přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

5. 1. 2009 - Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky ke zrušení organizace Jihomoravské pekárny

5.1.2009

Státní podnik podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zemědělství

II.

 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

 
Zrušování státních podniků založených podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 77/1997 Sb.“) nebo považovaných za založené podle tohoto zákona, se řídí ustanoveními jeho § 6.
 
Tento materiál je předkládán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., a na základě analýzy další potřebnosti organizace Jihomoravské pekárny, státní podnik.
 
Uvedený státní podnik je takzvaným „zbytkovým státním podnikem“, který je určen k provádění úkolů spojených především s dokončováním privatizace státního majetku resortu Ministerstva zemědělství, vypořádáváním restitučních nároků oprávněných osob, dohledáváním   a vypořádáváním majetku po zaniklých organizacích resortu, jejichž je právním nástupcem.
Hospodářskou, výrobní činnost již nevykonává. Finanční prostředky jsou získávány především prodejem a pronájmem majetku státu, k němuž vykonává právo hospodařit.
Subjekt není příjemcem žádné ze státních podpor.
Průměrný evidenční počet fyzických a zároveň přepočtených zaměstnanců jsou 4 osoby.
Podnik eviduje celkem 4 nevypořádané restituční nároky oprávněných osob (odhadovaný objem 11000 Kč), z nichž 2 nebyly doposud rozhodnuty (odhadovaný objem 11000 Kč)  - restituční agenda bude nadále řešena likvidátorem podniku.
Schválené privatizační projekty (dále jen „PP“) jsou z podstatné části realizovány.
K dořešení zbývají následující samostatně privatizované jednotky (dále jen „SPJ“):
    1. SPJ 2005 PP 50677 – pozemek p.č. 1527/1 v k.ú. Veveří – Ministerstvo zemědělství navrhne zrušení SPJ z důvodu využití majetku ve prospěch České republiky  a narovnání majetkoprávních vztahů s majitelem staveb na tomto pozemku;
    2. SPJ 2002 PP 50725 – ideálních 112/784 p.č. 470 v k.ú. Staré Město nad Metují  – problematické získání souhlasu všech spoluvlastníků nemovitosti (možnost návrhu zrušení SPJ).
Nedořešená privatizace bude dořešena před zrušením podniku společně s Ministerstvem financí.
Podnik připravoval několik dalších PP, které byly zaevidovány na Ministerstvu financí jako SPJ 3001, 6001 a 6002 PP 50733, kdy se jedná o privatizaci budovy a pozemků v k.ú. Diváky a pozemků v k.ú. Roztoky, dále pak budovy s pozemků v k.ú. Předlice, pozemků v k.ú. Pardubice a k.ú. Bohdaneč a ideální 1/25 pozemku v k.ú. Soutice.
O ekonomickém stavu vypovídají rozvaha a výkaz zisku a ztrát k 31.03.2008, které jsou zařazeny do přílohy předkládací zprávy, stejně jako ekonomická analýza.
Rozhodující část úkolů zabezpečovaných státním podnikem je tak ukončena.
Záměr zakladatele byl projednán dozorčí radou podniku podle ustanovení § 13 odst. 1) písm. e) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů na jejím zasedání dne 22.07.2008.
 Ministerstvo zemědělství proto navrhuje vládě České republiky vydat předchozí souhlas se zrušením Jihomoravských pekáren, státní podnik podle ustanovení § 6 odst. 2  zákona č. 77/1997 Sb. za využití možností uvedených   v § 6 odst. 1 jmenovaného zákona.
Ministerstvo financí zrušilo podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění rozhodnutí o privatizaci č.j. 422/800040/2005 ze dne 12.08.2005, vydané na základě privatizačního projektu evidovaného pod č. 50677, předloženého na subjekt Jihomoravské pekárny, státní podnik (IČ 00093092), týkající se SPJ 2005 – Pozemek p.č. 1527/1 v k.ů. Veveří, okres Brno – město, a to rozhodnutím 422/95543/2008 ze dne 20.11.2008. Dále pak podle § 10 odst. 4 zákona č. 92/1991 Sb.,  o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění zamítlo  pod č.j. 422/95934/2008 ze dne 02.12.2008 privatizační projekty, vedené pod č. 50677/SPJ 2005, č. 50725/SPJ 2002 a 50733/SPJ 3001, 6001 a 6002 s tím, že předmětný majetek bude vypořádán v rámci likvidace Jihomoravských pekáren, státní podnik.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem