přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

5. 1. 2009 - Program poskytování finanční podpory pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin z PGRLF, a.s.

5.1.2009

Důvodová zpráva

II.

 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. v souladu s § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů poskytuje podpory podnikatelům v oblasti zemědělství a lesnictví. Dle § 2da odst. 2 písm. c) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje podpory ve formě finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené programy.
 
Dle § 2da odst. 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vláda stanoví na návrh ministerstva zemědělství podmínky poskytování podpor PGRLF, a.s.
 
Z podnětu Sdružení lesních školkařů ČR, po jednání s Českou asociací pojišťoven je předkládán návrh programu, jenž by umožnil poskytování podpory pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin z PGRLF, a.s v režimu de minimis, tedy v režimu, ve kterém celková výše podpory poskytnutá jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR.
 
Princip případného poskytování finanční podpory pojištění produkce sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin spočívá ve vyplacení finančního příspěvku na pojištění, které podnikatelé uhradili za pojištění proti nepříznivým klimatickým jevům ve smyslu § 2da odst. 3 písm. f) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Plní preventivní funkci a současně motivuje majitele školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin k uzavírání pojištění proti nepředvídatelným událostem. Poskytnutí tohoto druhu podpory je nutné z hlediska zajištění plynulého hospodaření příslušných subjektů za účelem plynulého zásobování sadebním materiálem s ohledem na společenský zájem o zachování lesních porostů. Podle informací získaných od Sdružení lesních školkařů ČR 86% produkčních ploch lesních školek, které jsou v ČR evidovány a činí cca 1400 ha, obhospodařuje 76 subjektů. Jedná se o podnikatelské subjekty podnikající jako fyzické osoby nebo právnické osoby. Subjekty jsou vlastníci nebo nájemci lesních školek. Pojištění lesních školek v minulosti neprovozovala žádná z pojišťoven v ČR, a proto nejsou k dispozici žádné podrobné analýzy. Vzhledem k tomu, že lesní školkařství bylo postupným vývojem vyčleněno z komplexu lesnických činností a není zahrnuto ani jako zemědělská prvovýroba, doplňuje tento program ostatní opatření ministerstva zemědělství na poli finanční podpory pojištění. Na rozdíl od zemědělství je pěstování lesního sadebního materiálu víceletou záležitostí. To znamená, že negativní dopad výpadku produkce se promítne do několika dalších let a nedá se následným rokem vykompenzovat. Produkce lesního sadebního materiálu se řídí podle přísných zákonem stanovených pravidel o přenosu sadebního materiálu lesních dřevin, který výrobu zásadním způsobem limituje. Dosažení určité hranice hospodářského výsledku není proto stanoveno jako kriterium.  
 
společnosti (dle hospodářských výsledků). K 31.12.2007 činil objem zdrojů pro podporu pojištění 18 mil. Kč. V průběhu roku 2008 byl doplněn přídělem ze zisku na částku 370 mil.  Kč. Po čerpání podpor pojištění za rok 2008 je předpokládán objem těchto zdrojů ve výši 100 mil. Kč k 31.12.2008. Tyto prostředky jsou určeny pro podporu pojištění jako celku. Tzn., že pro finanční podporu pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin je zdrojové krytí zajištěno.
 
Příjem žádostí je stanoven na 1. září 2009 (viz čl. A.2.2. Zásad) – za předpokladu schválení vládou. PGRLF zajistí neprodleně po schválení vládou vyhlášení tohoto programu běžným způsobem - tzn. zveřejněním prostřednictvím vybraných médií.
 
Legislativním základem poskytování této podpory je zejména nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 
Evidencí a kontrolou podpor v režimu de minimis je zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, pověřen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. PGRLF, a.s. bude provádět vedle administrace podpor a jejich vyplácení také primární kontrolu podaných žádostí o podporu v režimu de minimis a bude plnit oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem