přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

5. 5. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

21.5.2009

A o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely zákona o oběhu osiva a sadby.

Ministerstvo zemědělství

II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

 
Návrh novely zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, je předkládán mimo  Plán legislativních prací vlády na rok 2009. Je předkládán jako návrh transpoziční a reaguje na přijaté směrnice Evropských společenství a transpoziční lhůty, jež tyto směrnice stanovují.
 
Návrhem dochází k transpozici směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam. (Jestřabina východní) a směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně adaptovány na místní a regionální podmínky a ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto odrůd na trh.
 
Transpoziční lhůty byly stanoveny u směrnice Komise 2007/72/ES na 31. 12. 2008 a u směrnice 2008/62/ES na 30. června 2009. U Evropského soudního dvora vede evropská Komise vůči České republice řízení pod č. 2009/0023 v souladu s článkem 226 Smlouvy o založení Evropského společenství jehož předmětem je namítané neprovedení výše uvedené směrnice Komise 2007/72/ES. Je tedy nezbytně nutné, s ohledem na riziko neplnění závazků České republiky vyplývajících z přístupové smlouvy a dalších dokumentů, schválit navrhované změny zákona v co nejkratší lhůtě.
 
Cílem předkládaného návrhu je dosažení souladu s výše uvedenými právními předpisy Evropských společenství v oblasti uvádění do oběhu osiva a sadby, zejména při uvádění do oběhu osiva odrůd, které jsou významné z hlediska zachování genetických zdrojů rostlin.
 
Předkládaný návrh definuje některé nové pojmy:
  • krajová odrůda,
  • uchovávaná odrůda,
  • zachování in situ (zachování genetického materiálu v jeho přirozeném prostředí), a
  • zejména pak stanoví podmínky pro uvádění do oběhu osiva uchovávaných odrůd.
 
Jedná se o původní zvláštní staré krajové odrůdy, které buď nebyly vůbec registrovány, nebo u nich registrace skončila, ale z hlediska mnohotvárnosti přírody v současném systému moderních odrůd mají svůj význam i z hlediska zachování současného genofondu.
 
Uchovávané odrůdy budou produkovat udržovatelé odrůd, kteří o jejich pěstování projeví zájem. Předpokládá se, že počet udržovatelů těchto odrůd bude velice malý.
           
Další oblastí, které se předkládaný návrh týká, je doplnění druhového seznamu (přílohy č. 1 zákona) o Jestřabinu východní, na kterou se až do přijetí směrnice 2007/72/ES nevztahovala jednotná pravidla pro uznávání osiva.
 
Kromě změn vyplývajících z nových právních předpisů Evropských společenství jsou do návrhu zapracována některá ustanovení, která odstraňují některé formulační nedostatky zákona vzniklé při minulých legislativních procesech.
 
Navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, neboť v současné době je proti České republice vedeno u Evropského soudního dvoru řízení o porušení článku 226 smlouvy o založení Evropského společenství z důvodu netranspozice směrnice ES.
 
Návrh zákona byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení se všemi ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy a s dalšími vybranými připomínkovými místy.
Do meziresortního připomínkového řízení byl návrh zákona rozeslán dne 9. dubna 2009 celkem 56 připomínkovým místům. Z toho 37 připomínkovým místům prostřednictvím eKLEPU a 19 připomínkovým místům v elektronické podobě, s termínem pro zaslání připomínek do 27. dubna 2009. 
 
 Zásadní připomínky uplatnilo Ministerstvo vnitra a odbor kompatibility Úřadu vlády. Doporučující připomínky uplatnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí. Zbývajících 49 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky.
 
Jak zásadní, tak i doporučující připomínky byly akceptovány a do návrhu zapracovány.
 
Návrh zákona je k projednání vládě předkládán bez rozporu.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem