přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

3. 11. 2010 - Dotační programy zemědělství pro rok 2011, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

2.11.2010

předkládací zpráva

Dotační programy na rok 2011 vycházejí z dikce § 2 zákona č. 252/1997 Sb.,  o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 252/1997 Sb.“), který stanoví, že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů. Dotační programy jsou podle § 2d odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) a jsou administrovány na základě ministerstvem vydaných zásad.

Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2011, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků podle § 2d odst. 1  zákona č. 252/1997 Sb. schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se státním rozpočtem.

Poskytování národních podpor je legislativně zakotveno v článcích 107 až 109  Smlouvy o fungování EU. Hlavním smyslem této právní úpravy je snaha, aby státní podpory nepřispívaly k narušování hospodářské soutěže společného trhu. Z těchto článků vyplývá pro členské státy povinnost oznámit (notifikovat) Evropské komisi v předstihu veškeré záměry na poskytnutí nebo upravení státní podpory.

Spektrum dotačních programů pro rok 2011 udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech a je tvořeno skupinou podpor, které byly shledány Evropskou Komisí slučitelnými se společným trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy a dále skupinou podpor, které byly Českou republikou upraveny (modifikovány) a uvedeny tak do souladu s platnými Pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období  2007-2013, publikovanými v Úředním věstníku 2006/C 319/01.

Dotační programy 6. Genetické zdroje, 10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací a 10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu ministerstva nepředstavují veřejnou podporu ve smyslu článku 107 Smlouvy, proto se na ně nevztahují pravidla Evropské unie upravující veřejnou podporu.

Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V souladu se zněním § 2d odst. 1  zákona   č. 252/1997 Sb., je u každého programu uveden účel a navrhovaný finanční limit. Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory.

Dotační programy předkládané podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána.

Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny  zásadami ministerstva v souladu s  § 2d odst. 2 zákona  č. 252/1997 Sb.

Dotační programy zemědělství pro rok 2011 obsahují programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů), dále programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin  (např. podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům), programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. nákazový fond) a programy, jejichž přínos nelze přímo kvantifikovat a přesto jejich existence je pro jednotlivé komodity nezbytná (např. podpora včelařství, udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat).

Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2011 je stanoven ve výši 526,746 mil. Kč, respektive 410 mil. Kč dotací k hospodářskému výsledku (neinvestiční dotace) a 116,746 mil. Kč dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje). V roce 2010 bylo z kapitoly ministerstva vyčleněno na dotační programy zemědělství 1 100 mil. Kč, respektive 850 mil. Kč dotací k hospodářskému výsledku (neinvestiční dotace) a 250 mil. Kč dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje). Z uvedeného vyplývá, že došlo k meziročnímu snížení finančních prostředků o cca 52 %.

S ohledem na tuto skutečnost návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2011 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly ministerstva, přičemž se snaží zachovat kontinuitu s předešlými roky v poměru přidělených finančních prostředků pro jednotlivé programy. Minimálně byly sníženy prostředky na dotační program 6. Genetické zdroje, protože výrazné omezení, přerušení nebo dokonce ukončení financování konservace genetických zdrojů by znamenalo okamžitou, nenahraditelnou a trvalou ztrátu genetických zdrojů v ČR i s mezinárodním dopadem.  Pro rok 2011 byl z nedostatku finančních prostředků ze souboru dotačních programů vyřazen program 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků.

Vzhledem ke specifičnosti dotačních programů 5. Podpora NH Kladruby nad Labem, Zemských hřebčinců Písek a Tlumačov a 6. Genetické zdroje, budou vydány ministerstvem, jako v předešlých letech, samostatné zásady. Do všech prováděcích předpisů pro poskytování dotací (zásad) bude zapracováno zmocnění pro ministerstvo v odůvodněných případech zpřesnit v průběhu roku výše uvedený předpis.

Návrh materiálu byl rozeslán do řádného meziresortního připomínkového řízení s lhůtou k uplatnění připomínek do termínu 20. října 2010.  K návrhu nebyla z povinných připomínkových míst uplatněna žádná zásadní připomínka. Všechny připomínky byly řádně vypořádány. Návrh materiálu je předkládán do vlády bez rozporu.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem