásad se vyplácejí v roce podání žádosti
o dotaci. Požádat o tyto dva dotační programy může podnik, který splní podmínky Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zásady pro rok 2019 ještě nebyly schváleny.
Přehled podniků, které obdržely finanční prostředky v roce 2018 v rámci dotačního programu 20. a 19. jsou součástí přílohy.
(Přílohy: 1. DP 19._Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů.xlsx; 2. DP 20.A._Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat.xlsx; 3. DP 2018_sněmovní tisk 26.pdf)

 

Dotaz:
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:
Data o platech a odměnách u náměstků ministrů a ředitelů odborů za rok 2018. Žádám o zveřejnění ve formátu jméno – funkce - plat – odměny – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců.

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti ze dne 4. ledna 2019 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které jste žádala o poskytnutí informací o platech a odměnách u náměstků ministrů a ředitelů odborů za rok 2018 ve formátu jméno – funkce – plat – odměny – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců, Vám v příloze zasílám požadované informace rozdělené do dvou datových seznamů. V prvním seznamu je uvedena funkce v anonymizované podobě (např. náměstek č. 1, ředitel č. 1), údaj o výši platu a odměny a o počtu odpracovaných měsíců u jednotlivých zaměstnanců. Ve druhém seznamu je poskytnuta informace o jménu, příjmení a o konkrétní funkci a důvodech mimořádných odměn.
K uvedené částečné anonymizaci v prvním seznamu bylo přistoupeno s ohledem na závěry platového nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. října 2017.

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
V souvislosti s přípravou odbahnění Mlýnského rybníka v Onšově (okres Pelhřimov, Vysočina), který je součástí Naturového území a usazovací nádrží na přítoku vodní nádrže Švihov máme již 2 roky vydané stavební povolení a čekáme na dotace.
Nyní byl vypsán dotační program na MZe. Narazili jsme však na kritérium „průměrná výška sedimentu“. Má být min. 40 cm.
To nám vychází, když celkové množství sedimentu z projektové dokumentace dělíme plochou provozní hladiny, tj. zatopenou plochou.
Problém ale je, že sediment se má údajně rozpočítat na celou plochu parcely rybníka (včetně břehů a hráze). Tím jsme pochopitelně vyřazeni předem.
Sdělte prosím, zda je v budoucnu šance na změnu tohoto požadavku, popřípadě, zda není možné čerpat finanční prostředky z jiného dotačního programu.

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti o informaci ze dne 10. ledna 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám níže předkládám informace o dotačních podporách zaměřených na rybníky. Jelikož z Vašeho dotazu není patrné, o který dotační titul se jedná, zasílám Vám tyto obecné informace:
V rámci Ministerstva zemědělství se jedná o program 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“, určeného k rekonstrukci, odbahnění a výstavbě rybníků, větších než 2 ha, pro fyzické a právnické osoby. Dále je možné žádat v rámci opatření
2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. Tohoto opatření je možné využít pro rybníky do 2 ha. Další možností je program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, kde lze prostřednictvím podprogramu 129 293 požádat o podporu na rekonstrukci či odbahnění rybníka ve vlastnictví obcí nebo svazku obcí.
Bližší informace o programech Ministerstva zemědělství jsou uvedeny na internetových stránkách v odkaze http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/, dále, v případě OP Rybářství, na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-2/x2-2-produktivni-investice-do-akvakultury/ .
Minimální průměrná mocnost sedimentu 40 cm (neplatí pro Operační program rybářství 2014 – 2020) byla stanovena s ohledem na cíle odbahnit ty nejvíce zanesené rybníky a vodní nádrže. Ověření průměrné mocnosti sedimentu vychází z údajů z Katastru nemovitostí, jelikož se jedná o jediný registr s informacemi o výměře pozemků, resp. staveb. Jedná se o dlouhodobou praxi v rámci dotační podpory Ministerstva zemědělství, která je pro všechny žadatele stejná a pro Ministerstvo zemědělství jednoznačně ověřitelná, a to s ohledem na efektivitu vynaložených veřejných prostředků.
Na základě výše uvedeného Vám dále sděluji, že do budoucna se o změně minimální průměrné mocnosti sedimentu v případě odbahňování rybníků neuvažuje. Tato hodnota vychází u výše zmíněných dotačních titulů z jejich zaměření, a to ve smyslu podpory akcí nebo projektů, které předpokládají celkové odbahnění značně zanesených rybníků a vodních nádrží. Díky tomu se dosáhne podpory obnovení a zlepšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a obnova vodohospodářských funkcí rybníků. To vše s ohledem na jejich význam při snižování důsledků extrémních hydrologických situací a zvýšení jejich bezpečnosti za povodní.

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím Vás touto cestou Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s., jakožto žadatel, žádá o podání informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to věci uznávání chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník.
Otázka:
1) Ke dni podání této žádosti, kolik žadatelů žádá o uznání jako chovatelské sdružení pro plemeno koně český teplokrevník?
2) Ke dni podání této žádosti, které další subjekty, vyjma žadatele a Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s., požádaly o uznání jako chovatelské sdružení pro plemeno český teplokrevník?
3) S ohledem na závěry Rozhodnutí Ministra zemědělství ze dne 21.8.2018, č.j. 47984/2018-MZE-12141 s ohledem na překážky litispendence dle ust. § 48 odst. 1 správního řádu ve vztahu k žádostem u uznání ke stejnému plemeni, je zjevné, že ministerstvo bude postupně rozhodovat nejméně o těchto žádostech takto:
1. Žádost Spolku chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. (nejprve);
2. Žádost Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s. (následně);
3. Žádosti případných dalších žadatelů (nakonec).
Je toto pořadí platné? Resp. v jakém pořadí bude ve vztahu k výše uvedeným žadatelům rozhodováno?
4) Ke kterému dni byly podány žádosti jednotlivých subjektů o uznání jako chovatelského sdružení plemene koně český teplokrevník?
5) V jakém stavu se nachází řízení o žádosti žadatele Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. ve věci uznaní chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník resp., v jaké termínu bude vydáno rozhodnutí?
6) Existuje ke dni této žádosti překážka řízení, včetně sdělení o jakou překážku se jedná, pro kterou není doposud možné postupovat v řízení o žádosti Spolku chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. ve věci uznání chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník?
7) Bude žadateli Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí?
8) Kdo nyní vede resp. je pověřen vedením plemenné knihy českého teplokrevníka a na základě jakého rozhodnutí byl pověřen?
K výše uvedenému žádáme o písemné vyřízení žádosti a to nejlépe sdělením informace v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky spolku.

Odpověď:
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k uvedeným otázkám sděluji následující:
K otázce č. 1) „Ke dni podání této žádosti, kolik žadatelů žádá o uznání jako chovatelské sdružení pro plemeno koně český teplokrevník?“, sděluji, že ke dni podání této žádosti (tj. 11. ledna 2019) požádal pouze Váš Spolek o uznání chovatelského sdružení pro plemeno koně český teplokrevník.
K otázce č. 2) „Ke dni podání této žádosti, které další subjekty, vyjma žadatele a Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s., požádaly o uznání jako chovatelské sdružení pro plemeno český teplokrevník?“, uvádím, že ke dni podání této žádosti žádné další subjekty nepožádaly o uznání chovatelského sdružení pro plemeno koně český teplokrevník.
K otázce č. 3) „S ohledem na závěry Rozhodnutí Ministra zemědělství ze dne 21.8.2018, č.j. 47984/2018-MZE-12141 s ohledem na překážky litispendence dle ust. § 48 odst. 1 správního řádu ve vztahu k žádostem u uznání ke stejnému plemeni, je zjevné, že ministerstvo bude postupně rozhodovat nejméně o těchto žádostech takto:
1. Žádost Spolku chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. (nejprve);
2. Žádost Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s. (následně);
3. Žádosti případných dalších žadatelů (nakonec).
Je toto pořadí platné? Resp. v jakém pořadí bude ve vztahu k výše uvedeným  žadatelům rozhodováno?“, sděluji, že řízení o žádosti Asociace bylo zastaveno pro překážku litispendence rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 22. 08. 2018 č.j. 36062/018-17211. Po vydání tohoto rozhodnutí však nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat (dále jen „nařízení o plemenných zvířatech“) a novely zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „plemenářský zákon“). Touto novelou bylo zrušeno původní znění § 9 odst. 1 plemenářského zákona, a proto již nic nebrání tomu, aby případně i jiný subjekt podal žádost o uznání a tato žádost byla projednána.
K otázce č. 4 „Ke kterému dni byly podány žádosti jednotlivých subjektů o uznání jako chovatelského sdružení plemene koně český teplokrevník?“, uvádím, že dne 27. 11. 2017 byla doručena žádost o uznání uznaného chovatelského sdružení Svazu chovatelů českého teplokrevného koně (SCHČKT), čj. 71609/2017-MZE. Dne 19. 12. 2017 vydal odbor 17210 „Usnesení o přerušení řízení a výzva k odstranění nedostatků“ (chybná žádost - možno vést pouze jednu plemennou knihu pro plemeno český teplokrevník; špatně uvedený vydávající orgán Řádu plemenné knihy a Šlechtitelského programu). Spolek tuto žádost nedoplnil. Dne 28. 5. 2018 byl na Ministerstvo zemědělství doručen e-mail paní Bouškové (SCHČTK) nazvaný „Žádost o vedení plemenné knihy ČR“, čj. 31132/2018-MZE. Dne 6. 6. 2018 byla doručena kompletní žádost Asociace svazů chovatelů koní v ČR (ASCHK ČR) o uznání uznaného chovatelského sdružení.
K otázce č. 5) „V jakém stavu se nachází řízení o žádosti žadatele Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. ve věci uznaní chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník resp., v jaké termínu bude vydáno rozhodnutí?“, sděluji, že rozhodnutím čj. 47984/2018 – MZE - 12141 bylo zrušeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství čj. 36062/2018- MZE-17211 a věc se tedy vrátila k novému projednání.
K otázce č. 6) „Existuje ke dni této žádosti překážka řízení, včetně sdělení o jakou překážku se jedná, pro kterou není doposud možné postupovat v řízení o žádosti Spolku chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. ve věci uznání chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník?“, uvádím, že žádost je posuzována podle novely plemenářského zákona, která byla zveřejněna 10. ledna 2019 a která vstoupí v účinnost 25. ledna 2019. Tato novela implementuje výše uvedené nařízení o plemenných zvířatech (viz bod 3.).
K otázce č. 7) „Bude žadateli Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí?“, informuji, že samozřejmě ano, právo nahlížet do spisu garantované správním řádem není postupem podle plemenářského zákona dotčeno.
K otázce č. 8) „Kdo nyní vede resp. je pověřen vedením plemenné knihy českého teplokrevníka a na základě jakého rozhodnutí byl pověřen?“, uvádím, že uznaným chovatelským sdružením pro plemeno český teplokrevník je Asociace svazu chovatelů koní v ČR, z.s. na základě rozhodnutí o uznání ze dne 14. 6. 2018, a na základě rozhodnutí ministra zemědělství čj. 57448/2018 ze dne 17. 10. 2018, kdy byly v souladu s § 99 odst. 3 správního řádu stanoveny účinky tohoto rozhodnutí ke dni, kdy bude podle § 5 plemenářského zákona pravomocně uznáno (některé) chovatelské sdružení pro plemeno český teplokrevník.

 

Dotaz:
V souladu s ust. § 13  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme Ministerstvo zemědělství  ČR o poskytnutí kolektivní smlouvy a kolektivní dohody, které uzavřel Váš úřad s příslušnými odborovými organizacemi, a dále služebních předpisů upravujících zaměstnanecké benefity (např. čerpání FKSP, dětskou skupinu, atd.) .

Odpověď:
Dne 11. ledna 2019 jsem obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V rámci své žádosti jste požádala o zaslání Kolektivní smlouvy a kolektivní dohody, kde jsou upraveny benefity zaměstnanců a státních zaměstnanců Ministerstva zemědělství. 
Vyžádanou Kolektivní smlouvu a kolektivní dohodu, uzavřenou mezi Ministerstvem zemědělství a Základní organizací Odborového svazu státních orgánu a organizací při Ministerstvu zemědělství, Vám zasílám v příloze tohoto dopisu.
(Přílohy: 1. Kolektivní smlouva a kolektivní dohoda; 2. Příloha č. 1 Rozpočet FKSP a limity pro ministerstvo)

 

Dotaz:
Dotaz podle zákona číslo 106/1999Sb O veřejných informacích
Žádost o zápisy z pracovních porad a výsledný dokument
Chtěl bych Vás touto cestou požádat o zaslání dokumentů z porad, konaných ve dnech 11.12. a 18.12.2018 pod vedením Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství, protože mi, i přes opakovanou výzvu, nebyly tyto materiály zpřístupněny.
Konkrétně se jedná o zápisy z obou jednání a „finální“ verze dokumentů, které byly na druhém jednání pouze promítnuty. Jedná je o CVP (Český včelařský program) a NV 197 (návrh novely).

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti ze dne 17. ledna 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí zápisů z pracovních porad konaných ve dnech 11. a 18. prosince 2018 k přípravě Českého včelařského programu na období 2020 – 2022 (dále jen „ČVP 2020 – 2022“) a nařízení vlády, Vám sděluji následující.
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství (dále jen „odbor 16230“) rozeslal před první pracovní poradou dne 6. prosince 2018 všem jejím účastníkům návrh nařízení vlády a ČVP 2020 – 2022. Všichni účastníci jednání tedy disponovali těmito materiály a současně je využili na obou poradách. Odbor 16230 z těchto jednání vyhotovil pracovní záznam pro svoji vlastní potřebu, který Vám zasílám v příloze.
ČVP 2020 – 2022 a nařízení vlády Vám rovněž poskytuji v pracovní verzi k příslušnému datu, a to tak, jak je vyznačeno na obou dokumentech.
(Přílohy: 1. Pracovní verze návrhu ČVP 2020 – 2022 ; 2. Pracovní verze návrhu nařízení vlády; 3. Záznam z pracovních porad)

 

Dotaz:
Žádost o informace
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle § 2 odst. 1 Vás žádáme o následující informaci:
Zaslání kopie zápisu ze schůzky zástupců Obce Hudlice a Vašich úředníků, která se uskutečnila v měsíci dubnu 2017, na které bylo, na žádost Obce Hudlice, posouzeno, upraveno a- následně odsouhlaseno znění Smlouvy o odvádění odpadních vod.
Výše uvedenou Smlouvu o odvádění odpadních vod jsme připomínkovali, neboť některé s bodů zmiňované smlouvy jsou, dle našeho názoru, neprofesionální, účelové a jednoznačně znevýhodňující občana, jako „odběratele". K našim připomínkám nám bylo Obcí Hudlice sděleno, že výše uvedená Smlouva o odvádění odpadních vod byla schválena Vašim ministerstvem a je tudíž neměnná! Naše připomínky nebudou zohledněny ve výše uvedené smlouvě, nebude o nich ani jednáno s tím, že by se došlo alespoň minimálně k nějakému kompromisu. Bohužel, smlouvu, se kterou nemůžeme souhlasit, nemůžeme ani podepsat.
Požádali jsme tedy Obec Hudlice o zaslání kopie zápisu ze schůzky na Vašem ministerstvu, kde jsme doufali, že najdeme mimo jiné i informaci o tom, že smlouvaje absolutně neměnná.
Na základě naší žádosti jsme obdrželi odpověď s tím, že uvedená schůzka na výše uvedeném odboru byla domluvena telefonicky a pomocí e-mailové komunikace s tím, že citujeme: „Na schůzce MZe byla na místě upravena do konečné podoby Smlouva o odvádění odpadních vod. Úprava byla provedena přímo do námi přivezené smlouvy.", konec citace. Jsme přesvědčeni, že úředníci MZe jsou profesionálové a z výše uvedené schůzky je proveden zápis s tím, že byla k uvedenému zápisu minimálně uložena i kopie upravované a schvalované smlouvy. Domníváme se, že to takto musí být, na MZe se přece nechodí s prominutím ,jako do hospody", MZe je státní instituce s nějakými pravidly, dle nichž se v takových případech jako je tento postupuje, každé jednání má svoje přidělené číslo jednací, ke kterému je proveden zápis a. vseje archivováno pro případnou budoucí kontrolu.

Odpověď:
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) obdrželo dne 20. ledna 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), která spočívá v poskytnutí „kopie zápisu ze schůzky zástupců Obce Hudlice a zaměstnanců MZe, která se uskutečnila v dubnu 2017, na které bylo, na žádost obce Hudlice, posouzeno, upraveno a následně odsouhlaseno znění smlouvy o odvádění odpadních vod“.
V souladu se zněním § 4 informačního zákona Vám sděluji, že dne 21. března 2017 se na MZe obrátila e-mailem obec Hudlice se žádostí, zda MZe disponuje vzorovou odběratelskou smlouvou o odvádění odpadních vod. Protože MZe takovou smlouvou nedisponuje, vyhovělo obci Hudlice v této věci formou poskytnutí metodické pomoci z hlediska požadavků zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVK“). Tato metodická pomoc byla poskytnuta po vzájemné dohodě dne 26. dubna 2017 při osobní návštěvě zástupců obce v budově MZe, Těšnov 65/17, Praha 1.
O poskytnutí metodické pomoci nebyl pořizován zápis pro jeho nadbytečnost.
Současně Vám sděluji, že MZe nepřísluší schvalování návrhů odběratelských smluv předkládaných jednotlivými vlastníky vodovodů a kanalizací mimo jiné i z důvodu, že smlouvy s odběrateli se uzavírají tzv. adhezním způsobem podle § 1798 až § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o smlouvy, jejichž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran, nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit. V těchto smluvních vztazích se uplatňuje zvláštní ochrana slabší smluvní strany (odběratele) ve vztahu k odkazům na obchodní podmínky, čitelnost a srozumitelnost doložek a doložkám zvláště nevýhodným bez rozumného důvodu. Takové doložky jsou potom neplatné, pokud se odběratel jejich neplatnosti dovolá u soudu.

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informace (dále jen "žádost") podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.").
Tímto prosím o poskytnutí uděleného písemného souhlasu ze dne 17. 12. 2018 pod č. j.: 68461/2018-MZE-15112 a jeho zaslání v elektronické podobě.

Odpověď:
Dne 27. ledna 2019 jsem obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí písemného souhlasu ze dne 17. prosince 2018 pod č. j. 68461/2018-MZE-15112 a jeho zaslání v elektronické podobě na Vaši e-mailovou adresu.
Požadovaný souhlas k nakládání s určeným majetkem s právem hospodařit pro Povodí Labe Vám přikládám v příloze.
(Přílohy: 1. Souhlas k nakládání s určeným majetkem s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik)

 

Dotaz:
Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás prosím a žádám o poskytnutí informace, kterým fyzickým a právnickým subjektům v rozsahu název/jméno, adresa, IČO byla v roce 2018 poskytnuta finanční dotace „Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka" v regionu kraje Jižní Čechy v České republice.

Odpověď:
Dne 24. ledna 2019 jste se obrátil na Ministerstvo zemědělství podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se „žádostí o poskytnutí informace, kterým fyzickým a právnickým subjektům v rozsahu název/jméno, adresa, IČO byla v roce 2018 poskytnuta finanční dotace „Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka“ v regionu kraje Jižní Čechy v České republice“.
K výše uvedené žádosti Vám v příloze zasílám tabulku s přehledem těchto subjektů, kterou zpracoval Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“), v jehož působnosti je tato agenda.
V případě dalších dotazů týkajících se poskytování dotací v rámci Jednotné žádosti se obracejte přímo na SZIF, který je samostatným povinným subjektem podle výše uvedeného zákona.
(Přílohy: 1. Př. 1 - Přehled dotací - SZIF - krávy s TPM.xlsx)

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb.
Prosím o poskytnutí analýzy bezpečnostních rizik, kterou Váš úřad vypracoval v návaznosti na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před užíváním softwaru a hardwaru čínských společností Huawei a ZTE.
Zároveň Vás žádám o zodpovězení dotazu, zda-li se firma Huawei, ZTE či firmy s nimi spojené od doby varování vydaného Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost účastnily nějakého tendru vypsaného Ministerstvem zemědělství.

Odpověď:
K Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), Vám zasílám následující odpovědi.
K otázce č. 1) „Prosím o poskytnutí analýzy bezpečnostních rizik, kterou Váš úřad vypracoval v návaznosti na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před užíváním softwaru a hardwaru čínských společností Huawei a ZTE.“ sděluji, že Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) nemá v tuto chvíli Vámi požadovanou analýzu bezpečnostních rizik v návaznosti na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před užíváním softwaru a hardwaru čínských společností Huawei a ZTE k dispozici. MZe je v tuto chvíli ve fázi získávání relevantních informací, sloužícím jako podklad pro provedení zmíněné analýzy, a na jejím vytvoření se tedy v současné době pracuje. V souladu s § 2 odstavec 4 InfZ se povinnost poskytnout informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
K otázce č. 2) „Zároveň Vás žádám o zodpovězení dotazu, zda-li se firma Huawei, ZTE či firmy s nimi spojené od doby varování vydaného Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost účastnily nějakého tendru vypsaného Ministerstvem zemědělství.“, uvádím, že Firma Huawei, ZTE či firmy s nimi spojené se od doby varování vydaného Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost neúčastnily žádného tendru vypsaného Ministerstvem zemědělství.

 

Dotaz:
V předmětné věci se v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím obracím na shora uvedený povinný subjekt o poskytnutí kopií listin, které povinný subjekt na základě jim vydané výzvy (č. j. 60938/2018-MZE-15162 ze dne 1. 11. 2018, sp. zn. 10KC20877/2018-15162) obdržel od Obce Smolotely, a rovněž kopie listin, které následně vůči Obci Smolotely povinný subjekt vystavil ve věci řečení sporu při uzavírání smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod.

Odpověď:
Dne 31. 1. 2019 obdrželo Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), v níž žádáte o poskytnutí kopií dokumentů, které MZe odeslalo obci Smolotely a které od uvedené obce obdrželo na základě své výzvy č. j. 60938/2018-MZE-15162 ze dne 1. 11. 2018.
Nad rámec korespondence, kterou Vám MZe již zaslalo na vědomí, Vám v souladu se zněním § 4a informačního zákona k vyžádané informaci MZe zasílá kopie níže uvedených dokumentů.
(Přílohy: Odpověď JUDr. M. D., právního zástupce obce Smolotely, ze dne 13. 11. 2018 na výzvu MZe č. j. 60938/2018-MZE-15162; Odpověď MZe na podání JUDr. D. doručené dne 13. 11. 2018)

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem