přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace o zpracování osobních údajů v podmínkách Ministerstva zemědělství

V této informaci o zpracování osobních údajů v podmínkách Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) naleznete mimo jiné údaje o tom, z jakého důvodu a jakým způsobem MZe Vaše osobní údaje zpracovává a jaká máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva.

MZe se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a současně od 25. 5. 2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známým pod zkratkou „GDPR“. GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, jehož cílem je ochrana práv občanů před neoprávněným zacházením s jejich osobními údaji. Text GDPR je dostupný na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1524145963371&from=CS
nebo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva vnitra.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům je podle terminologie GDPR MZe správcem těchto údajů a Vy, jako fyzická osoba, jste subjektem údajů.

Za účelem vzájemné komunikace a poskytování informací můžete využít tyto kontaktní údaje MZe jako správce Vašich osobních údajů:

Ministerstvo zemědělství
IČO: 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, 11000
telefon: 221 811 111
e-mail: podatelna@mzecz nebo info@mzecz

MZe můžete kontaktovat telefonicky, e-mailovou korespondencí, doručením písemného oznámení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky (ID DS: yphaax8), nebo doručením osobně na naši podatelnu. Tyto údaje lze nalézt také na internetových stránkách MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty/organizace/. Najdete zde také přehled organizační struktury MZe, kde jsou po rozkliknutí k dispozici kontakty na konkrétní zaměstnance a jednotlivé útvary.

Veškeré dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů doporučujeme směřovat na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je paní Ing. et Mgr. Gabriela Kahoferová.

Prostřednictvím těchto údajů můžete pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktovat:

tel.:  +420 221 812 383
mobil:  +420 702 169 419
e-mail: gdpr@mzecz
adresa: Ministerstvo zemědělství
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Vám rád zodpoví konkrétní dotazy, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů nebo možnosti uplatnění Vašich práv.

Pro jaké účely Vaše údaje potřebujeme

MZe jako orgán veřejné moci potřebuje Vaše osobní údaje pro účely, které ve většině případů konkrétně stanovují příslušné právní předpisy. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné k tomu, aby MZe splnilo právní povinnost, která se na něj vztahuje. Dalšími důvody, pro které potřebujeme Vaše osobní údaje, může být splnění konkrétního úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, případně pro plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, jako subjekt údajů. MZe výslovně upozorňuje, že ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není zapotřebí souhlasu subjektu údajů.

Pokud by pro zpracování osobních údajů MZe potřebovalo získat Váš souhlas, musí tento souhlas být svobodný, konkrétní a informovaný. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv i bez udání důvodu odvolat.

Osobní údaje nejčastěji získáváme prostřednictvím žádostí, formulářů, dotazníků, čestných prohlášení, údajů ve správních spisech nebo také ze základních registrů podle zákona o základních registrech (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Dalším zdrojem, ze kterého MZe může získávat osobní údaje, jsou veřejné rejstříky nebo v rámci spolupráce od dalších orgánů veřejné správy, a to při výkonu své činnosti.

Bližší informace o právních předpisech, které stanovují účely zpracování Vašich osobních údajů, Vám poskytujeme ve strukturované formě v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách http://www.eagri.cz/. (např. Portál farmáře, Dotace, Voda, Lesy).

MZe eviduje u každého zpracování osobních údajů zaznamenaný jeho účel v Záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.

Na MZe není prováděno žádné automatizované rozhodování (včetně profilování).

Oprávněné zájmy MZe

Prostory vstupu do budovy MZe jsou monitorovány kamerovým systémem. Jedná se o nezbytné opatření, neboť MZe je povinno zajistit bezpečnost všech osob, které se v budově nacházejí, jakož i bezpečnost majetku těchto osob a majetku MZe. Kamerové záznamy jsou přístupny pouze omezenému okruhu zaměstnanců MZe a všechny kamerové záznamy jsou v pravidelných intervalech (v řádu několika dnů) mazány.

Komu Vaše osobní údaje předáváme

V rámci některých zpracování osobních údajů je nedílnou součástí jejich předávání spolupracujícím příjemcům. Jedná se o další orgány veřejné moci (jiná ministerstva, soudy, orgány činné v trestním řízení, finanční úřady) nebo resortní organizace MZe.

MZe nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí (země mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci.

Doba, po kterou uchováváme Vaše osobní údaje

MZe uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování osobních údajů. Tato doba je stanovena příslušnými právními předpisy, nejčastěji zákonem o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že MZe zpracovává osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, budou Vaše údaje uchovávány po dobu trvání souhlasu či do jeho písemného odvolání.

Jaká máte ve vztahu k Vašim osobním údajům práva

Každý, jehož osobní údaje MZe zpracovává, má právo na přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že máte právo získat od MZe potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat k Vašim údajům přístup, získat informace o jejich zpracování i jejich kopie.

MZe je oprávněno v případech, kdy jsou žádosti opakované, nepřiměřené nebo zjevně nedůvodné, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

V případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy nebo s Vaším soukromým životem nebo, že Vaše údaje nejsou správné nebo úplné, máte právo požádat o vysvětlení a požadovat, abychom tyto údaje opravili, omezili jejich zpracování či za splnění zákonných podmínek je vymazali.

V případech zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo je-li takovéto zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy MZe, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování Vašich údajů.

Dalším právem, které můžete při splnění zákonných podmínek uplatnit, je právo na přenositelnost údajů.

V případě, že jste MZe poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo, kdykoliv tento souhlas odvolat.

Pro uplatnění Vašich práv kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím stanovených komunikačních kanálů, který Vám ochotně poskytne požadované informace a zajistí vyřízení Vaší žádosti. Stejně tak se na tuto osobu můžete obrátit, pokud nebudete spokojeni s tím, jak MZe zpracovává Vaše osobní údaje.

Kromě toho máte možnost podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz.(https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10&p1=3938).

Tato informace bude podle potřeby aktualizována.

 

 

V Praze dne 25. 5. 2018