přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

8. 4. - materiály na jednání vlády

7.4.2015

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 8, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Platby přispívají k udržitelnému hospodaření, zmírňují negativní dopady zemědělství na cenné biotopy a životní prostředí a také dorovnávají ztížené podmínky v méně příznivých oblastech. Příjemce dotace musí být aktivní zemědělec. Cílem nařízení je stanovit podmínky poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními tak, aby Česká republika splnila předpisy Evropské unie a mohla tuto platbu poskytovat z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Nařízení navazuje na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2014 až 2020.

Bod č. 9, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Agroenvironmentálně-klimatická opatření mají za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které ochrání a zlepší životní prostředí a krajinu. Návrh nařízení vlády zavádí zemědělské postupy, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, včetně zajištění vhodné péče o oblasti s vysokou přírodní hodnotou. Opatření má vést ke zvýšení úrodnosti půdy, k ochraně před erozí a vysycháním. Důležité je i posílení schopnosti krajiny zadržovat vodu a eliminovat některé negativní vlivy zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí. Prostřednictvím tohoto nařízení bude možné čerpat podporu z nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Bod č. 10, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Opatření má za úkol podpořit dobré životní podmínky v chovech skotu a prasat, jako je například zvětšení celkového lehacího prostoru stájí. Podpora přispívá k zavádění inovativních technologií chovu a postupů. Příjemce dotace musí být aktivní zemědělec. Dotace bude kompenzovat dodatečné výdaje a příjmy ušlé v důsledku zvýšených nákladů plynoucích z dobrovolného závazku dodržet podmínky opatření. Prostřednictvím tohoto nařízení bude možné čerpat podporu z nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Bod č. 11, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Opatření má za úkol podpořit zemědělce hospodařící v systému přechodu na ekologické zemědělství a v systému ekologického zemědělství, které je šetrné ke složkám životního prostředí a poskytuje základ pro produkci kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou hodnotou. Dále má za cíl

zabránit degradaci půdy, zejména snížením rizika vodní a větrné eroze
a kyselosti půd. Důležité je i zachování cenných stanovišť na zemědělsky využívané půdě z hlediska druhové různorodosti a také zvýšení ekologické stability, estetické hodnoty a funkčního propojení krajiny. Příjemce dotace musí být aktivní zemědělec. Dotace bude poskytována na hektar zemědělské půdy a bude kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy vzniklé zvýšenými náklady plynoucími ze závazku na dodržení příslušného způsobu hospodaření. Prostřednictvím tohoto nařízení bude možné čerpat podporu z nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

 

Bod č. 6, pro informaci

Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2014

(předkládá ji ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního)

Výroční zpráva ČÚZK za rok 2014 informuje o výsledcích v nejdůležitějších agendách katastru nemovitostí ČR, které zajišťují katastrální úřady, včetně dosažených výsledků při digitalizaci katastrálních map a informací o výsledcích kontrolní a dohlédací činnosti na úseku katastru nemovitostí. Obsahuje také informace o úrovni zajištění zeměměřických služeb a produktů, které jsou financovány z rozpočtu ČÚZK. Jak zpráva uvádí, v roce 2014 došlo v návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku i k zásadní změně právní úpravy katastru nemovitostí. Změnila se například definice předmětu evidence v souvislosti s obnovením zásady, že stavba je součástí pozemku, i v souvislosti se zavedením práva stavby. Údaje byly poskytovány převážně elektronickou cestou s využitím dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Na přepážkách katastrálních úřadů tak klesl počet požadavků o 11 % oproti roku 2013. Celkem bylo vyřízeno 8 708 tis. žádostí o informace, což představuje meziroční zvýšení o 5,4 %. V roce 2014 pokračovala digitalizace katastrálních map, kdy počet katastrálních území s katastrální mapou v digitální formě meziročně vzrostl o 910 a k 31. 12. 2014 byla digitální forma katastrální mapy již v 85 % katastrálních území. Výroční zpráva bude po projednání vládou k dispozici na www.cuzk.cz.

Bod č. 7, pro informaci

Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice v roce 2014

Výroční zpráva o plnění NAP je předkládána každoročně na základě usnesení vlády. Národní akční plán představuje soubor opatření k realizaci programu snížení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí na území ČR. Opatření NAP byla v roce 2014 realizována průběžně v oblasti ochrany zdraví lidí, ochrany vod a oblasti snížení rizik spojených s používáním přípravků z hlediska necílových organismů. V roce 2015 bude plnění NAP pokračovat a dosavadní výstupy legislativní povahy budou realizovány v rámci novelizace zákona o rostlinolékařské péči.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem