přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odkazy

 1. Evropská unie
 2. Vláda, parlament, prezident
 3. Justice, podnikání, účetnictví
 4. Státní instituce orientované na zemědělství
 5. Dotace
 6. Výzkumné ústavy, vysoké školy
 7. Komory, asociace, svazy, sdružení
 8. Regiony
 9. Leader, Leader+
 10. Informační portály zaměřené na zemědělství, rozvoj venkova a související oblasti
 11. Ochrana životního prostředí

1. Evropská unie

http://ec.europa.eu
Stránky Evropské komise.

http://www.elard.eu
European LEADER Association for Rural Development.

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_cs.htm
Evropský sociální fond.

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_cs.cfm
Evropský fond pro regionální rozvoj.

http://ec.europa.eu/index_cs.htm
Fond soudržnosti.

http://www.ebfle.eu
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova (mj.seznam vzdělávacích institucí dotovaných z PRV).

http://www.euroskop.cz
Věcně o Evropě.

http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (EK).

http://www.strukturalni-fondy.cz
Odkaz na strukturální fondy EU.

http://eur-lex.europa.eu
Poskytuje přístup k právu EU.

http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz
Stálé zastoupení ČR při EU. 

2. Vláda, parlament, prezident

http://www.vlada.cz
Vláda ČR.

http://www.psp.cz
Poslanecká sněmovna parlamentu ČR.

http://www.senat.cz
Senát parlamentu ČR.

http://www.hrad.cz
Kancelář prezidenta ČR.

http://www.mdcr.cz
Ministerstvo dopravy ČR.

http://www.mfcr.cz
Ministerstvo financí ČR.

http://www.mkcr.cz
Ministerstvo kultury ČR.

http://www.army.cz
Ministerstvo obrany ČR.

http://www.mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

https://www.mmr.cz/cs/Uvod
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

http://www.mpo.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

http://www.msmt.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR .

http://www.mvcr.cz
Ministerstvo vnitra ČR.

http://www.mzv.cz
Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

http://www.mzcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR.

http://www.mzp.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR.

http://portal.justice.cz
Ministerstvo spravedlnosti ČR

3. Justice, podnikání, účetnictví

http://portal.justice.cz
Oficiální server českého soudnictví.

http://www.exekutorskakomora.cz
Exekutorská komora ČR.

https://www.rzp.cz/
Živnostenský a obchodní rejstřík.

http://www.centralniregistrdluzniku.cz
Centrální registr dlužníků.

http://www.ekomodity.cz
Nákup a prodej zem. komodit on-line.

http://www.pbb.cz
Plodinová burza Brno.

http://www.businessinfo.cz
Oficiální portál pro podnikání a export.

http://portal.gov.cz
Portál veřejné správy ČR.

http://www.fadn.cz/fadnweb/index.html 
Stránky kontaktního pracoviště FADN.CZ, zemědělské účetní datové sítě.

http://www.agroweb.cz
Zemědělský inzertní portál.

http://www.agroseznam.cz
AgroSeznam – specializovaný inzertní, informační a zábavní portál s převážně zemědělskou tématikou.

4. Státní instituce orientované na zemědělství

Organizace podřízené MZe
Přehled organizací přímo či nepřímo řízených MZe (stránka na subportálu Mininisterstvo).

http://www.spucr.cz
Státní pozemkový úřad

5. Dotace

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani
Podpora podnikání MPO.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy
Strukturální fondy spravované MŠMT ČR.

http://www.szif.cz/cs/prv2014
Program rozvoje venkova na stránkách SZIF.

http://www.szif.cz/cs/opr2014
Operační program Rybářství na stránkách SZIF.

http://www.szif.cz/cs/szif-poskytuje
Další dotační programy na stránkách SZIF.

http://www.edotace.cz
Průvodce světem finančních podpor.

http://www.pgrlf.cz
Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond.

6. Výzkumné ústavy, vysoké školy

http://www.czu.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze.

http://www.zf.jcu.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zemědělská fakulta.

http://www.mendelu.cz
Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně.

http://www.ukzuz.cz
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

http://www.uhul.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

http://www.uzei.cz
Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

https://www.vurv.cz/
Výzkumný ústav rostlinné výroby.

http://www.vuzv.cz
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha Uhříněves.

http://www.uur.cz
Ústav územního rozvoje.

7. Komory, asociace, svazy, sdružení

http://www.agrocr.cz
Agrární komora ČR.

http://www.asz.cz
Asociace soukromého zemědělství.

http://www.cmszp.cz
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.

http://www.foodnet.cz
Potravinářská komora.

http://www.svazvlastnikupudy.cz
Svaz soukromých vlastníků zemědělské půdy.

https://www.zscr.cz/
Zemědělský svaz České republiky.

http://www.cestr.cz
Svaz chovatelů českého strakatého skotu.

http://www.cschms.cz
Český svaz chovatelů masného skotu.

http://www.holstein.cz
Svaz chovatelů holštýnského skotu.

http://www.schpcm.cz
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě.

http://www.dacr.cz
Družstevní asociace České republiky.

http://www.shscms.cz
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

http://www.eceat.cz
Profesní sdružení pro ekoagroturistiku.

http://www.svol.cz
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

http://www.pro-bio.cz
Svaz ekologických zemědělců ČR.

http://www.smacr.cz
Společnost mladých agrárníků.

http://www.spov.org
Spolek pro obnovu venkova.

8. Regiony

http://www.nsmascr.cz
Národní síť místních akčních skupin ČR.

http://www.regionservis.cz
Portál zaměřený na územní samosprávy (mj. databáze měst a obcí ČR) .

http://www.isu.cz
Informační systém o území.

http://www.uur.cz/iMR/iMR.asp
Databáze mikroregionů ČR.

http://www.mesta.obce.cz
Sdružení měst a obcí.

http://www.epusa.cz
Elektronický portál územních samospráv.

http://www.denik.obce.cz
Deník veřejné správy svazu měst a obcí.

9. Leader, Leader+

http://www.leaderplus.cz
Stránky o iniciativě Leader+ v České republice.

http://leader.isu.cz
Stránky iniciativy Leader v ČR.

http://www.leaderplus.de
Stránky o iniciativě Leader+ v Německu.

http://www.leaderplus.nl
Stránky o iniciativě Leader+ v Nizozemí.

http://www.nsrv.sk
Stránky Národní sítě pro rozvoj venkova Slovenské republiky (Národná sieť rozvoja vidieka SR).

10. Informační portály zaměřené na zemědělství, rozvoj venkova a související oblasti

http://www.agronavigator.cz.
Zemědělsko-potravinářský informační portál provozovaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

http://www.agroporadenstvi.cz
Vše o zemědělském vzdělávání a poradenství, vzdělávání státní správy, akreditace zemědělských poradců. Informační portál provozovaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

http://www.infovenkov.cz
Portál zaměřený na rozvoj venkova. Informační portál provozovaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

http://www.agris.cz
Agrární www portál ve správě České zemědělské univerzity v Praze.

http://www.bio-info.cz
Info portál pro snadnější marketing biopotravin.

http://www.bezpecnostpotravin.cz
Informační centrum bezpečnosti potravin.

http://www.viscojis.cz
Informační stránky o zdravé výživě.

Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS)
Přehled subjektů, kterým byl Ministerstvem zemědělství udělen statut KIS (stránka na subportálu Poradenství a výzkum).

11. Ochrana životního prostředí

http://www.natura2000.cz
Natura 2000 - soustava chráněných území evropského významu.

http://www.ippc.cz
Integrovaná prevence a omezování znečištění.

http://www.irz.cz
Integrovaný registr znečištění.

http://www.enviweb.cz
Portál životního prostředí.

http://www.ochranaprirody.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

http://www.hnutiduha.cz
Hnutí Duha.