přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

9. 7. - materiály na jednání vlády

8.7.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 6 (k projednání s rozpravou) 

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství a o změně nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

Podle návrhu bude moci Česká republika v letech 2014 až 2018 čerpat pro vinohradnictví a vinařství každoročně 5,155 milionů eur z rozpočtu Evropské unie. Za pětileté období získají čeští pěstitelé a výrobci vína celkem 25,775 milionů eur. Subvence jsou plně hrazeny z prostředků Evropské unie. Smyslem Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republika na léta 2014 až 2018 je zachování a rozvoj oboru, a tím i zaměstnanosti na venkově a dotace pro mladé vinohradníky a vinaře.

Bod č. 10 (k projednání s rozpravou) 

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Program rozvoje venkova (PRV) je nástrojem k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Do roku 2020 využije Česká republika na tuto oblast 3,04 miliardy EUR. Finanční prostředky půjdou na podporu konkurenceschopnosti českých zemědělců, potravinářů a lesníků, zlepšení a zachování zemědělských a lesních ekosystémů, podporu účinného využívání zdrojů, zvýšení a předávání znalostí a inovací. Dokument bude předložen ke schválení Evropské komisi.

Bod č. 16 (k projednání s rozpravou) 

Finanční toky Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v ČR pro programové období 2014 - 2020 a jejich institucionální zabezpečení

Ministr zemědělství společně s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí předkládají materiál, který podle nové legislativy EU, nastavuje finanční toky z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu do programů Společné zemědělské politiky (SZP) a Společné rybářské politiky (SRP) v období 2014 – 2020. Pro SZP bude akreditovanou platební agenturou i nadále Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a řídícím orgánem Programu rozvoje venkova bude Ministerstvo zemědělství. Také pro SRP bude řídícím orgánem Ministerstvo zemědělství, finančním útvarem bude SZIF a platebním orgánem, který přijímá platby z EU, bude Ministerstvo financí.

Bod č. 29 (k projednání s rozpravou) 

Žádost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. o změnu účelovosti části poskytnuté dotace z roku 2013

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) rozděloval dotace na pomoc zemědělcům postižených povodní z června 2013 ve formě úročených „povodňových“ půjček, na jejichž financování koncem roku 2013 obdržel ze státního rozpočtu 200 milionů korun. Po vyhodnocení žádostí počátkem roku 2014 poskytl PGRLF poškozeným zemědělcům půjčky v celkovém objemu 20 milionů korun. PGRLF žádá vládu, aby zbylých 180 milionů korun mohl využít v roce 2014 v rámci programů Zemědělec a Podpora pojištění.

Bod č. 33 (k projednání s rozpravou) 

Informace pro Vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Registry MZe – požadavky Společné zemědělské politiky“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Účelem zakázky je uzavřít smlouvu v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, která zajistí technické úpravy systému registrů, které Ministerstvo zemědělství provozuje povinně podle schválené Společné zemědělské politiky EU. Formu jednacího řízení bez uveřejnění volí Ministerstvo zemědělství kvůli časové tísni vzniklé načasováním oznámení změn v evropské a národní legislativě administrace dotací. Cílem je postupovat transparentně, efektivně a neohrozit žádným způsobem vyplácení dotací. Veřejná zakázka se týká zejména registru půdy LPIS a registru zvířat IZR. Zapracování většiny klíčových změn do registrů musí být hotové do konce roku 2014.

Bod č. 39 (k projednání bez rozpravy) 

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013

Zpráva je statisticko-informačním materiálem k dění v resortu v roce 2013. Přináší informace o hospodaření českých zemědělských subjektů, ekonomických výsledcích agrárního sektoru v ČR, vlivu zemědělství na životní prostředí i údaje o zemědělství v ostatních členských státech Evropské unie. Zprávu připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací s využitím informací Českého statistického úřadu, odborných útvarů Ministerstva zemědělství a dalších ústavů a institucí.

Bod č. 40 (k projednání bez rozpravy) 

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2013

Předložený materiál obsahuje nejdůležitější informace o stavu lesního hospodářství i navazujících odvětví v loňském roce. Dokument uvádí údaje o plochách lesních pozemků, skladbě lesních dřevin, těžbě dřeva i ochraně lesa.

Bod č. 13 (pro informaci)    

 Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody

Společně s Ministerstvem zdravotnictví vypracovalo Ministerstvo zemědělství zprávu o stavu zásobování pitnou vodou v ČR. Materiál informuje o jakosti vod dodávaných z vodovodů pro veřejnou potřebu, její spotřebě a počtu obyvatel, kteří jsou zásobováni vodou z veřejných vodovodů. Aktualizovaný materiál předkládá Ministerstvo zemědělství s Ministerstvem zdravotnictví vládě ČR každý sudý rok.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem