přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

29. 9. 2010 - Zpřesnění rozsahu povodňových škod na státním vodohospodářském, zemědělském a lesním majetku z povodně ze srpna 2010 a návrh způsobu úhrady jejich odstranění

29.9.2010

Předkládací zpráva

Území České republiky zasáhly v srpnu 2010 vysoké srážkové úhrny, které dosáhly zejména v regionu severozápadních Čech (Liberecko, Frýdlandsko) extrémních hodnot – 230 – 280 mm/24 hod. Vysoké srážkové úhrny se vyskytly lokálně i na jiných částech území v Jižních Čechách a na Českomoravské vrchovině.

Usnesení vlády ze dne 9. srpna 2010 č. 562 ukládá ministru zemědělství upřesnit rozsah povodňových škod na státním vodohospodářském majetku, způsobených srpnovou povodní a navrhnout způsob úhrady jejich odstranění.

Ministerstvo zemědělství po konzultaci s Ministerstvem financí a zapracování připomínek předkládá na jednání vlády materiál, který obsahuje komplexní vyčíslení škod na zemědělském, lesním a státním vodohospodářském majetku ve výši 2 470 000 tis. Kč. Záměrem tohoto materiálu je částečné zajištění finančních prostředků na zmírnění povodňových škod prostřednictvím kapitoly Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství hodlá poskytování náhrad za škody způsobené srpnovou povodní v roce 2010 řešit systémově. U škod na zemědělském a lesním majetku budou finanční prostředky poskytnuty po splnění podmínek Evropské komise a dále na základě vydaných prováděcích zásad. U škod na státním vodohospodářském majetku hodlá Ministerstvo zemědělství poskytovat finanční pomoc podle schváleného programového financování. Finanční prostředky budou poskytnuty subjektům, které o ně požádají a svoji žádost doloží protokoly o skutečně zjištěných škodách komisemi, stanovenými v metodických pokynech pro zjišťování povodňových škod v roce 2010.

Bez posílení rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství o částku 1 299 100 tis. Kč bude odstranění povodňových škod na vodních tocích a státním vodohospodářském majetku zajišťovaných resortem Ministerstva zemědělství nereálné, jelikož ani Ministerstvo zemědělství, ani poškozené subjekty nedisponují dostatečnými finančními prostředky.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem