přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

5. 1. 2009 - Věrohodný a splnitelný plán (harmonogram postupu) pro implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod

5.1.2009

Předkládací zpráva

V návaznosti na jednání Výboru pro EU ze dne 24. listopadu 2008 bylo uloženo ministru zemědělství zpracovat a předložit v termínu do 15. 12. 2008 "Harmonogram postupu pro implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod", který bude následně projednán s Evropskou komisí.
 
V České republice (dále jen ČR) je celkem 637 aglomerací s počtem EO (ekvivalentní obyvatel) větším než 2000, ve kterých musí být zajištěna realizace potřebných opatření k implementaci Směrnice do roku 2010. 134 aglomerací je větších než 10 000 EO, tzn. jsou zde vyšší nároky na čištění odpadních vod, zejména odstraňování fosforu a dusíku. ČR se zavázala při vstupu do Evropské unie k implementaci Směrnice do konce roku 2010.
 
Aktuální stav implementace Směrnice v ČR byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření v aglomeracích. Výsledky tohoto šetření jsou uvedeny v předloženém materiálu.
 
Stále neexistuje oficiální jednoznačné stanovisko Evropské komise k definici vyřešená aglomerace. Proto Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) a Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) považuje za „vyřešené“ aglomerace ty, u kterých je ČOV dostatečně kapacitní a odpovídá parametrům NV č. 61/ 2003 Sb. a % napojení na kanalizaci
je větší nebo rovno 85.
 
Hlavní rizika nesplnění implementace Směrnice
  • složité čerpání finančních prostředků z fondů EU, zejména stále se měnící podmínky v průběhu administrace či při závěrečných platbách,
  • kurzové změny, které snižují reálnou hodnotu poskytnutých finančních příspěvků,
  • nedostatečnou investorskou přípravu jednotlivých aglomerací,
  • omezenou či zamezenou možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU pro tzv. problematické aglomerace, viz. Usnesení vlády 1481 ze dne 24. listopadu 2008,
  • omezené finanční možnosti žadatelů,
  • změna ve vymezení pojmu „vyřešená aglomerace“.
 
Porušení ustanovení Směrnice z hlediska komunitárního práva
Z hlediska transpozice uvedené směrnice do vnitrostátního právního řádu, ČR provedla notifikaci její plné transpozice dne 20. dubna 2004 (tj. ve vnitrostátním právním řádu jsou platné a účinné takové právní normy obecně závazného charakteru, které zabezpečují plnění směrnice). V případě, že EK po zjištění skutkového stavu k závaznému termínu 31.12 2010, tj. že ČR k uvedenému datu nenaplnila příslušné ustanovení směrnice, dotáže se na skutkový stav. Zde má ČR prostor pro argumentaci a „vyjednávání“ v rámci předmětu věci.
Na základě odpovědi, argumentace a odůvodnění ze strany ČR, předloží příslušné DG předmětnou záležitost Sboru Komisařů, aby vyslovil souhlas/nesouhlas se zahájením řízení vůči ČR pro porušení SES.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem