přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc září 2015

12.10.2015

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc září 2015

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací
Přípisem ze dne 4. 8. 2015 s č.j. 37969/2015-MZE-15111 jste p. Ing. M. P. sdělil, že drobný vodní tok v obci Šimanov, který byl předmětem dvou vodoprávních řízení, o kterých úředníci Krajského úřadu Kraje Vysočina a následně úředníci Ministerstva zemědělství v řízení o našem odvolaní shodně tvrdili, že nikdy nebyl vodním tokem dle vodního zákona, a že tudíž není veden v Centrální evidenci vodních toků Ministerstva zemědělství, byl skutečně právně i skutkově veden v této evidenci pod IDVT 10190534. Z této evidence byl vyřazen až dne 31. 1. 2014.
Současně jste sdělil, že vodní linie předmětného vodního toku (IDVT 10190534) bude prověřena příslušným správcem povodí a pokud tato linie v terénu bude zřetelná, bude její trasa zakreslena do Centrální evidence vodních toků s údajem „Vodní recipient mimo vodní tok".
Na základě této nové skutečnosti si dovolujeme Vás požádat o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v tomto formátu:
1. žádáme poskytnout informaci, která se tyká pojmu „Vodní recipient mimo vodní tok", o sdělení věcné informace, co tento pojem z hlediska právních předpisů konkrétně obsahuje, prosíme, aby informace v této věci byla podána obsahově srozumitelná, že jí bude rozumět i laická veřejnost,
2. jaká práva a povinnosti z tohoto termínu (vodní recipient) vyplývají pro:
2.1. vlastníka pozemku, na jehož pozemku se vodní recipient nachází;
2.2. pro obec, na jehož katastrálním území se vodní recipient nachází;
3. jaké druhy správních řízení může vést věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 1. stupně o vodním recipientu včetně uvedení názvu správního orgánu na podmínky předmětného vodního recipienta nacházejícího se v obci Šimanov;
4. zda může být vedeno správní řízení o jeho existenci?
5. zda může být vedeno správní řízení, pokud vodní recipient není řádně udržován a v důsledku této „činnosti" jsou dotčeny sousední pozemky?
6. jaké postavení u těchto řízení (body 2 až 4) má Krajský úřad Kraje Vysočina?
7. zda má vodní recipient mít ze zákona svého správce, jako tomu je u vodního toku?

Odpověď:
Na základě Vaší společné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zemědělství, Vám poskytujeme informace, které se týkají pojmu „Vodní recipient mimo vodní tok“ :
Ad 1) Vodní recipient mimo vodní tok je evidenční pracovní označení používané v Centrální evidenci vodních toků (dále jen „CEVT“). Představuje další vodní linie, které nejsou vodním tokem a které se evidují v Centrální evidenci vodních toků. Data a označení uvedená v CEVT mají pouze informativní a evidenční charakter.
Ad 2) Pojem „Vodní recipient mimo vodní tok“ neupravuje žádný obecně závazný právní předpis a přímo nezakládá žádná práva a povinnosti jak pro vlastníka pozemku, na jehož pozemku se vodní recipient mimo vodní tok nachází, ani pro obec, na jejímž katastrálním území se vodní recipient mimo vodní tok nachází.
Ad 3)  K „Vodnímu recipientu mimo vodní tok“ se nevede žádné správní řízení.
Ad 4) K „Vodnímu recipientu mimo vodní tok“ nemůže být vedeno správní řízení o jeho existenci.
Ad 5) V případě, že tento „Vodní recipient mimo vodní tok“ není řádně udržován a má to vliv na sousední pozemky, použijí se na případné požadavky a nároky jednotlivých stran práva a povinnosti vyplývající z  občanskoprávních předpisů, vodní zákon se v takovém případě nepoužije.
Ad 6) Vzhledem ke skutečnosti, že se o pojmu „Vodní recipient mimo vodní tok“ nevede žádné správní řízení, Krajský úřad Kraje Vysočina jako správní orgán v hierarchii státní správy zde nemá žádné postavení.
Ad 7) Vodní recipient mimo vodní tok nemá ze zákona správce.
 

 

Dotaz:
Prosím o sdělení, kolik se odvolává drobných chovatelů proti jednání SZIFu. Co je hlavní důvod odvolání?

Odpověď:
K Vašemu podání ze dne 31. srpna 2015 ve věci poskytnutí přehledu o odvolání proti jednání Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) Vám sděluji, že Ministerstvo zemědělství neeviduje celkový počet podaných odvolání proti jednání SZIF. Doporučuji Vám, abyste se se svým dotazem obrátil přímo na SZIF.
Pokud byste i nadále trval na poskytnutí Vámi požadovaných informací Ministerstvem zemědělství, zašlete novou upřesněnou žádost. V tomto případě požadujeme upřesnění, o jaká odvolání se jedná (např. proti neposkytnutí dotací v rámci Přímých plateb nebo i jiných dotací z Programu rozvoje venkova či dalších odvolání) a pojmu „drobní chovatelé“. Můžeme poskytnout pouze přehled postoupených odvolání proti jednání SZIF na ministerstvo.

 

 

Dotaz:
S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí informací:
1. Žádám o poskytnutí smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.430.298,-Kč Ministerstvem zemědělství společnosti Příbramská uzenina a.s. IČ 45147744. Číslo projektu 11/2012-A110. Pro lepší orientaci, v příloze této žádosti zasílám výpis z IS CEDR.
2. Žádám o sdělení, zda tato částka ve výši 1.430.298,-Kč byla vyplacena.

 

Odpověď:
Obdržel jsem vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí dotace společnosti Příbramská uzenina a.s. (dále jen společnost) v roce 2012. 
V souladu s ustanovením § 4a odst. 2 a § 8b odst. 3 výše uvedeného zákona Vám sděluji, že dotace byla společnosti přiznána v rámci dotačního titulu 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu, rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 26. 11. 2012 reg. č. 26/2012-7420Do. V příloze přikládáme kopii tohoto rozhodnutí. Dotace byla vyplacena převodem na účet společnosti v prosinci 2012.
(Přílohy: 1. Rozhodnutí reg. č. 26/2012-7420Do)

 

 

Dotaz:
Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádám ve výše uvedeném smyslu o informaci, v jakém ustanovení nařízení vlády č.185/2015 Sb. je stanoveno, že minimální počty jedinců (sadebního materiálu) jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 hektar při zalesňovaní pozemku jsou pro základní i meliorační dřeviny stejné.

Odpověď:
K Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla ministerstvu zemědělství doručena dne 9. září 2015, Vám předkládám následující informaci:
K dotazu „v jakém ustanovení nařízení vlády č. 185/2015 Sb. je stanoveno, že minimální počty jedinců (sadebního materiálu) jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 hektar při zalesňování pozemku jsou pro základní i meliorační dřeviny stejné“ sděluji, že
- minimální počty jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 hektar při zalesňování pozemku jsou pro všechny druhy lesních dřevin uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 185/2015 Sb., a jsou stejné bez rozlišení na dřeviny základní a na dřeviny meliorační a zpevňující,
- teprve v konkrétním projektu založení lesního porostu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 185/2015 Sb., v části IV. Identifikace sadebního materiálu lesních dřevin použitého k založení lesního porostu, budou uvedeny počty a plochy jednotlivých druhů dřevin na jednotlivých parcelách v kusech a v hektarech a plochy jednotlivých druhů dřevin celkem, při dodržení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, s určením základních dřevin a jejich podílu (podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.).

 

 

Dotaz:
Žádost o informaci podle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádám o informaci ve výše uvedeném smyslu, v jakém právním platném existujícím předpise je uveden závazný minimální počet lesních sazenic pro základní i meliorační dřeviny v případě, že se nejedná o zalesňování zemědělské půdy ve smyslu vládního nařízení č. 185/2015 Sb.

Odpověď:
K Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla ministerstvu zemědělství doručena dne 9. září 2015, Vám předkládám následující informaci:
K dotazu „v jakém právním platném existujícím předpise je uveden závazný minimální počet lesních sazenic pro základní i meliorační dřeviny v případě, že se nejedná o zalesňování zemědělské půdy ve smyslu vládního nařízení č. 185/2015 Sb.“ Vám sděluji, že tyto počty jedinců reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

 

 

Dotaz:
Chtěla bych vznést dotaz ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, určený Sekci vodního hospodářství.
Naše firma zpracovává studii pod názvem Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR, která je určena pro Ministerstvo životního prostředí. Mým úkolem je mj. zjistit existenci a dosažitelnost vybraných dat.
Můj dotaz je následující:
Existuje nějaký dokument či pouhá kalkulace zabývající se náklady na nové dodatečné vodní zdroje (resp. na dodání vody z jiných než současných, tedy rezervních zdrojů)? (Předpokladem studie je ubývání hospodářsky využitelného množství vody).
Vedete statistiku nákladů na úpravu kvality vody po povodních? Ve zprávách vyhodnocení povodňových událostí v ČR uvedených na stránkách ČHMÚ (http://voda.chmi.cz/pov/index.html) se komplexně vyhodnocují náklady na vodohospodářských objektech a tocích - bez bližší specifikace škod na vodních zdrojích.
 

Odpověď:
S ohledem na skutečnost, že Vámi požadované informace nejsou součástí povinných a sledovaných monitorovacích aktivit státní správy, lze doporučit především zprávy o řešení výzkumných projektů z různých institucí, které se vědou, výzkumem a vývojem zabývají.
K otázce kalkulace nákladů na nové vodní zdroje - na Ministerstvu zemědělství žádný odhad ani souborný podklad není zpracován. Pokud bude navržena akumulace vody v různých povodích výstavbou přehradních nádrží, pak se náklady kalkulují pro každé vodní dílo individuálně.
Statistiku nákladů na úpravu kvality vody po povodních - zřejmě máte na mysli kvalitu pitné vody po poškozených vodárenských zdrojích anebo infrastruktury distribuční sítě. Statistiky se, pokud vím, nevedou speciálně pro tento typ škod. Po jednotlivých povodních jsou zpracované Zprávy o vyhodnocení povodně (viz ČHMÚ anebo Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v. v. i.) a zejména škody v obcích a městech souborně soustřeďuje Ministerstvo pro místní rozvoj a vždy navrhuje uvolnění prostředků na pomoc pro odstranění těchto škod (na jednání Vlády ČR). Tam se v minulosti objevily podpory na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, která byla poškozena, nikoli na kvalitu vody.
Závěrem Vám doporučuji seznámit se s výzkumnými projekty různých institucí (např. Mendelovy univerzity v Brně, Czech Globe a AV ČR - rovněž v Brně, výstupy projektů Technologické agentury ČR apod.). Předpokládám, že Ekotoxa s. r. o. se výzkumnou činností zabývá a tedy využijete standardní postupy pro vyhledání příslušných literárních zdrojů.

 

 

Dotaz:
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informace, spočívající ve sdělení, zda přiložené usnesení bylo vydáno v souladu s platnými právními předpisy.
V dané věci uvádím, že Státní pozemkový úřad, Pobočka Svitavy, vydal  rozhodnutí o schválení změny návrhu KoPÚ  č.j.: SPU 037129/2015, které nabylo právní moci dne 07. 03. 2015.
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a zrušení věcného břemene č.j.: SPU 159886/2015 bylo vydáno Státním pozemkovým úřadem, Pobočka Svitavy, dne 02. 09. 2015.
Dle sdělení Státního pozemkového úřadu, Pobočka Svitavy, cituji: „dle § 11 odst. 8 zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/91 sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv musí vydat bezodkladně nejpozději však do 4 měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu, proto Státní pozemkový úřad, Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav na základě žádosti Pobočky Svitavy vydal Usnesení č.j. 333140/2015 ze dne 2.7.2015 o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv do 15.9.2015“.
Dle mého právního názoru je lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv dána v ustanovení § 11 odst. 8 zákona číslo 139/2002 Sb. zcela jasně s tím, že předmětné rozhodnutí musí být vydáno nejpozději však do 4 měsíců po dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu. Postupovat dle mého právního názoru v daném případě dle ustanovení § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu, není správné a nelze toto ustanovení správního řádu na daný příklad aplikovat. Z výše uvedených důvodů se na Vás, jako na nadřízený orgán Státního pozemkového úřadu, Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav, obracím s žádostí o poskytnutí informace, zda přiložené usnesení bylo vydáno v souladu s platnými právními předpisy.

Odpověď:
Dne 17. září 2015 byla Ministerstvu zemědělství doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), spočívající ve sdělení, zda přiložené usnesení, vydané dne 2. července 2015 pod č. j. 333140/2015 Státním pozemkovým úřadem, Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav (dále jen „SPÚ“), bylo vydáno v souladu s platnými právními předpisy.
Na předmětnou žádost však není možné poskytnout informaci podle InfZ, neboť podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Proto Vaše podání bude vyřízeno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Po posouzení předloženého usnesení Vám sděluji, že SPÚ postupoval při prodloužení zákonné lhůty k vydání předmětného rozhodnutí v souladu se zákonem 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemkových úpravách“) i v souladu se správním řádem. Lhůta pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v  § 11 odst. 8 zákona o pozemkových úpravách je lhůtou zákonnou, která stanovuje povinnost vydat předmětné rozhodnutí nejpozději do 4 měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu. Tuto zákonnou lhůtu však lze dle ustanovení § 80 odst. 4, písm. d) správního řádu usnesením přiměřeně prodloužit, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro účastníky výhodnější. Tím, zda je tento postup pro účastníky výhodnější, je míněno posouzení v souvislosti s uplatněním jiného prostředku ochrany proti nečinnosti (dle ustanovení § 80 odst. 4, písm. b) správního řádu nadřízený orgán může věc usnesením převzít a rozhodnout místo nečinného správního orgánu nebo dle ustanovení odst. 4 písm. c) téhož paragrafu usnesením pověřit k vyřízení věci jiný správní orgán). Postup prodloužení lhůty podle ustanovení správního řádu je i v souladu s  § 24 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách, podle kterého se postupuje v řízení o pozemkových úpravách podle správního řádu, pokud zákon o pozemkových úpravách nestanoví jinak. Zákon o pozemkových úpravách neobsahuje zvláštní ustanovení o ochraně před nečinností, a tak je namístě postupovat podle správního řádu.

 

 

Dotaz:
Žádost o informaci z roku 2012 – na základě rozhodnutí soudu se odpověď poskytuje.
Jakou řádnou a mimořádnou odměnu (plat) obdržel náměstek ministra pan Ing. T. Š. v jednotlivých letech výkonu uvedené funkce?

Odpověď:
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 5A 161/2012 – 72 bylo Ministerstvu zemědělství nařízeno do 15 dnů od právní moci rozsudku poskytnout žalobci informaci požadovanou na jeho žádost ze dne 4. 6. 2012. Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace o výši řádných a mimořádných odměn (platu) náměstka ministra zemědělství Ing. T. Š., které obdržel v jednotlivých letech výkonu své funkce.
Ing. T. Š. vykonával funkci ekonomického náměstka ministra zemědělství od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012. V roce 2011 obdržel plat v celkové výši 1 067 437 Kč hrubého, z toho řádné odměny činily celkem 155 000 Kč, v roce 2012 obdržel plat v celkové výši 1 251 077 Kč hrubého, z toho řádné odměny činily celkem 190 000 Kč hrubého.

 

 

Dotaz:
Podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím prosím o poskytnutí seznamu registrovaných chovů prasat nad 300 ks chovaných zvířat na území České republiky.

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám seznam registrovaných chovů prasat nad 300 ks chovaných zvířat dle databáze ústřední evidence hospodářských zvířat.
(Přílohy: 1. Seznam chovů)

 

 

Dotaz:
Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se týkají všech dotací, které byly poskytnuty Českému svazu včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, IČO: 00 44 32 39 (dále „ČSV“ nebo „Český svaz včelařů“).
Konkrétně žadatelka žádá o:
1. Seznam všech dotací, které Ministerstvo zemědělství poskytlo Českému svazu včelařů za roky 2013 a 2014, výši poskytnutých částek, účel, za jakým byly dotace poskytnuty a kopii vyúčtování těchto dotací.
2. Kopii dokumentů, na základě kterých byly dotace dle bodu 1. poskytnuty.
3. Sdělení o způsobu kontroly nad nakládáním s prostředky přidělenými ČSV dle bodu 1. a zaslání kopií veškeré dokumentace o proběhlých kontrolách, pokud proběhly.
4. Sdělení jmen osob, které měly kontroly na starosti a osob, které rozhodovali o přidělení dotací dle bodu 1.

Odpověď:
Na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jste se obrátil na Ministerstvo zemědělství s žádostí o poskytnutí informací týkajících se dotací poskytnutých Českému svazu včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24  Praha 1, IČO: 00443239 (dále jen „ČSV“).
Konkrétně požadujete poskytnutí těchto informací:
1. Seznam všech dotací, které Ministerstvo zemědělství poskytlo ČSV za roky 2013 a 2014, výši poskytnutých částek, účel, za jakým byly dotace poskytnuty a kopii vyúčtování těchto dotací.
2. Kopii dokumentů, na základě kterých byly dotace dle bodu 1. poskytnuty.
3. Sdělení o způsobu kontroly nad nakládáním s prostředky přidělenými ČSV dle bodu 1. a zaslání kopií veškeré dokumentace o proběhlých kontrolách, pokud proběhly.
4. Sdělení jmen osob, které měly kontroly na starosti a osob, které rozhodovaly o přidělení dotací dle bodu 1.
K Vaší žádosti sděluji, že Ministerstvo zemědělství poskytlo dotace výše uvedenému subjektu v následujícím rozsahu:

I. Z dotačního programu 1.D. Podpora včelařství
Ad 1.) Na administraci podpory v souladu s ustanovením dotačního programu 1.D. Podpora včelařství poskytlo Ministerstvo zemědělství v roce 2013 částku ve výši 4 000 000,00 Kč a v roce 2014 částku ve výši 4 000 000,00 Kč. 
Výše uvedený dotační program byl vyhlášen a byl v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (Příloha č. 1) a Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (Příloha č. 2). V příloze zasíláme jejich znění, které je možné také nalézt na našich internetových stránkách www.eagri.cz  -http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2013/zasady-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok.html  a-http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2014/  .
Ad 2.) V příloze zasílám kopie:
- Žádost o poskytnutí dotace reg.č. 838/2013-7240Sý (Příloha č. 3)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg.č. 838/2013-7240Sý (Příloha č. 4)
- Žádost o poskytnutí dotace reg.č. 679/2014-17250Sý (Příloha č. 5)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg.č. 679/2014-17250Sý (Příloha č. 6). 
Ad 3.) a 4.) V souladu s Organizačními pokyny Zásad bod 4. a bod 5. kontrolovala souhrnnou žádost podávanou ČSV v roce 2013 příslušná Agentura pro zemědělství a venkov MZe a v roce 2014 příslušné pracoviště Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského a intervenčního fondu (Příloha č. 7). Další kontrolu žádosti prováděl příslušný garant DP 1.D. před předložením do Pracovní skupiny k projednávání žádostí o poskytnutí dotace.
Rozhodování o schválení či neschválení žádostí o dotaci procházelo schvalovacím řízením v Pracovní skupině k projednávání žádostí o poskytnutí dotace, která byla jmenována náměstkem ministra pro řízení sekce 17000.

II. Podpora v rámci dotací nestátním neziskovým organizacím.
Ad 1.) MZe poskytlo ČSV v rámci výběrového dotačního řízení v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním a neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy v období let 2013 - 2014 následující dotace:
- podle Rozhodnutí reg. č. 1 ze dne 7. 2. 2013, č. j. 5400/2013-MZE-13212 neinvestiční dotaci ve výši 20 000 000 Kč
- podle Rozhodnutí reg. č. 2 ze dne 29. 1. 2014, č. j. 5583/2014-MZE-13212 neinvestiční dotaci ve výši 22 500 000 Kč.
Na základě žádosti ČSV bylo z této částky 800 000 Kč převedeno na investiční dotaci (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS: 129D012003015 ze dne 23. 5. 2014).
Ad 2.) V příloze zasílám kopie:
- Rozhodnutí reg. č. 1 ze dne 7. 2. 2013, č. j. 5400/2013-MZE-13212 – Příloha č. 8
- vyúčtování dotací za rok 2013 – Příloha č. 9
- Rozhodnutí reg. č. 2 ze dne 29. 1. 2014, č. j. 5583/2014-MZE-13212 – Příloha č. 10
- vyúčtování dotací za rok 2014 – Příloha č. 11
-  ČSV - rekonstr. Rosice u Brna - registrace a rozhodnutí – Příloha č. 12.
Ad 3.) Kontrolu vyúčtování dotací provádí odborný útvar; zástupce odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství byl členem kontrolní skupiny při veřejnosprávní kontrole, prováděné odborem auditu a supervize MZe.
Kontrola dotace poskytnuté ČSV v roce 2013
V roce 2014 provedlo Oddělení kontrol a evidence stížností (dále jen „OKES“) v souladu s Plánem činnosti OKES na rok 2014 veřejnosprávní kontrolu (dále jen „VSK“) ČSV zaměřenou na plnění podmínek Rozhodnutí reg. č. 1 o poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace č.j. 5400/2013-MZE-13212. Na základě této VSK byl vyhotoven Protokol o kontrole č. VSK/2014/01 č.j. 24805/2014-MZE-11001 (Příloha č. 13) ze dne 22. 4. 2014. ČSV podal proti zjištěním uvedeným v Protokolu o kontrole námitky č.j.  24805/2014-MZE-11001  (Příloha č. 14), které byly vyřízeny Rozhodnutím o námitkách č.j. 38915/2014-MZE-11001 (Příloha č. 15). Vzhledem k tomu, že výše neoprávněného použití veřejných prostředků, dle zjištění kontrolní skupiny, přesáhla částku 300 000 Kč, byl o tomto informován příslušný Finanční úřad, a to dopisem ředitele odboru auditu a supervize č.j. 53270/2014-MZE-11001 (Příloha č. 16).
Kontrola dotací poskytnutých ČSV v roce 2014
OKES provedlo v roce 2015 v souladu s Plánem činnosti  OKES na rok 2015 celkem 2 VSK dotací vyplacených ČSV v roce 2014:
- kontrolu zaměřenou na plnění podmínek Rozhodnutí reg. č. 2 o poskytnutí neinvestiční dotace, č.j.: 5583/2014-MZE-13212. Výstupem této VSK je Protokol o kontrole č. VSK/2015/01-11001 č.j. 20533/2015-MZE-11001 ze dne 21. 4. 2015 (Příloha č. 17),
- kontrolu zaměřenou na prověření plnění podmínek projektu č. 129D012003015. Výstupem této VSK je Protokol o kontrole č. VSK/2015/02-11001 č.j. 29870/2015-MZE-11001 ze dne 27. 5. 2015 (Příloha č. 18).
Ad 4.)  Přehled osob, které provedly kontrolu dotací vyplacených ČSV: 
v roce 2013   
Kontrolu OKES provedli Bc. Z. V.(nyní N.), Ing. A. P., Ing. M. P. a Ing. J. K.
v roce 2014
Kontrolu plnění podmínek Rozhodnutí reg. č. 2 o poskytnutí neinvestiční dotace, č.j.: 5583/2014-MZE-13212 provedly Ing. M. Z. a Bc. Z.V. (nyní N.).
Kontrolu zaměřenou na prověření plnění podmínek projektu č. 129D012003015 provedli Ing. M. Z., Bc. Z. V. (nyní N.) a Ing. P. H.
Rozhodování o přidělení dotací se řídí "Zásadami pro hodnocení a rozdělení dotací pro nestátní neziskové organizace v rámci resortu Ministerstva zemědělství". Projekty jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, hodnocení provádí Hlavní komise, jmenovaná ministrem zemědělství.

III. 
Ad 3.) Ministerstvo zemědělství dále provedlo kontrolu dotací poskytnutých ČSV Státním zemědělským intervenčním fondem v roce 2013.
Oddělení Zvláštní orgán (dále jen „OZO“) provedlo v roce 2015 kontrolu dotací vyplacených ČSV Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“) z Evropského zemědělského záručního fondu a státního rozpočtu v souladu s nařízením vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 197/2005 Sb.“), nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „NR č. 1234/2007“) a nařízením Komise (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004, o opatřeních v oblasti včelařství. Kontrola byla provedena v souladu s hlavou V kapitolou III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008. Kontrolována byla všechna opatření uvedená v § 2 NV č. 197/2005 Sb. a čl. 106 NR č. 1234/2007. Z kontroly byl pořízen Protokol o kontrole č. ZOP/1415/14, č.j. 25371/2015-MZE-10012
ze dne 26. 5. 2015. Kontrolou bylo zjištěno, že ČSV splnil podmínky pro vyplacení dotace.
Ad 4.) Kontrolu OZO provedli Mgr. I. M., Ing. K. F., Ph.D., Ing. V.H., Ing. R. Č. a Ing. Z. O. 
Vzhledem k tomu, že jste se obrátil s žádostí o poskytnutí informací ohledně poskytování dotací ČVS i na SZIF, který poskytuje dotace v souladu výše uvedeného nařízení vlády, poskytuji Vám pouze přehled kontrol provedených ministerstvem. Přehledem poskytnutých dotací disponuje SZIF.
(Přílohy: 1. Příloha č. 1 Zásady 2013 - ČSV.doc; 2. Příloha č. 2 Zásady 2014 - ČSV.doc; 3. Příloha č. 3 - Žádost č. 838-2013-7240Sý.PDF; 4. Příloha č. 4 - Rozhodnutí 838-2013-7240Sý.PDF; 5. Příloha č. 5 - Žádost č. 679-2014-17250Sý.PDF; 6. Příloha č. 6 - Rozhodnutí 679-2014-17250Sý.PDF; 7. Příloha č. 7 - Stanovisko AZV 2013 a OPŽL SZIF 2014.PDF; 8. Příloha č. 8 - R 1.2013 ČSV.pdf; 9. Příloha č. 9 - 2013 ČSV vyúčt..pdf; 10. Příloha č. 10 - R 2.2014 ČSV.pdf; 11. Příloha č. 11 - 2014  ČSV vyúčt..pdf; 12. Příloha č. 12 - ČSV - rekonstr. Rosice u Brna - registrace a rozhodnutí.pdf; 13. Příloha č. 13 - Protokol o kontrole č. VSK 2014 01.pdf; 14. Příloha č. 14 - Námitky proti protokolu o kontrole č. VSK 01.pdf; 15. Příloha č. 15 - Rozhodnutí o námitkách.pdf; 16. Příloha č. 16 - Informace na FÚ.pdf; 17. Příloha č. 17 - Protokol o kontrole č. VSK 2015 01.pdf; 18. Příloha č. 18 - Protokol o kontrole č. VSK 2015 02.pdf)

 

 

Dotaz:
Na základě Zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádáme o zaslání kopie zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a zprávu o konečném výsledku zaslaný uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva na zajištění cestovních služeb“. Případně obdobný dokument, ze kterého bude minimálně zřejmé, kteří uchazeči předložili nabídku, které nabídky uchazečů byly vyřazeny a z jakého důvodu, jaká byla nabídková cena jednotlivých uchazečů (i dílčí hodnoty nabídkové ceny), na základě čeho byl zadavatelem vybrán vítězný uchazeč.  

Odpověď:
Ve smyslu Vašeho dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že hodnotící komise ke zmíněné veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva na zajištění cestovních služeb“ dosud nehodnotila předložené nabídky podle výběrového kritéria. K veřejné zakázce se přihlásili čtyři uchazeči a obálky s nabídkami byly 24. září 2015 komisionálně otevřeny.  Dvě nabídky byly pro formální nedostatky vyřazeny a uchazeči byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni. Hodnocení bude pokračovat po vysvětlení a doplnění kvalifikačního předpokladu u jedné z akceptovaných nabídek.
(Příloha: 1. Protokol o otevírání obálek a posouzení nabídek)

 

 

Dotaz:
Ve smyslu § 4 a násl. zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon"), Vás tímto žádám o poskytnutí:
1. Všech smluv uzavřených Ministerstvem zemědělství České republiky (dále též „zadavatel"), vztahujících se k pořízení, provozování a/nebo užívaní právního informačního systému, a to včetně všech smluvních dodatků a příloh, vč. těch, na které se nevztahuje povinnost zadavatele dle § 147a zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (příp. které nebyly tímto způsobem řádně uveřejněny).
2. Všech faktur vystavených za plnění přímo související s pořízením, provozováním a/nebo užíváním takového právního informačního systému.
3. Všech informaci o tom, na základě jaké konkrétní veřejné zakázky, konkrétního výběrového řízení či jakékoliv jiné soutěže došlo k implementaci tohoto právního informačního systému do sféry zadavatele, a to včetně poskytnutí veškerých podkladů k takové veřejné zakázce, výběrovému řízení či soutěži.
4. Informace o záměru či chystaném vypsání zadávacího řízení, výběrového řízení, soutěže (či jiného druhu zadání) na právní informační systém pro zadavatele nebo jím zřízené či ovládané subjekty, bez ohledu na druh takového zadání a bez ohledu na skutečnost, zda předmětným zadáním bude pořizován nový právní informační systém nebo bude pouze pořizována vyšší verze či úprava stávajícího právního informačního systému.
5. Informace o případném probíhajícím řízení dle bodu 4. této žádosti, bez ohledu na druh takového řízení či způsob zadání.
Prosím o dostatečné informace k tomu, aby bylo možno právně posoudit, zda stávající stav u zadavatele je v souladu se stávající úpravou povinností zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s judikaturou tuzemských soudů i Soudního dvora EU, rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a v souladu s další právní úpravou, týkající se rozpočtových pravidel, hospodářem s majetkem a zásad 3E.

Odpověď:
K Vaší žádosti ze dne 21. září 2015 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zasílám v příloze požadované materiály týkající se užívání právního informačního systému. Vzhledem k omezené kapacitě datové schránky zasíláme část příloh emailem.
(Přílohy: 1. FA_O2014-0068; 2. OBJ_O2014-0068; 3. OBJ_2014-0069; 4. FA_2014-0069; 5. OBJ_O2015-0015; 6. FA_O2015-0015; 7. S2003-0024_FA_2010; 8. S2003-0024_FA_2011; 9. S2003-0024_FA_2012; 10. S2003-0024_FA_2013; 11. S2003-0024_FA_2014; 12. Dodatek č.1; 13. Dodatek č.2; 14. Dodatek č. 3; 15. Dodatek č. 4; 16. Dodatek č. 5; 17. Dodatek č. 6; 18. Smlouva o dílo; 19. OBJ_O2011-0050; 20. FA_O2011-0050; 21. OBJ_O2014-0064; 22. FA_O2014-0064; 23. Přehled faktur).

 

 

Dotaz:
1. Žádám Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, o poskytnutí následujících informací: 
a) Uveďte rozhodnutí PÚ a zašlete mi jeho kopii, kterým PÚ výrokem rozhodl, že nejsem vlastníkem nemovitosti domu čp. xxx v k. ú. Rapšach (žádám pouze o kopii rozhodnutí, v jehož výroku je uvedeno, že nejsem vlastníkem domu čp. xxx v k. ú. Rapšach).
2. Žádám Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, o poskytnutí následujících informací: 
a) Žádám o kopii rozhodnutí vydaného PÚ (správním orgánem) podle § 9 odst. 3 zákona o půdě ve věci mé restituční žádosti (dovolím si zopakovat, že žádám pouze o kopii rozhodnutí vydaného PÚ podle § 9 odst. 3 zákona o půdě), kterým PÚ neschválil Dohodu o vydání nemovitostí ze dne 27. 2. 1995.  
b) Žádám o kopii rozsudku soudu, který schválil rozhodnutí PÚ vydané podle § 9 odst. 3 zákona o půdě ve věci mé restituční žádosti (dovolím si zopakovat, že žádám pouze o kopii rozsudku soudu, který schválil rozhodnutí vydané PÚ podle § 9 odst. 3 zákona o půdě). 
c) Byla PÚ,  SPÚ a MZe dodržena všechna zákonná ustanovení Ústavy a Listiny základních práv a svobod a byly zohledněny mezinárodní úmluvy o lidských právech při rozhodování o mé restituční žádosti, které jsou ze zákona součástí Ústavy České republiky, když PÚ neschválil Dohodu o vydání nemovitostí na základě rozhodnutí vydaného podle § 9 odst. 2 zákona o půdě?
Váš úřad musel mít (a má) k dispozici uvedená rozhodnutí, když písemně konstatujete, že SPÚ není nečinný a rozhodnutí ze dne 3. 7. 1996 je pravomocné i ve věci vlastnictví k domu čp. xxx a nelze je již přezkoumat, stejně tak rozhodnutí ze dne 31. 7. 1995 vydané podle § 9 odst. 2 zákona o půdě.
3. V souladu s § 80 zákona o správním řízení jsem podal podnět ze dne 2. 9. 2015 ve věci nečinnosti SPÚ.
Žádám Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, o poskytnutí následující informace: 
a) Vydá Váš úřad ve věci řádně podaného podnětu dle § 80 správního řádu rozhodnutí, jak mu ukládá zákon?

Odpověď:
K Vaší žádosti o informace ze dne 23. září 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sděluji následující:
k bodu 1. – Ve výroku rozhodnutí ze dne 7. března 1996, č. j. PÚ 142/179/96-KRZ-353 Okresního úřadu, pozemkového úřadu Jindřichův Hradec (dále jen „PÚ“) je uvedeno mimo jiné „….. není vlastníkem nemovitostí v kat. území Rapšach dle kat. stavu č. parcely xxx, kultura st. pl., č. p. xxx, výměra 317 m2, v KN č. parcely č. xxx, kultura orná, č. parcely xxx, kultura ost. pl. a č. xxx, kultura komunikace, ost. plocha“. Z obsahu rozhodnutí PÚ ze dne 7. března 1996 č. j. 142/179/96-KRZ-353 i rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. října 1996, č. j. 10 Ca 270/96-51 vyplývá a je jimi přesvědčivě zdůvodněno, že je rozhodováno o celém uplatněném restitučním nároku, tedy i o domě č. p. xxx, který již ke dni účinnosti zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), tj. ke dni 24. června 1991 neexistoval. To, že dům již neexistoval, muselo být zohledněno i ve výroku rozhodnutí (dle stavu v pozemkové knize je uvedena stavební plocha a čp. xxx, dle stavu v katastru nemovitostí se pak jedná o části nemovitostí č. parc. xxx, xxx a xxx v kultuře orná, ostatní plocha a komunikace).
k bodu 2. a) - Žádosti o kopii rozhodnutí vydaného PÚ podle § 9 odst. 3 zákona o půdě, kterým PÚ neschválil dohodu o vydání nemovitostí ze dne 27. února 1995, nelze vyhovět, protože PÚ vydal rozhodnutí č. j. 1028/1403/95-KRZ-353 podle § 9 odst. 2 zákona o půdě.
k bodu 2. b) - Žádosti o kopii rozsudku soudu, který schválil rozhodnutí PÚ vydané podle § 9 odst. 3 zákona, nelze vyhovět, protože Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem č. j. 10 Ca 530/95-27 potvrdil rozhodnutí PÚ č. j. 1028/1403/95-KRZ-353 vydané podle § 9 odst. 2 zákona o půdě.
k bodu 2. c) - K dotazu, zda byla PÚ, Státním pozemkovým úřadem a Ministerstvem zemědělství dodržena všechna zákonná ustanovení Ústavy a Listiny základních práv a svobod a byly zohledněny mezinárodní úmluvy o lidských právech, když PÚ neschválil dohodu o vydání nemovitostí na základě rozhodnutí vydaného podle § 9 odst. 2 zákona o půdě, sděluji, že ano, neboť PÚ přesvědčivě zdůvodnil, proč dohodu nelze schválit a soud na základě podaného opravného prostředku rozhodnutí přezkoumal a potvrdil. Principy řádného a spravedlivého procesu tak byly dodrženy. V této souvislosti zdůrazňuji, že zmíněné rozhodnutí o neschválení dohody o vydání nemovitostí nebylo rozhodnutím konečným ve věci rozhodování o Vašem restitučním nároku. Následně bylo o Vašem restitučním nároku rozhodnuto podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona o půdě.
k bodu 3 a) - K dotazu, zda MZe vydá ve věci řádného podnětu rozhodnutí dle § 80 správního řádu, připojuji Vám již zaslané vyjádření k Vašemu podnětu ze dne 2. září 2015 (dopis MZe č. j. 48162/2015-12142 ze dne 23. září 2015): „ K Vašemu podnětu ve věci nečinnosti Státního pozemkového úřadu ohledně vyřizování Vašeho restitučního nároku u Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, pobočka Jindřichův Hradec sdělujeme, že Ministerstvo zemědělství neshledalo důvod k přijetí opatření proti nečinnosti, vzhledem k tomu, že Státní pozemkový úřad Vaše podání vyřizuje. To, že v odpovědích na Vaše podání nebylo přisvědčeno Vašim tvrzením o porušení ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb. a čl. 2, 11 a 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, neznamená, že byl Státní pozemkový úřad při vyřizování Vašich podání nečinný“.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem