přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

4. 6. - materiály na jednání vlády

3.6.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

č. 9 (k projednání s rozpravou) 

Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Předkládá ministr průmyslu a obchodu spolu s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí, ministrem zemědělství a ministrem životního prostředí

Tímto materiálem se zahajuje diskuze nad možným plněním resortní priority Ministerstva životního prostředí uvedené v Programovém prohlášení vlády, podle kterého vláda rozhodne o efektivním, jednotném a jednoduchém systému regulace v oblasti vodovodů a kanalizací. V úvodu materiálu je stručně popsán současný stav regulace cen ve vodárenství. Varianty navrhovaných řešení obsahují popis stavu, výhody a rizika návrhu včetně uvedení právních předpisů, které by musely být novelizovány.

č. 14 (k projednání s rozpravou) 

Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Cílem předkládaného materiálu je aktualizovat „Strategii financování“ vypracovanou v roce 2012 tak, aby byla zajištěna správná implementace nitrátové směrnice v ČR v souladu s legislativou EU. Materiál byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí jako otevřený dokument, který bude opět aktualizován v roce 2016.

č. 17 (k projednání bez rozpravy) 

Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2013

V roce 2013 poskytl SZIF na výplatách v rámci Společné zemědělské politiky částku 32,6 miliardy Kč, z toho největší podíl zaujímaly přímé platby, na které byly vloni vynaloženy finanční prostředky z rozpočtu EU ve výši 19,4 miliard Kč.  Na národní doplňkové platby Top-Up k přímým podporám, které jsou financovány z národního rozpočtu, byla vyplacena částka 451 milionů Kč. Žadatelé o přímé platby žádají o podporu prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti, jejichž počet každým rokem stoupá. V roce 2013 bylo podáno 28,5 tisíc Jednotných žádostí na celkovou plochu 3 530 905 hektarů. V rámci Programu rozvoje venkova pak bylo v loňském roce vyplaceno více než 11 miliard Kč.

V roce 2013 splnil SZIF všechny stanovené úkoly, které měl zabezpečit z pohledu dotační politiky státu a Evropské unie.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) administruje a kontroluje opatření Společné zemědělské politiky financovaná z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem