přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc červenec 2015

13.8.2015

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona  č. 106/1999 Sb. - za měsíc červenec 2015

 

 

Dotaz:
Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se týkají dotací poskytnutých Ministerstvem zemědělství České republiky (IČ: 00 020 478, dále jen „povinný subjekt“) od roku 2011 do současnosti společnosti Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. (IČ: 259 46 901, dále jen: „SOUV-VVC“).
Konkrétně žadatelka požaduje poskytnutí těchto informací:
1) Sdělení, zda povinný subjekt poskytl SOUV-VVC ve výše specifikovaném období dotace;
2) Pokud povinný subjekt poskytl SOUV-VVC dotace, žádáme o kopii všech právních aktů o poskytnutí dotace;
3) Pokud povinný subjekt poskytl SOUV-VVC dotace, žádáme o sdělení, jakým způsobem proběhla/probíhá jejich kontrola.
Žadatelka trvá na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i v případě, že byly již zveřejněny.

 

Odpověď:
Na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jste se obrátil na Ministerstvo zemědělství s žádostí o poskytnutí informací týkajících se dotací poskytnutých Ministerstvem zemědělství České republiky (dále jen „MZe“) od roku 2011 do současnosti společnosti Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. (dále jen: „SOUV-VVC“).
Konkrétně požadujete poskytnutí těchto informací:
1) Sdělení, zda povinný subjekt poskytl SOUV-VVC ve výše specifikovaném období dotace.
2) Pokud povinný subjekt poskytl SOUV-VVC dotace, žádáme o kopii všech právních aktů o poskytnutí dotace.
3) Pokud povinný subjekt poskytl SOUV-VVC dotace, žádáme o sdělení, jakým způsobem proběhla/probíhá jejich kontrola.
K Vaši žádosti sděluji, že Ministerstvo zemědělství poskytlo dotace výše uvedenému subjektu v následujícím rozsahu:
I.
Ad 1) v roce 2011 poskytlo MZe dotaci na rekonstrukci objektu garáží na přednáškový sál ve výši 9.876.000,- Kč.
Ad 2) kopie rozhodnutí o poskytnutí výše uvedené dotace ze dne 21. 7. 2010 a změnových rozhodnutí ze dne 6. 5. 2011, 29. 7. 2011 a 17. 8. 2011 jsou přiloženy v příloze 1 – 4.
Ad 3) kontrolní činnost probíhá skrze následující orgány:
- tříčlennou správní radu, jejíž jeden člen je jmenován Ministerstvem zemědělství, která schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu
- tříčlennou dozorčí radu, jejíž dva členové jsou vždy jmenováni Ministerstvem zemědělství, která přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu o.p.s.
II.
Dále je SOUV-VVC každoročně podporováno Českým svazem včelařů, o.s. (dále jen „ČSV“), kterému je MZe na činnosti SOUV-VVC poskytována podpora v rámci dotací nestátním neziskovým organizacím.
MZe nemá konkrétní částku dotace poskytovanou ČSV k dispozici. Z tohoto důvodu byl ČSV požádán o její zaslání a po jejím obdržení Vám bude tato informace obratem poskytnuta.
III.
Ad 1) v letech 2011 – 2014 byly prostřednictvím administrátora poskytnuty dotace, a to v rámci Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro jednotlivé roky na základě § 1, § 2  a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství  - Dotační program 1. D. Podpora včelařství – předmět dotace včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno.
Dotace je poskytována prostřednictvím administrátora, kterým je  ČSV, který po stanovení sazby na MZe poskytuje jednotlivým žadatelům dotaci na základě Sdělení o poskytnutí dotace.
Dotace SOUV-VVC byly poskytnuty v následující výši:
-  v roce 2011 bylo vyplaceno 191 včelstev - částka 18 622 Kč
-  v roce 2012 bylo vyplaceno 170 včelstev - částka 22 610 Kč
-  v roce 2013 bylo vyplaceno 192 včelstev - částka 26 496 Kč
-  v roce 2014 bylo vyplaceno 176 včelstev - částka 22 176 Kč.
Ad 2) v příloze č. 5  jsou přiloženy 4 dokumenty, tj. Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D. pro SOUV-VVC v jednotlivých letech 2011 až 2014.
Ad 3) podmínkou pro  poskytnutí dotace je umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci ČSV.
(Přílohy: 1. Příloha č. 1 - rozhodnutí 1.pdf; 2. Příloha č. 2 - rozhodnutí 2.pdf; 3. Příloha č. 3 - rozhodnutí 3.pdf; 4. Příloha č. 4 - rozhodnutí 4.pdf; 5. Příloha č. 5 - rozhodnutí.pdf)

Doplnění odpovědi:
K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. června 2015, ve věci poskytnutí dotací Ministerstvem zemědělství Střednímu odbornému učilišti včelařskému – Včelařskému vzdělávacímu centru, o.p.s. (dále jen „SOUV-VVC“), Vám zasílám následující  doplňující informace k odpovědi ze dne 14. července 2015, č.j. 36809/2015-MZE-10041, bodu II.:
Odbor ekonomiky a rozpočtu v návaznosti na výše uvedenou žádost oslovil Český svaz včelařů, o.s. (dále jen „ČSV“) s žádostí o doložení výše prostředků, které jím byly poskytnuty SOUV-VVC. V návaznosti na vyjádření ČSV lze konstatovat, že Ministerstvo zemědělství ani ČSV neposkytl v letech 2011 až 2015 žádné dotace mimo již uvedené v odpovědi č.j. 36809/2015-MZE-10041.
V rámci podpor nestátních neziskových organizací byly ČSV, jako jednomu ze zakladatelů SOUV-VVC, poskytnuty účelově vázané prostředky na financování činností SOUV-VVC. Výše těchto prostředků byla v letech 2011 až 2015 následující:
2011 - 9.252.000,- Kč
2012 - 10.031.000,- Kč
2013 - 9.850.000,- Kč
2014 - 10.470.000,- Kč
2015 k 30.6. -  3.359.773,- Kč.
Výše plnění, její přiměřenost, účelnost, efektivnost a hospodárnost je předmětem opakovaných kontrol z Ministerstva zemědělství, příslušného Finančního úřadu pro Prahu 1 a v minulosti také kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.     

 

Dotaz:
Obracím se na Vás ohledně VZ „ Realizace expozice Ministerstva zemědělství na veletrhu World Food Kazachstán (listopad 2015)".
Žádám Vás o poskytnutí všech dokumentů a protokolů z jednání komise či pracovníka týkajících se vyhodnocení této VZ , dle zákonné možnosti č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Vaše odůvodnění „ Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", kde se odvoláváte na smysl ustanovení § 81 ZVZ není dostatečné, pokud zde není uplatněn odstavec 5 § 81. Pak se domnívám, že je v rámci rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky popřen § 6 zákona a to zásada transparentnosti.
Žádám Vás tedy o doložení všech požadovaných informací.

Odpověď:
S odvoláním na Vaši žádost ze dne 3. července 2015 týkající se poskytnutí dokumentů z jednání komise ve věci veřejné zakázky „Realizace expozice Ministerstva zemědělství na veletrhu World Food Kazachstán (listopad 2015)“ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dovoluji si Vám v příloze zaslat všechny protokoly včetně detailního popisu hodnotících kritérií, viz příloha 1 – 5.
(Přílohy: 1. Protokol o otevírání obálek.pdf; 2. Protokol o posouzení kvalifikace.pdf; 3. Protokol o posouzení nabídek.pdf; 4. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.pdf; 5. Hodnotící kritéria - dodatek ke zprávě.pdf)

 

Dotaz:
Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádám ve výše uvedeném smyslu o informaci, zda kontrolní metoda „pochůzkou" tj. bez stanovení kontrolních ploch je dostatečně průkazná pro konstatování kontrolního orgánu, že lesní pozemky s nezajištěnou kulturou jsou nebo nejsou zalesněné v souladu s právními předpisy.

Odpověď:
K Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla ministerstvu zemědělství doručena dne 15. července 2015, Vám předkládám následující informaci:
K dotazu „zda kontrolní metoda „pochůzkou“ tj. bez stanovení kontrolních ploch je dostatečně průkazná pro konstatování kontrolního orgánu, že lesní pozemky s nezajištěnou kulturou jsou nebo nejsou zalesněné v souladu s právními předpisy“ sděluji, že orgány státní správy postupují při výkonu dozorové a kontrolní činnosti podle zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád). Protože tento zákon žádné kontrolní metody nestanoví, volí kontrolující metodu kontroly v závislosti na povaze předmětu kontroly.
Je-li předmětem kontroly zjištění, zda je nebo není možno považovat konkrétní pozemek za obnovený nebo zalesněný (§ 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/2004 Sb.), pak nepochybně i pouhou pochůzkou po daném pozemku, zejména jde-li o přehledný pozemek menší výměry, lze zjistit, zda na něm roste nejméně 90 % minimálního počtu životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po celé ploše pozemku.

 

Dotaz:
Dle § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí těchto informací:
1. Jaká je měsíční výše platu jednotlivých náměstků na vašem ministerstvu?
2. Jaké odměny nad rámec platu byly jednotlivým náměstkům poskytnuty ode dne 1. 1. 2014 do dne vyřízení žádosti, v jaké výši a z jakého důvodu?
3. Jaká je měsíční výše platu vedoucího legislativního odboru na vašem ministerstvu?
4. Jaké odměny nad rámec platu byly vedoucímu legislativního odboru poskytnuty ode dne 1. 1. 2014 do dne vyřízení žádosti, v jaké výši a z jakého důvodu?
5. Jaká je měsíční výše platu denního vrátného na vašem ministerstvu?
6. Jaké odměny nad rámec platu byly dennímu vrátnému poskytnuty ode dne 1. 1. 2014 do dne vyřízení žádosti, v jaké výši a z jakého důvodu?

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme požadované údaje o platech a odměnách vyjmenovaných úředníků Ministerstva zemědělství.
(Příloha: Údaje o platech a odměnách MZe)

 

Dotaz:
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Žádám kopii materiálu Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 pro jednání Vlády ČR dne 13. července 2015.

Odpověď:
Dne 21. července 2015 byla Ministerstvu zemědělství doručena Vaše žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí kopie materiálu Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 pro jednání vlády ČR dne 13. července 2015.
Požadovaný materiál Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. Zároveň Vám chci sdělit, že nejdůležitější část Vámi požadovaného materiálu je veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství již od chvíle jeho schválení vládou ČR (viz http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_plocha-lesnich-pozemku-v-ceske-republice.html).
(Přílohy: 1. ob_zpravaLH_2014.pdf; 2. us_zpravaLH_2014.pdf; 3. pz_zpravaLH_2014.pdf; 4. vp_zpravaLH_2014.pdf; 5. tz_zpravaLH_2014.pdf; 6. vm_zpravaLH_2014.pdf).

 

Dotaz:
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Žádám kopii materiálu Informace vládě České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem "Zajištění marketingové propagace státního podniku Lesy České republiky, s.p. v souvislosti s filmem Tenkrát v ráji", zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění pro jednání Vlády ČR dne 13. července 2015.

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám požadovanou kopii materiálu „Informace vládě České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění marketingové propagace státního podniku Lesy České republiky, s.p. v souvislosti s filmem Tenkrát v ráji“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění.
(Příloha: dle textu)

 

Dotaz:
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Žádám kopii materiálu Odůvodnění zadání veřejné zakázky "Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní televizi" na základě výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb. pro jednání Vlády ČR dne 13. července 2015.

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti ze dne 21. července 2015 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že možnost zadat veřejnou zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách, pokud se jedná o „veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, a o veřejné zakázky týkající se vysílacího času“, umožňuje stávající § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Pro účely veřejných zakázek vyhlašovaných po 18. dubnu 2014 je možné § 18 odst. 2 písm. d) ZVZ eurokonformě vykládat tak, že výjimka dle tohoto ustanovení se uplatní jak na situace, kdy zadavatelem je samotný poskytovatel audiovizuálních služeb (vysílací společnost), tak i na situace, kdy zadavatelem je kterýkoliv veřejný zadavatel, jenž zadává poskytovateli audiovizuálních služeb zakázku na výrobu programového materiálu určeného pro vysílání. Obě tyto možnosti jsou v souladu se směrnicí 2014/24/EU a evropské právo je tedy předpokládá a připouští.
Vláda ČR vzala tento postup na vědomí a Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo správnost aplikace zmíněné výjimky. Vlastní materiál Odůvodnění zadání veřejné zakázky „Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní televizi“ na základě výjimky z působnosti ZVZ je uveden v příloze.
Dále mi dovolte Vás informovat, že průměrná sledovanost „Propagační kampaně sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní televizi“, resp. pořadu „Rybí svět Jakuba Vágnera“, byla 239 tisíc diváků ve věku 15+. Podíl na publiku činil průměrně 6,95 %, což je výrazně nad průměrem stanice ČT2. Všemi třemi díly (včetně repríz) se podařilo celkem oslovit 1 522 tisíc dospělých diváků. V období vysílání pořadu byla webová stránka „Rybí svět Jakuba Vágnera“ třetí nejzobrazovanější stránkou na webu ČT.
(Příloha:  1. Odůvodnění zadání veřejné zakázky „Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní televizi“ na základě výjimky z působnosti zákona č. 1372006 Sb.docx).

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí informací související s aplikací zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále jen zákon č. 82/1998):
Počet případů vznesených vůči vašemu úřadu o náhradu škody s odkazem na zákon č. 82/1998 v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Výše škody, kterou váš úřad vyplatil na základě zákona č. 82/1998 v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015:
Na základě rozhodnutí soudu
Na základě mimosoudní dohody
Počet případů, ve kterých váš úřad vymáhal vzniklou škodu po úřednících, v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Výše vymáhané škody po úřednících (tzv. výše regresu) v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Výše škody, která byla úředníky uhrazena (uhrazený regres) v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Odpověď:
Dne 22. července 2015 jste se obrátil na Ministerstvo zemědělství se žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jako odpověď na Vaší žádost Vám v příloze zasíláme tabulku s požadovanými údaji.
Dále mi dovolte se vyjádřit k částce 9.765.097,- Kč uhrazené v roce 2014 na základě dohody o narovnání. V tomto případě se jednalo o vyplacení náhrady škody, která odpovídala dotaci, jejímuž přiznání žadateli bránil výklad práva EU, který byl však později změněn Soudním dvorem.
(Přílohy: Tabulka odpovědí.)

 

Dotaz:
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Na základě výše uvedeného žádáme o poskytnutí těchto informací:
A. k rybářskému revíru č. 411 155 Labe 17A v části jezero Lhota v k.ú. Lhota u Dřís
1. Bylo správním orgánem jednáno s vlastníky pozemků v lokalitě jezera Lhota či se společností JEZERO Lhota, spol. s r.o. jakožto nájemcem lokality a provozovatelem přírodního koupaliště ve správním řízení o vzniku a přidělení rybářského revíru na jezeře Lhota? Pokud ano, jakým způsobem?
2. Bylo rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru na jezeře Lhota a jeho přidělení ČRS MO doručeno vlastníkům pozemků v lokalitě jezera Lhota? Pokud ano, kdy a kterým vlastníkům a spoluvlastníkům pozemků? Bylo toto rozhodnutí doručeno společnosti JEZERO Lhota, spol. s r.o. jako nájemci a provozovateli přírodního koupaliště v lokalitě Jezera Lhota? Pokud ano, kdy?
3. Bylo správním orgánem rozhodnuto o nuceném omezení vlastnických práv k pozemkům tvořícím rybářsky revír na jezeře Lhota? Bylo ze strany správního orgánu rozhodnuto či byla jinak správním orgánem jinak zajištěna náhrada za omezení vlastnických práv k těmto pozemkům v souvislosti s výkonem rybářského práva ČRS MO? Pokud ano, kdy a komu bylo toto rozhodnutí doručeno a jak je možné se s ním seznámit?
4. Byl udělen souhlas vlastníků pozemků tvořících rybářský revír Jezero Lhota nebo byl udělen souhlas společnosti JEZERO Lhota, spol. s.r.o. jako nájemce s omezením vlastnických práv k pozemkům v lokalitě jezera Lhota v souvislosti s existencí rybářského revíru na jezeře Lhota a s jeho užíváním? Pokud ano, kde a kdy je možno se s obsahem takovýchto souhlasů seznámit?
5. Jak zajišťuje správní orgán kontrolu dodržování maximálního počtu vydaných povolenek pro tento rybářský revír, když speciální povolenky nejsou uživatelem vydávány, rybářský revír je Českým rybářským svazem zahrnut mezi tzv. celosvazové a údajně zde platí všechny celosvazové povolenky a také všechny povolenky vydané pro území Středočeského kraje? (zde čerpáme z webových stránek Českého rybářského svazu a z odpovědí námi dotazovaných rybářů).
B. S ohledem na to, že ČRS MO jako uživatel rybářského revíru v části Jezero Lhota tvrdí, že je na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství o vyhlášení a přidělení rybářského revíru v části jezero Lhota v k.ú. Lhota u Dřís oprávněna užívat k výkonu rybářského práva všechny pozemky, jenž jsou součástí tohoto revíru, ohledně protiplnění či náhrady za dosavadní užívání pozemků však vlastníky pozemků nijak nekontaktuje, žádáme o poskytnutí následujících informací k zákonu č. 99/2004 Sb., zákonu o rybářství:
a. K omezení vlastnických práv k pozemkům, jenž jsou součástí rybářského revíru či jeho části vyhlášeného na uzavřené vodě
1. Kde je v zákoně o rybářství uvedeno, že vlastníci pozemků tvořící rybářský revír jsou ze zákona povinni strpět užívání jejich pozemků k výkonu rybářského práva uživatelem rybářského revíru, jímž je subjekt bez soukromoprávního vztahu k těmto pozemkům?
2. Kde je v zákoně o rybářství uvedeno, že je takové případné zákonné omezení vlastnických práv k pozemkům ve veřejném zájmu?
3. Kde je v zákoně o rybářství uvedeno, že uživatel rybářského revíru, jímž je subjekt bez soukromoprávního oprávnění k užívání pozemků tvořícího rybářský revír, je oprávněn užívat pozemky tvořící rybářský revír bezplatně?
4. Kde v zákoně o rybářství najdeme ustanovení o poskytování náhrady a podmínky takového poskytování za omezení vlastnických práv k pozemkům, jenž jsou součástí rybářského revíru, pokud rybářský revír užívá subjekt bez soukromoprávního vztahu k pozemkům tvořícím rybářský revír?
b. K omezení vlastnických práv k pobřežním pozemkům dle § 11 odst. 8 zákona o rybářství
1. Jak se podle zákona o rybářství prokazují vlastníkovi či uživateli pobřežního pozemku osoby oprávněné ke vstupu na pobřežní pozemky, pokud v zákoně není definováno právo vlastníka a uživatele pobřežního pozemku žádat o předložení povolenky k rybolovu a jiných dokumentů, jenž vlastníkovi či uživateli pobřežního pozemku umožní rozeznat osoby oprávněné ke vstupu a pobytu na těchto pozemcích od osob bez tohoto oprávnění?
2. Kde je v zákoně o rybářství uvedeno, že omezení vlastnických práv k pobřežním pozemkům - povinnost vlastníka a uživatele pozemků strpět vstup a pobyt osob uvedených v zákoně o rybářství - je ve veřejném zájmu?
3. Kde je v zákoně o rybářství uvedeno, že nucené omezení vlastnických práv k pobřežním pozemkům spočívající v povinnosti vlastníka či uživatele strpět vstup držitelů povolenek k lovu a dalších osob uvedených v zákoně na pobřežní pozemky je bezplatné? Pokud není v zákoně stanoveno, že je omezení vlastnických práv k pobřežním pozemkům v souvislosti s výkonem rybářského práva bezplatné, kde v zákoně o rybářství najdeme ustanovení o podmínkách poskytování náhrad za omezení vlastnických práv k pobřežním pozemkům v souvislosti s výkonem rybářského práva prováděného subjektem bez soukromoprávního vztahu k těmto pozemkům?
Jako žadatelé trváme na přímém poskytnutí shora uvedených informací povinným subjektem, a to zasláním shora uvedených informací žadateli v písemné formě.

Odpověď:
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, uvádím, že mimopstruhový rybářský revír č. 411 155 Jezero Lhota byl vyhlášen v době účinnosti zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, v tehdy platném znění. Prvotní dokumentace o jeho vyhlášení a přenechání výkonu rybářského práva se na Ministerstvu zemědělství nedochovala. V elektronické podobě existuje kopie rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 18. května 1999 čj. 1388/29/99-2020 podle zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, přičemž:
Podle ustanovení § 6 tohoto zákona rybářské právo patřilo státu a bylo možno je vykonávat pouze v rybářských revírech.        
Podle ustanovení § 7 tohoto zákona Ministerstvo zemědělství po projednání
s Českým rybářským svazem nebo s Moravským rybářským svazem vytvářelo z vod, v nichž náleželo rybářské právo státu, rybářské revíry.
Podle ustanovení § 8 tohoto zákona, Ministerstvo zemědělství přenechávalo bezplatně výkon rybářského práva v rybářských revírech především složkám Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu.
Zákonem č. 410/2000 Sb., kterým se změnil zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně ustanovení § 7 a § 8. Od nabytí účinnosti této novely, tj. od 29. listopadu 2000, byly kompetence k vytváření rybářských revírů a přenechávání výkonu rybářského práva svěřeny orgánům krajů v přenesené působnosti, tj. krajským úřadům na jimi spravovaném území.
Od 1. dubna 2004 platí pro oblast výkonu rybářského práva v rybářských revírech nová právní úprava, která je definována v zákoně č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o rybářství“) a jeho prováděcí vyhlášce č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Dle výše uvedeného mohou tedy již od 1. dubna 2004 majitelé rybníků nebo majitelé všech pozemků nacházejících se pod tzv. „uzavřenou vodou“ (viz - § 2 písm. g) zákona o rybářství) požádat o vynětí této vodní plochy z rybářského revíru, případně požádat o výkon rybářského revíru na této vodní ploše, i když platí, že voda není příslušenstvím pozemku.
K Vašim jednotlivým otázkám sděluji:
A 1. Rybářský revír č. 411 155 existoval dříve, než vznikla obchodní společnost JEZERO Lhota, s.r.o., IČO 475 47 791, se sídlem Lhota, Boleslavská 37, okres Mělník, PSČ 277 14, která byla zapsána do obchodního rejstříku 11. 5. 1993 (dále jen „ JEZERO Lhota“), viz v čj. 1388/29/99-2020 citované rozhodnutí z 30. září 1991 čj. 378/49/91-310. V době účinnosti zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, nebyl v tomto předpisu stanoven žádný důvod k jednání s vlastníky či nájemci pozemků při vytváření rybářských revírů a přenechávání výkonu rybářského práva. Jednoznačně z toho vyplývá, že vlastníci či nájemci pozemků ze zákonných důvodů nebyli účastníky řízení. Pouze v případě, že tuto skutečnost připouštěl tehdy platný správní řád a byly dodrženy všechny náležitosti, mohly být další osoby zahrnuty mezi účastníky řízení. Nebylo tedy proveditelné jednání se subjektem, který vznikl až následně.
A 2. Výkon rybářského práva nebyl nikdy v době platnosti zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, vázán na vlastnická práva k pozemkům nacházejících se pod vodou. I současně platný zákon o rybářství vlastnická práva ohledně vyhlašování, či rušení rybářských revírů, vymezuje pouze na případy, kdy všichni vlastníci pozemků, u dvou typů povrchových vod (rybník a uzavřená voda), mohou využít zákonem stanovené kompetence. Příslušné dokumenty vztahující se k Ministerstvem vytvořeným rybářským revírům a právním aktům, jimiž byl výkon rybářského práva přenechán uživatelům rybářských revírů v minulosti, nemohly být doručovány jiným subjektům než těm, které existovaly a byly zákonnými předpisy definovány.
A 3. Vzhledem k tomu, že rybářský revír v předmětné lokalitě byl vyhlášen dříve, než vznikla obchodní společnost JEZERO Lhota, bylo by jistě žádoucí, aby svou činnost a záměry konzultovala a koordinovala s uživatelem rybářského revíru. Jediná podmínka uvedená v § 13 tehdy platném zákoně o rybářství (102/1963 Sb.), řešila případnou náhradu škod vzniklých na pozemcích a způsobených osobami, které na ně mohly vstupovat v souvislosti výkonem rybářského práva. Nic jiného zákon o rybářství tehdy neupravoval.
A 4. Výkon rybářského práva, viz § 2 odst. f) zákona o rybářství stanoví, že tato činnost je povolena právnické nebo fyzické osobě, a s touto činností je spojeno uživatelem rybářského revíru užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu, přičemž podle ustanovení § 11 zákona o rybářství může uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodů obecného zájmu, jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí. Vlastník, či uživatel pobřežního pozemku je povinen strpět označení rybářského revíru.
A 5. Maximální počet vydaných ročních povolenek na předmětný rybářský revír je stanoven v posledním platném rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje čj. 219/32826/05-OŽP-ZP ze dne 10. března 2005 o výkonu rybářského práva vydaného uživateli rybářského revíru. Tento údaj znamená, že po celý rok na předmětném rybářském revíru může denně v době denního lovu lovit současně uvedený počet rybářů. Kontrolu a součet všech lovících na místě může zabezpečit rybářská stráž, hospodář rybářského revíru, nebo uživatelem daného revíru pověřená osoba. Zpětná kontrola se pak provádí každoročně při statistickém zpracování úlovků a docházek v rámci vyhodnocování hospodaření v předmětném rybářském revíru.
B. a. 1. viz bod A 4.
B. a. 2. Výkon rybářského práva jako takový lze považovat za možnost nakládat s veřejným statkem, dříve to bylo nazýváno „královský regál“. V současné době se jedná o povolení, které vychází ze zákona o rybářství a je dáno uživateli rybářského revíru, aby v tomto revíru mohl hospodařit podle pravidel stanovených v zákoně o rybářství a v příslušném rozhodnutí, nebo oznámení o povolení výkonu rybářského práva fyzické či právnické osobě.
V žádném případě se nejedná o omezování vlastnických práv k pozemkům, protože platí, že voda není příslušenstvím pozemku a tudíž vlastník pozemků nacházející se pod vodou, nesmí a nemůže považovat vodu za své vlastnictví.
B. a. 3. viz bod A 4.
B. a. 4. Povrchová voda v uzavřených vodách není příslušenstvím pozemků nacházejících se pod touto vodou, tudíž náhrada za hospodaření v rybářském revíru není relevantní, dále viz bod A 4.
B. b. 1. viz bod A 4., a dále se zřetelem na skutečnost, že rybářský revír existoval dříve než JEZERO Lhota vznikla, mělo již v době jejího vzniku, při přípravě a realizaci svého záměru s touto vodní plochou, dojít k vzájemné dohodě s uživatelem rybářského revíru. S ohledem na skutečnost, že v dokumentu vydaného Ministerstvem zemědělství dne 18. května 1999 (viz výše), je uvedeno, že je uživateli rybářského revíru dána povinnost dodržovat pravidla rekreačního řádu na jezeru Lhota, je tedy velmi pravděpodobné, že tehdy ke vzájemnému vyjednávání došlo. Co se týká prokazování totožnosti, je zapotřebí respektovat práva a povinnosti daná právním řádem České republiky. Nad rámec výše uvedeného Ministerstvo zemědělství uvádí, že lze samozřejmě s uživatelem rybářského revíru uzavřít dohodu a tu oboustranně respektovat.
B. b. 2. viz bod A 4. Hospodaření v rybářském revíru je plánovitá činnost spočívající v celé řadě úkonů vztahujících se k řádné péči o rybí společenstvo vyskytující se v dané lokalitě. Nejedná se jen o lov ryb, ale také o jejich řádné vysazování v souladu se zarybňovací povinností, prosazování dodržování pravidel pro rybolov, péči o životní prostředí ve vodním prostředí a celou řadu dalších aktivit souvisejících s chovem, reprodukcí ryb a nejenom ve smyslu aktivit v přírodě, ale také o nutné administrativní úkony.
B. b. 3 viz bod A 4. Režim vstupu na pobřežní pozemky v nezbytném rozsahu při výkonu rybářského práva je nanejvýš vhodné v případě střetu zájmů řešit výhradně vzájemným jednáním mezi oběma dotčenými subjekty.
Závěrem si dovoluji připomenout, že není možné po orgánech státní správy požadovat zpětné odůvodnění podle nových právních norem u rozhodnutí, které byly zhotoveny podle dříve platné zákonné úpravy.

 

Dotaz:
a) Jako účastník řízení vedeného SZIF, RO Olomouc č.j. SZIF/2015/0395325 chci požádat Ministerstvo zemědělství co nejdříve o nahlížení do spisu a s tím souvisí, že žádám o kontaktní údaje- zejm. adresu kde se spis nachází, provozní dobu, emailový a telefonický kontakt na osobu, která mi umožní nahlédnutí do spisu, sazebník poplatků pro případné kopírování listin ze spisu.
b) Zároveň žádám Ministerstvo zemědělství ve smyslu zákona č. 106/1999 o bezodkladné poskytnutí informace k výše uvedenému řízení.
Kopie soupisu listin ve spisu ve smyslu § 17 Správního řádu (tj. mám na mysli seznam listin)
Kopie případných podání od jiného účastníka řízení SZIF/2015/0395325 ZD Nedachlebice, družstvo s výjimkou podání „Vyjádření ke správnímu….“ datovaného 28.4.2015.

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti ze dne 30. července 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující informace:
Jako účastník řízení dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo k nahlížení do spisu. K tomuto aktu budete vyzván pracovníkem ministerstva a to na určitý den a hodinu, pokud Vám termín nebude vyhovovat, domluvíte si termín jiný.
V příloze tohoto dopisu Vám zasílám soupis celého spisu, který nám zaslal Státní zemědělský intervenční fond Praha. Ministerstvo si již žádné jiné doklady od účastníků nežádá. Právník, který o případu rozhoduje, na základě předaného spisu, rozhoduje pouze, zda Oddělení příjmu žádostí a LPIS rozhodlo o zápisu do evidence využití půdy na základě předložených dokladů.
(Přílohy: 1. soupis spisu.xls)

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem