přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly MZe ČR na rok 2015

Návrh rozpočtu kapitoly 329 – MZe na rok 2015 byl sestaven v návaznosti na ukazatele návrhu státního rozpočtu ČR schváleného vládou. Obsahuje řešení výdajových priorit resortu. Je doložen podrobným rozdělením výdajů kapitoly podle druhového a funkčního třídění.

1. Příjmy

Objem celkových příjmů kapitoly zemědělství na rok 2015 podle návrhu schváleného vládou je 45 893 987 832 Kč, proti roku 2014 jsou celkové příjmy zvýšeny o 1 007 902 111 Kč, tj. o 2,25 %. Z celkového objemu činí daňové příjmy 6 200 000 Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci Společné zemědělské politiky celkem 34 305 711 000 Kč, příjmy v částce 93 101 832 Kč vyplývají z předfinancování projektů operačních programů, dále ostatní nedaňové příjmy organizačních složek státu v celkové výši 11 488 975 000 Kč. Z celkové částky nedaňových příjmů činí faktické příjmy OSS 1 817 253 000 Kč, dále je zahrnuta v příjmech OSS roční splátka návratné finanční výpomoci od Povodí Moravy, s. p. (sanace VD Mostiště) částka 107 000 Kč a 3 240 000 Kč splátka návratné finanční výpomoci od Vinařského fondu. V rozpočtu ostatních nedaňových příjmů jsou dále zahrnuty ve výši 944 000 000 Kč příjmy z předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci v rámci národních dotací a podpor do zemědělství, dále ve výši 8 224 375 000 Kč převod z fondu zakladatele od s. p. Lesy ČR a 500 000 000 Kč od n. p. Budějovický Budvar. Oproti roku 2014 dochází k navýšení z příjmů od s.p. Lesy ČR o 1 724 375 000 Kč a od n.p. Budějovický Budvar ke snížení o 300 000 000 Kč.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky jsou pro rok 2015 navrhovány v celkové výši 34 305 711 000 Kč, z toho na předfinancování Programu rozvoje venkova v programovacím období 2007 - 2013 v částce 5 924 000 000 Kč. Návazně na  předfinancování společné zemědělské politiky v programovacím období 2014 - 2020 jsou pro rok 2015 navrhovány příjmy celkem ve výši 28 381 711 000 Kč, v tom  na Přímé platby v částce 23 611 000 000 Kč, na Společnou organizaci trhu 494 711 000 Kč a Program rozvoje  venkova 4 276 000 000 Kč. Další příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 93 101 832 Kč jsou z titulu předfinancování Operačního programu Rybářství ve výši 52 000 000 Kč, ostatní operační programy činí 41 101 832 Kč.

2. Výdaje

Celkové výdaje kapitoly na rok 2015 jsou navrhovány ve výši 53 755 293 193 Kč s určením na financování činnosti resortních organizačních složek státu, příspěvkových organizací, výzkumu a vývoje, podpor vyplývajících ze společné zemědělské politiky Evropské unie, národních podpor do zemědělství, lesního a vodního hospodářství. Součástí jsou i výdaje Státního zemědělského intervenčního fondu.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 jsou celkové výdaje kapitoly vyšší o 1 584 624 001 Kč (tj. o 3,04 %).

Běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 44 880 766 370 Kč a kapitálové výdaje ve výši 8 874 526 823 Kč. Proti schválenému rozpočtu na rok 2014 je návrh běžných výdajů snížen o 4 294 357 923 Kč (o 8,73 %), u kapitálových výdajů je pak navrženo v meziročním srovnání zvýšení o 5 878 981 924 Kč (na 296,26 %).

Zvýšení výdajů je promítnuto především ve výdajích na financování Společné zemědělské politiky a národních podpor agropotravinářského komplexu, u podpor neziskovým organizacím, výdajů na výzkum, vývoj a inovace a u výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci u OSS a PO návazně na schválení vládou.

V rámci běžných výdajů ministerstva jsou rovněž v návrhu zahrnuty běžné výdaje v částce 300 000 Kč vztahující se k návratným finančním výpomocím poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně. Jedná se o prostředky na uhrazení přeplatků splátek včetně případných úroků, které vznikly přiznáním bonifikací k návratným finančním výpomocím poskytovaným Ministerstvem zemědělství v agropotravinářském komplexu v letech 1991 až 1995 včetně a tyto prostředky nebyly vráceny finančními úřady jejich příjemcům, kteří přeplatili splátky včetně úroků.

 

2.1. Výdaje organizačních složek státu

Běžné výdaje organizačních složek státu určené na státní politiku resortu, inspekční a kontrolní činnost, včetně výdajů zahrnutých v rozpočtu vlastního ministerstva, mimo výdaje na výzkum, vývoj a inovace a na financování projektů operačních programů, jsou navrhovány v celkové výši 5 826 854 515 Kč, proti schválenému rozpočtu na rok 2014 je promítnuto zvýšení o 391 418 344 Kč, tj. o 7,20 %.

Běžné výdaje na financování projektu Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Polská republika realizovaného OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a OP Lidské zdroje a zaměstnanost realizovaného OSS Státní veterinární správa  jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty celkem ve výši 8 712 893 Kč, z toho činí podíl rozpočtu EU 7 405 959 Kč návazně na zvýšený rozpočet příjmů.

Kapitálové výdaje OSS mimo výdaje na financování projektů spolufinancovaných z EU jsou zahrnuty v systému programového financování SMVS ve výši 460 345 763 Kč, proti schválenému rozpočtu na rok 2014 je promítnuto zvýšení o 55 306 830 Kč, tj. o 13,65 %.

Nárůst výdajů OSS proti schválenému rozpočtu na rok 2014 je z důvodu navýšení výdajů zejména pro dozorové orgány Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce z důvodu požadavku na zvýšení počtu kontrol a tím zvýšení ochrany spotřebitelů před závadnými potravinami v souvislosti s novelou zákona o potravinách a s novelou zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Na pozemkové úpravy je určena částka 700 000 000 Kč, která je v návrhu rozpočtu na rok 2015 v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. rozpočtována v kapitole Všeobecná pokladní správa.

 

2.2. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a příspěvkových organizací

V oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zpracovaný návrh plně respektuje stanovené parametry pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015.

Proti schválenému rozpočtu na rok 2014 dochází v návrhu rozpočtu na rok 2015 ke zvýšení prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (mzdových nákladů) o 67 938 447 Kč, tj. 3,46 %. Zvýšení platů a ostatních plateb u OSS a příspěvkových organizací (PO) bylo realizováno podle rozhodnutí vlády.

Počet zaměstnanců v návrhu rozpočtu pro rok 2015 je o 338 zaměstnanců nižší na základě usnesení vlády č. 437 ze dne 16.6.2014.

 

2.3. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací, transfery veřejným výzkumným institucím a nestátním výzkumným organizacím

Příspěvky na činnost a provoz příspěvkových organizací a neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím a nestátním výzkumným organizacím jsou v návrhu na rok 2015 zahrnuty v celkové výši 660 887 962 Kč, z toho 390 252 000 Kč činí prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a pro příspěvkové organizace částku ve výši 270 635 962 Kč.

Rozdělení výše výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací pro jednotlivé veřejné a nestátní výzkumné organizace prozatím nebyla stanovena, jejich výše bude ještě upřesněna.

 

2.4. Transfery do zahraničí

Neinvestiční transfery do zahraničí k úhradě členských příspěvků hrazených organizačními složkami státu mezinárodním (nevládním) organizacím jsou navrhovány v celkové výši 6 200 000 Kč, v tom 6 000 000 Kč z rozpočtu OSS Ministerstvo zemědělství a 200 000 Kč z rozpočtu OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

 

2.5. Výzkum a vývoj

V rámci celkových prostředků na výzkum a vývoj na rok 2015 jsou na financování činností a úkolů v oblasti výzkumu a vývoje zabezpečeny finanční prostředky pro kapitolu MZe v souhrnné výši 819 652 000 Kč, tj. zvýšení o 45 448 000 Kč (tj o 5,87 %) proti schválenému rozpočtu na rok 2014.

 

2. 6. Kapitálové výdaje

Návrh kapitálových výdajů v celkové výši 8 874 526 823 Kč, včetně kapitálových výdajů na financování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, je proti schválenému rozpočtu 2014 vyšší o 5 878 981 924 Kč (tj. o 196,26 %). Zvýšení kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu kapitoly na rok 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014 je způsobeno především přesunem z běžných výdajů u podpor vodního hospodářství (169 724 000 Kč) a u výdajů na financování Společné zemědělské politiky v programovacím období 2014-2020 (5 600 000 000 Kč).

Kapitálové výdaje titulů 129V010 a 129D010 jsou směrovány na rozvoj a technickou obnovu investičního majetku nutného pro zajištění provozu a činností včetně informačních a komunikačních technologií 8 organizačních složek státu v celkové výši 509 526 823 Kč, z toho na projekty Operačního programu Životní prostředí v částce 49 181 060 Kč. Pro příspěvkové organizace jsou v uvedených programech navrhovány investiční dotace v celkové částce 61 000 000 Kč. Na investiční dotace neziskových organizací je v návrhu rozpočtu vyčleněno 10 000 000 Kč.

Na programy v rámci podpor vodního hospodářství jsou v návrhu zahrnuty kapitálové výdaje ve výši 1 600 000 000 Kč, tj. celkově na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2014. V roce 2014 byla v programovém financování zahrnuta investiční dotace ve výši 1 430 276 000 Kč a neinvestiční dotace ve výši 169 724 000 Kč.

Mimo programové financování EDS/SMVS jsou v návrhu zahrnuty kapitálové výdaje:

 • na investiční podpory a dotace pro agropotravinářský komplex ve výši 230 000 000 Kč (zvýšení o 9 500 000 Kč proti rozpočtu roku 2014) a pro lesní hospodářství ve výši 164 000 000 Kč (zvýšení o 20 000 000 Kč proti rozpočtu roku 2014),
 • na předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci v rámci podpor agrokomplexu ve výši 700 000 000 Kč (na úrovni rozpočtu roku 2014),
 • na financování Společné zemědělské politiky, v tom Program rozvoje venkova (programovací období 2014 – 2020) celkem 5 600 000 000 Kč, v tom prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 1 400 000 000 Kč a prostředky poskytnuté
  ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 4 200 000 000 Kč (neinvestiční prostředky byly převáděny do investičních výdajů v průběhu běžného roku dle aktuální potřeby SZIF na financování PRV – projektová opatření).

3. Podpory a dotace

3.1. Dotace spolufinancované z fondů EU a ČR

3.1.1. Společná zemědělská politika

Prostředky navržené pro rok 2015 na realizaci Společné zemědělské politiky jsou poskytovány formou dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který jako Agrární platební agentura provádí jejich výplatu konečným příjemcům. Celkový navržený objem prostředků ve výši 38 763 711 000 Kč zahrnuje dofinancování Společné zemědělské politiky v rámci programovacího období 2007 - 2013 a druhý rok financování Společné zemědělské politiky v rámci programovacího období 2014 – 2020.

 

Programovací období 2007 – 2013

V rámci programovacího období jsou zahrnuty prostředky na

 • Program rozvoje venkova (EAFRD) v celkové výši 7 898 000 000 Kč, v tom prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 1 974 000 000 Kč a prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 5 924 000 000 Kč.

Jedná se o poslední rok, kdy je možné vyplácet prostředky z programovacího období 2007- 2013.

 

Programovací období 2014 – 2020

Do tohoto programovacího období jsou zahrnuty prostředky v celkové výši 30 865 711 000 Kč na

 • Program rozvoje venkova celkem 5 702 000 000 Kč, v tom prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 1 426 000 000 Kč (v tom investiční výdaje ve výši 1 400 000 000 Kč) a prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 4 276 000 000 Kč (v tom investiční výdaje ve výši 4 200 000 000 Kč),
 • přímé platby -  prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie částka 23 611 000 000 Kč (navýšení o 811 000 000 Kč proti roku 2014). Prostředky budou použity na jednotné platby na plochu (SAPS), na oddělené platby za cukr, na oddělené platby za rajčata a vyplácení zvláštních podpor (na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, v sektoru chmele, brambor určených pro výrobu škrobu a dále v sektoru masných telat a ovcí a koz),
 • přechodnou vnitrostátní podporu částka 880 000 000 Kč ze státního rozpočtu, jejíž vyplácení je vázáno na poskytnuté přímé platby (SAPS),
 • programy v rámci Společné organizace trhu (SOT), které obsahují mnoho druhů podpor a opatření (finanční podpory, vývozní subvence, dotace) celkem částka  672 711 000 Kč (navýšení o 160 966 000 Kč), z rozpočtu Evropské unie by mělo být hrazeno 494 711 000 Kč a ze státního rozpočtu 178 000 000 Kč (např. na podporu zlepšování výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh, na podporu producentů ovoce a zeleniny, intervenční nákupy).

 

3.2.  Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez společné zemědělské politiky

3.2.1.   Programovací období 2007 – 2013

Na dofinancování Operačního programu Rybářství (EFF) jsou na rok 2015 navrhovány prostředky ve výši 69 000 000 Kč (v tom podíl ze státního rozpočtu 17 000 000 Kč a výdaje, které mají být kryty z EU ve výši 52 000 000 Kč), s tím, že pro posílení financování programu budou využity ještě nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Do návrhu rozpočtu kapitoly jsou zahrnuty běžné výdaje OSS v celkové výši 8 712 893 Kč, z toho 7 405 959 Kč na předfinancování podílu rozpočtu EU, na financování projektu OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Polská republika  realizovaného OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (spolufinancovaný ERDF ve výši 85 %) a projektu OP Lidské zdroje a zaměstnanost realizovaného OSS Státní veterinární správa (spolufinancovaný ESF ve výši 85 %).

V rámci kapitálových výdajů OSS jsou v návrhu rozpočtu na rok 2015 zahrnuty výdaje

 • na projekt  OP Životní prostředí realizovaný OSS MZe (spolufinancovaný CF ve výši 85 %) v celkové výši 5 569 217 Kč, z toho 4 733 834 Kč na předfinancování podílu rozpočtu EU,
 • na dva projekty OP Životní prostředí (spolufinancované ERDF ve výši 65 %), které měly být realizovány OSS Státní pozemkový úřad, v celkové výši 43 611 843 Kč, z toho 28 962 039 Kč na předfinancování podílu rozpočtu EU.

Výdaje na financování uvedených projektů jsou v návrhu rozpočtu kapitoly zahrnuty  v celkové výši 57 893 953 Kč, v tom 16 792 121 Kč na podíl ČR a 41 101 832 Kč na předfinancování podílu rozpočtu EU návazně na stanovený rozpočet příjmů ve stejné výši.

V září 2014 předložila OSS Státní pozemkový úřad podklad na základě souhlasu SFŽP (zprostředkujícího orgánu) o zrušení projektů OP Životní prostředí z důvodu, že u obou projektů váznou na nemovitostech práva třetích osob, které neumožňují jejich realizaci.

 

3.3. Národní dotace a transfery

Navržená výše prostředků na investiční a neinvestiční dotace a transfery 7 344 700 000 Kč (navýšení proti roku 2014 o 228 195 000 Kč) je směrovaná do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., Vinařskému fondu a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (snížení včetně prostředků na marketingovou činnost SZIF o 473 472 000 Kč proti roku 2014 z důvodu využití zůstatků z minulých let).

Navýšení proti roku 2014 se navrhuje do odvětví zemědělství, zejména do národních podpor (o 38 667 000 Kč) a dále na dotaci PGRLF, a.s. na stávající a nové podpůrné programy (o 891 000 000 Kč).

Podpory do vodního hospodářství jsou navrhovány na úrovni roku 2014. Ke snížení došlo u dotací do lesního hospodářství (o 293 000 000 Kč), kde se předpokládá posílení rozpočtu o prostředky z nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let.

Pro podnikatelské subjekty jsou směrovány neinvestiční prostředky ve výši
2 735 763 021 Kč (rok 2014 činil 1 965 257 000 Kč), tj. o 770 506 021 Kč více. Na navýšení má významný podíl dotace PGRLF (navýšení o 891 000 000 Kč). U investičních prostředků je rozpočtováno navýšení o 204 534 000 Kč, navrhuje se rozpočet ve výši  872 310 000  Kč.

 

3.3.1. Podpory do zemědělství

V rámci celkového objemu prostředků je navrženo na podpory do zemědělství 3 996 700 000 Kč (včetně 69 000 000 Kč na financování Operačního programu Rybářství), z toho investiční prostředky 930 000 000 Kč. V roce 2014 činil schválený rozpočet celkem částku 2 933 033 000 Kč (zvýšení o 1 063 667 000 Kč).

 

3.3.1.1. Podpůrné programy

Na podpůrné programy je rozpočtována částka 1 570 000 000 Kč (z toho: pro podnikatelské subjekty neinvestiční prostředky v částce 1 340 000 000 Kč a investiční 230 000 000 Kč). Proti roku 2014 je navržen vyšší objem prostředků o  38 667 000 Kč.  Prostředky budou poskytovány podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě § 2 a § 2 d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“. Podpůrné programy (dále PP) uvedené v „Zásadách“ jsou účelové programy, kterými přispívá stát k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Pro rok 2015 se předpokládá zachování stávajících programů, např. udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin, podpora ozdravování polních a speciálních plodin, podpora udržení příznivé nákazové situace v chovech hospodářských zvířat, podpora poradenství a vzdělávání.

Největší podíl z navržených prostředků je směrován na dotační program „Nákazový fond“ ve výši 650 500 000 Kč a na dotační program „Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat“ v částce 220 000 000 Kč.

Podpůrné programy podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu současně se zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.

 

3.3.1.2. Vinařský fond

Podle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je na neinvestiční dotaci Vinařskému fondu určena částka 30 000 000 Kč.

 

3.3.1.3. Majetková újma

Součástí podpor do zemědělství jsou neinvestiční prostředky poskytované v souladu s § 76 zákona č. 326/2004 Sb., o státní rostlinolékařské péči, na náhrady fyzickým a právnickým osobám dotčeným majetkovou újmou na základě provedení mimořádných rostlinolékařských opatření. Pro rok 2015 jsou navrženy neinvestiční prostředky ve výši 25 000 000 Kč (v roce 2014 byly tyto výdaje plně kryty použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let).

Na majetkovou újmu poskytovanou podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou navrženy neinvestiční prostředky ve výši 55 000 000 Kč (v roce 2014 byly tyto výdaje plně kryty použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let).

Prostředky jsou zahrnuty podle rozpočtové skladby v běžných výdajích ministerstva.

 

3.3.1.4. Předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci

Na předfinancování pozemkových úprav a technickou pomoc v rámci národních dotací a podpor do zemědělství je navrhován rozpočet 944 000 000 Kč, tj. na úrovni roku 2014. Z celkového objemu tvoří běžné výdaje ve výši 244 000 000 Kč a kapitálové ve výši 700 000 000 Kč.

Od roku 2013 jsou prostředky na předfinancování pozemkových úprav součástí rozpočtu výdajů OSS Státní pozemkový úřad, specifického ukazatele „Podpora agropotravinářského komplexu celkem“, v tom „Ostatní výdaje“. Z celkového objemu je směrováno pro tuto organizaci 894 000 000 Kč, v tom investiční výdaje 700 000 000 Kč. Předfinancování technické pomoci je ve výši 50 000 000 Kč.

 

3.3.1.5. Dotace podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., v platném znění

Na dotace poskytované podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je navržena pro podnikatelské subjekty částka 700 000 Kč.

 

3.3.1.6. Dotace na úhradu nákladů podle zákona č. 246/1992 Sb., v platném znění

V rámci národních dotací do zemědělství je rozpočtována částka 3 000 000 Kč na úhradu nákladů podle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Podle uvedeného ustanovení v případě, že majitel není schopen dlouhodobě zajistit péči o zvířata, hradí náklady na jejich ošetřování stát.

 

3.3.1.7. Dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s.

Pro rok 2015 je oproti přechozím rokům navrženo na podpory poskytované tímto Fondem celkem 1 300 000 000 Kč, což činí navýšení o 891 000 000 Kč. Podpory jsou poskytovány podnikům zemědělských prvovýrobců a zpracovatelům zemědělské produkce. Jedná se o stávající podpůrné programy Zemědělec – podpora úroků z úvěrů na pořízení zemědělské mechanizace, Podpora pojištění – finanční podpora uhrazeného pojistného pro malé a střední podniky, Podpora nákupu půdy – podpora úroků z úvěrů na nákup nestátní zemědělské půdy a případně další nové programy, které se připravují ke schválení vládou.

Rozsah těchto podpor, podmínky pro příjemce a další podrobnosti jsou stanoveny vládou na návrh Ministerstva zemědělství.

 

3.3.2. Státní zemědělský intervenční fond

Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, jehož financování je od roku 2005 součástí kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství, je navržena neinvestiční dotace v celkové výši 1 500 000 000 Kč (snížení proti rozpočtu roku 2014 o 473 472 000 Kč), z toho na správní výdaje 1 300 000 000 Kč a na marketingovou podporu 200 000 000 Kč. Snížení prostředků na provozní činnost proti roku 2014 je navrhováno z důvodu využití zůstatků finančních prostředků z minulých let.

Na základě změny zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, byla výrazně rozšířena činnost Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“).

Je centrální resortní platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a od 1. 1. 2007 i pro program Rozvoj venkova (EAFRD).  Od roku 2014 zajišťuje SZIF dofinancování programovacího období 2007 – 2013 a dále bude navazovat činnost pro zajištění realizace Společné zemědělské politiky v rámci programovacího období 2014 – 2020.

 

3.3.3. Podpora lesního hospodářství

Objem prostředků na podpory lesnímu hospodářství je navržen ve výši 317 000 000 Kč (snížení oproti roku 2014 o 293 000 000 Kč). Z navržených prostředků v ukazateli „Podpora lesního hospodářství“ má být poskytnuto na

 • přímé dotace celkem 289 000 000 Kč, z toho neinvestiční prostředky 125 000 000 Kč
 • a investiční prostředky v částce 164 000 000 Kč a služby vlastníkům lesa 28 000 000 Kč.

K posílení navrhované částky budou využity nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Výdaje zahrnuté v ukazateli „Podpora lesního hospodářství“ jsou směrovány na dotace poskytované v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

Prostředky na „služby vlastníkům lesa” (§ 46 odst. 1 až 3 lesního zákona) v rámci ukazatele Podpora lesního hospodářství navržené pro rok 2015 v částce 28 000 000 Kč zahrnují služby pro všechny vlastníky lesa (např. na protipožární ochranu lesa, diagnostiku škodlivých činitelů, ochranu proti hmyzím škůdcům, hnojení a vápnění v imisních oblastech). Poskytování se řídí závazným pokynem MZe, kterým se stanoví postup při poskytování a úhradě služeb v rámci podpory hospodaření v lesích a je každoročně aktualizován. Prostředky jsou zahrnuty podle rozpočtové skladby v běžných výdajích ministerstva.

 

3.3.4. Podpora vodního hospodářství

Na financování podpor vodního hospodářství je navržena pro rok 2015 částka celkem  1 600 000 000 Kč (rozpočet je navržen ve stejné výši jako v roce 2014) při zachování stávajících předpisů.  Výdaje zahrnuté v programovém financování (EDS/SMVS) jsou směrovány na dotace poskytované ve veřejném zájmu ve smyslu § 102 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a to na:

 • program 129D250 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vod“ investiční výdaje obcím celkem 1 000 000 000 Kč,
 • program 129D260 „Podpora prevence před povodněmi III“ investiční výdaje pro podnikatelské subjekty ve výši 600 000 000 Kč.

Navrhované rozdělení dotačních prostředků je uvedeno v tabulce „Souhrnný přehled investičních a neinvestičních dotací na rok 2015“.

 

3.3.5. Podpora neziskovým organizacím

Neinvestiční a investiční dotace občanským sdružením, ostatním neziskovým a podobným organizacím jsou navrhovány pro rok 2015 v celkové výši 75 000 000 Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 10 000 000 Kč.

Výše dotace jednotlivým neziskovým organizacím bude stanovena na základě rozhodnutí výběrové komise MZe.

4. Závěr

Návrh rozpočtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství na rok 2015 je sestaven podle vládou schválených příjmů a výdajů pro jednotlivé rozpočtové kapitoly. Rozpočet pokrývá všechny základní priority resortu, jak spolufinancování evropských programů vyplývajících ze Společné zemědělské politiky, tak i v oblasti dotační politiky směrované do zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

Rozpočet však nepokrývá veškeré finanční potřeby resortu, zejména v oblasti národních dotací, které jsou potřebné k zajištění postupného vyrovnávání rozdílů mezi Českou republikou a zakládajícími státy EU. Současně plně nepokrývá potřeby v oblasti vodního a lesního hospodářství.

Přílohy