přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství

31.3.2016

1. Úvod

Za korupci lze považovat chování, které se z důvodů dosahování soukromých (osobních, rodinných, úzce skupinových) finančních nebo statusových zisků odchyluje od formálních povinností vyplývajících z veřejné role, anebo přestupuje normy proti výkonu určitého typu soukromého vlivu.

V širším slova smyslu pojem korupce ve veřejné správě zahrnuje veškeré chování funkcionářů a zaměstnanců, které se odchyluje od formálně stanovených a kodifikovaných povinností za účelem dosažení soukromého finančního či statusového zisku prostřednictvím pravomocí, které jim byly svěřeny.

Korupcí je obecně zneužívání pravomoci osobami ve veřejných funkcích, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Nejčastěji se projevuje úplatkářstvím. Její míra je dána formou státní správy a nastavením ekonomického, politického a morálního prostředí.

Vláda ČR svým usnesením ze dne 29. října 1997 č. 673 uložila ministru vnitra „navrhnout koncepci ofenzívních metod odhalování korupce pracovníků a funkcionářů veřejné správy“. Protože další vláda ČR vzešlá z parlamentních voleb v červnu 1998 si ve svém programovém prohlášení stanovila boj proti korupci jako jednu ze svých priorit, bylo původní zadání rozšířeno a byl zpracován komplexní koncepční projekt Vládního programu boje proti korupci v ČR. Dalším usnesením vlády ČR ze dne 17. února 1999 č. 125 k tomuto projektu byl státním orgánům uložen úkol zvýšit a zkvalitnit boj proti korupci a korupčnímu prostředí v ČR. Usnesením vlády ze dne 17. dubna 2002 č. 391 ke Zprávě o korupci v České republice a o plnění harmonogramu opatření vládního boje proti korupci v roce 2002 bylo státním orgánům uloženo zpracovat resortní interní protikorupční program.

Navazující úkoly v boji proti korupci stanovilo usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1199, kterým byla přijata Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011. Na ni navazující Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, přijatá usnesením vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1, zadaný úkol sice výslovně neobsahuje, ale předmětné usnesení ze dne 17. dubna 2002 č. 391 zůstalo v platnosti. V současné době se interní protikorupční programy a jejich aktualizace řeší na pravidelných jednáních Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí.

2. Cíl programu

Cílem současného Resortního interního protikorupčního programu MZe je stanovit riziková místa, funkce a činnosti v resortu MZe a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

3. Krizová nebo riziková místa možného vzniku korupce

Ke korupci v resortu MZe může docházet zejména u útvarů a organizací, které mají rozhodovací pravomoci a mohou ovlivnit zejména financování veřejných programů, provádění privatizace, přidělování dotací, odprodeje majetku státu, zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách, veřejných soutěžích, obsazování pracovních míst. Riziko vzniku korupce může být u osob, které disponují důležitými informacemi, jejichž funkční postavení v rámci organizace umožňuje ovlivnit rozhodovací procesy, ať už v přímé linii nadřízenosti a podřízenosti, nebo po linii výše postavení v rámci hierarchie funkcí a s tím spojených kontaktů.

4. Opatření ke snížení rizika

Protikorupční opatření jsou navržena na základě vyhodnocení organizačních změn, postupů a zkušeností v resortem vykonávaných činnostech a s přihlédnutím k prioritám stanoveným vládou v úvodu zmíněných usneseních.

Primární odpovědnost za prevenci korupce nesou zejména statutární orgány a vedoucí zaměstnanci resortu. Tento proces zahrnuje přijetí příslušné legislativy a na ni navazující tvorbu vnitroorganizačních předpisů.

V resortu MZe musí být ke snížení možné korupce využívány veškeré dostupné nástroje vedoucí k jejímu omezení, zejména preventivní, organizační, výchovné, kontrolní, ale také represivní. Navržená opatření je nutno plnit průběžně a trvale.

5. Závěr

Resortní organizace rozpracovávají resortní interní protikorupční program na vlastní podmínky s tím, že tyto programy podle potřeby aktualizují.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem