přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

29. 6. 2009 - Stanovisko ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/12

29.6.2009

"Prodej nemovitostí ve vlastnictví státu spravovaných PF ČR". Stanovisko ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 08/12.

II.

 

Předkládací zpráva

 
V návaznosti na dopis předsedy vlády ČR ze dne 28. listopadu 2008 č.j. 19796/08-OVA je vládě ČR předkládán materiál ve věci kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (dále i „NKÚ“) z kontrolní akce č. 08/12 – „Prodej nemovitostí ve vlastnictví státu spravovaných Pozemkovým fondem České republiky“.
 
V předkládaném materiálu pro schůzi vlády ČR jsou obsaženy veškeré dokumenty, které vyžaduje jednací řád vlády ČR.  
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2008 pod číslem 08/12.
 
Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Mgr. Zdeňka Profeldová.
 
Cílem kontroly bylo prověřit zákonnost a transparentnost prodeje nemovitostí ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu České republiky.
 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 - 2007, v případě věcných a časových souvislostí i období předcházející a následující.
 
Kontrola byla prováděna od března do srpna 2008 u Pozemkového fondu České republiky (dále i „PF ČR“ nebo „kontrolovaná osoba“) a jeho územních pracovišť (dále jen „ÚP“) Mladá Boleslav, Šumperk, Chomutov, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Tachov a Jičín.
 
Námitky Pozemkového fondu ČR proti kontrolnímu protokolu byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách bylo vypořádáno usnesením Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.
 
Kontrolní závěr schválilo Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu na svém XVI. zasedání konaném dne 12. listopadu 2008 usnesením č. 11/XVI/2008. 
 
Vlastní materiál byl předložen k vnitřnímu připomínkovému řízení. Vznesené připomínky byly akceptovány a do materiálu zapracovány.
 
Z bodu III. „Shrnutí a vyhodnocení“ kontrolního závěru vyplývají zjištěné nedostatky.
 
PF ČR reagoval na tyto zjištěné nedostatky již v průběhu kontrolní akce, případně bezprostředně po jejím ukončení, důsledně analyzoval veškerá zjištění obsažená v kontrolním závěru NKÚau zjištěných nedostatků již zajistil nápravu.
 
Zejména byla vyřešena otázka přednosti oprávněných osob při převodech pozemků podle zákona č. 229/1991 Sb. Také novela zákona č. 95/1999 Sb., publikovaná pod č. 118/2008 Sb., vnesla od 15. 4. 2008 do procesu převodu státní zemědělské půdy nový prvek. Byla stanovena povinná kauce pro všechny zájemce o převody pozemků v režimu § 7 citovaného zákona a také ukončení prodeje v případě, že osoba na prvním místě v pořadí neuzavře kupní smlouvu. Tato zákonná úprava byla přijata s cílem zajistit co možná nejvyšší transparentnost prodeje a eliminovat spekulativní jednání zájemců.
 
Na další zásadní zjištění reagoval Pozemkový fond ČR úpravou vnitřních předpisů. Byl upraven metodický pokyn o způsobu provádění veřejných výběrových řízení a obchodních veřejných soutěží, s tím, že pokud bude nemovitost nabízena poprvé, proběhne jen jedno kolo. Upraven byl i metodický pokyn týkající se vyhotovování inventurních soupisů pohledávek. Tím se odstranily nedokonalé vazby mezi operativní a účetní evidencí. Nedostatky zjištěné v této oblasti byly průběžně odstraňovány již v roce 2007. K odstranění dílčích nedostatků v oblasti pronájmu nebytových prostor byl vypracován příkaz ministra zemědělství č. 40 ze dne 17.12.2008 č.j. 47129/2008-10000 upravující postup při uzavírání nájemních smluv v oblasti nemovitého majetku státu s příslušností hospodařit pro MZe.  
 
Na základě důkladného posouzení jednotlivých pochybení na územních pracovištích dospěl Pozemkový fond ČR k závěru, že tato pochybení nevznikla v důsledku úmyslného jednání zaměstnanců Pozemkového fondu ČR či nedodržení pracovních postupů, ale pouze v důsledku jejich nesprávného vyhodnocení konkrétní situace, případně se jednalo o pochybení administrativní. Zjištění uvedená v kontrolním závěru byla promítnuta do ročního hodnocení činnosti jednotlivých zaměstnanců.
Stav zjištěný NKÚ, který v době kontroly vykazoval pochybení, byl již napraven a další opatření jsou průběžně plněna.
Předložený materiál obsahuje stanovisko PF ČR ke skutečnostem a zjištěním, uvedeným v předmětném kontrolním závěru NKÚ, jsou zde rovněž zmíněna opatření, která byla realizována k jejich dalšímu řešení.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem