přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

9. 2. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

5.2.2009

Z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
 
Do vlády se předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb.,  o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a      o změně jiných zákonů (dále jen „zákon o prodeji půdy“), jehož součástí je i zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „ zákon o půdě“).
 
Návrh zákona byl vypracován na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2008.
 
Cílem předkládaného návrhu je:
  • Urychlit proces vypořádávání restitučních nároků za nevydané pozemky.
  • Zajistit vyšší míru možnosti uplatnění přednosti oprávněných osob disponujících nároky původem z dané lokality.
  • Stanovit způsob výpočtu výše peněžité náhrady za nevydané nemovitosti z přídělů v případech, kdy není možno zjistit zaplacenou přídělovou cenu, ačkoliv je nepochybné, že restituční nárok existuje.
  • Uzákonit  možnost ukončení  procesu poskytování  peněžitých náhrad za nevydané pozemky u žádostí o náhradu uplatněných před nabytím účinnosti této novely.
  • Zajistit potřebnou ochranu státní půdy pro realizaci společných zařízení (zejména přístupových cest) v rámci pozemkových úprav tak, aby nebyla státní půda privatizována a tím nebylo komplikováno provedení pozemkových úprav.
  • Vyloučit z přednostního prodeje státní půdy vlastníky zemědělských pozemků   v dané lokalitě, kteří neprovozují zemědělskou výrobu.
  • Stanovit  povinnost kauce pouze v případě výběru nabyvatele z více žadatelů o pozemek a umožnit  vrácení peněz bez zbytečného odkladu těm, s nimiž nebude uzavřena kupní smlouva a jimž kauce nepropadá.
  • Umožnit další bezúplatný převod  pozemků do vlastnictví obcí.
 
Ostatní navrhované změny sledují především urychlení procesů upřesněním podmínek jejich realizace, jako jsou například podmínky účasti ve veřejných nabídkách, podmínky skládání kauce, náležitosti žádostí o převod, důsledné uplatnění podmínky provozování zemědělské výroby při prodeji zemědělcům a uplatnění podmínky bezdlužnosti vůči Pozemkovému fondu České republiky, a to i u družstev a obchodních společností, jichž jsou tito zemědělci členy nebo společníky. Součástí novely je i stanovení  podmínek realizace předkupního práva státu, součinnost orgánů veřejné správy při získávání údajů o oprávněných osobách).
 
Návrh byl zaslán do meziresortního  připomínkového řízení  dne  22.7.2008 se lhůtou k uplatnění připomínek do 22. 8.2008. Návrh byl zaslán 37 povinným místům, z toho zásadní připomínky uplatnilo 6 připomínkujících. Ostatní připomínkující své  připomínky neuplatnili. Jednotlivé zásadní i doporučující připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení byly projednány na poradě dne 5. září 2008    a jsou podrobně uvedeny v části V. tohoto materiálu.
 
Zásadní připomínkypodalo: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí a  Úřad vlády- odbor kompatibility.
 
Většina zásadních připomínek Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí byla akceptována.
Zásadní připomínky  téměř shodného znění uplatnilo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí  a týkají se ponechání stávajícího znění v těchto ustanoveních:
 
 § 7 odst. 1 písm. d)
Smyslem vypuštění tohoto ustanovení z dosud platného zákona je, aby pozemky byly tímto způsobem převáděny (kromě oprávněných osob s nároky za nevydané pozemky) jen na osoby provozující zemědělskou výrobu (tj. zapsané v evidenci zemědělského podnikatele) nejméně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálním území bez ohledu na to, jestli ji provozují na vlastní nebo pronajaté půdě. Není důvod pro zvýhodnění osoby, která pouze půdu vlastní, aniž by na ní hospodařila.
 
 § 7 odst. 7
Navrhovaná úprava odstraňuje možnost různého výkladu pro uplatnění přednostního práva při nabývání pozemků. Kritérium 70 % výměry pozemků nabídnutých k prodeji je problematické v případech, kdy musí dojít ke stažení pozemků z již vyhlášené nabídky, proto je navrženo počítat toto procento z celkové výměry pozemků pronajatých žadateli smluvně a nepřetržitě po stanovenou dobu. Pozemkový fond je schopen vyhodnotit každou nabídku do doby než bude vyhlášena nabídka další. K tomu přispěje i novelizace ustanovení o povinnosti složit kauci.
 
§ 9 odst. 3
Stanoví se oceňování pozemků funkčně souvisejících se stavbou, které se převádějí mimo veřejnou nabídku (tedy bez soutěže o nabídnutou kupní cenu), jako pozemků stavebních. Převod těchto pozemků požadují většinou vlastníci bytových domů, přičemž jde zpravidla o pozemky malých výměr využívané jako dvory, zahrádky, odstavné plochy pro dopravní prostředky a přístupové cesty k domu nebo technickým zařízením domu.  Navrhovanou úpravou se zhodnotí cena těchto pozemků, která se ani tak nepřiblíží ceně tržní dosahované při následných prodejích vytvořených ucelených komplexů staveb a pozemků.
 
 § 9 odst. 6
Navrhuje se umožnit ponechání výhody splátek v případě, kdy zemědělský podnikatel převede podnik s pozemky koupenými od Pozemkového fondu ČR na příbuzné v řadě přímé, sourozence nebo manžela, kteří budou v podnikání pokračovat.
 
§ 9 odst. 8
Navrhuje se povinně započítat na kupní cenu pozemku všechny nesporné nároky, které má kupující vůči Pozemkovému fondu ČR podle zákona o půdě.
 
Úřad vlády – odbor kompatibility uplatnil zásadní připomínku k prodeji státní půdy cizincům s odůvodněním, že na právnické osoby zřízené podle práva jiného členského státu, které jsou usazeny a zapsány do rejstříku v ČR, se nevztahuje výjimka z nabývání zemědělských a lesních pozemků ve smyslu kapitoly 2. Volný pohyb kapitálu Přílohy V Aktu o přistoupení.
 
Stanovisko předkladatele
 
Navrhovaná právní úprava nemůže být v tomto období s právem ES/EU plně slučitelná, přestože z Aktu o přistoupení závazek pro Českou republiku vyplývá. Tuto
situaci je však možné řešit až v době, kdy bude schválen nový devizový zákon. Se stávajícím zákonem nemůže být návrh novely  zákona v rozporu.
Důvodem je skutečnost, že 90% státní půdy je v České republice užíváno nikoliv jejich vlastníky ale nájemci, případně podnájemci. Při prodeji státní půdy má stát především povinnost vůči svým občanům žijícím na venkově. Stát totiž není klasickým účastníkem trhu a prodej státní půdy nemůže ani trhem být.
Stávající právní úprava  alespoň z části brání spekulativnímu nabývání pozemků cizinci.
 
Přestože proběhlo několik kol jednání k  vypořádání připomínek, návrh zákona je do vlády předkládán s výše uvedenými  rozpory.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem