přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

25. 8. 2010 - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

19.8.2010

Novela plemenářského zákona

Předkládací zpráva

K projednání vládě se předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh zákona“).

Návrh zákona je předkládán na základě usnesení vlády České republiky ze dne 3. května 2010 č. 322 o postupu při převodu majetku, práv a převzetí závazků Národního hřebčína Kladruby n. L. státní podnik, Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, státní příspěvkovou organizací. Vláda tímto usnesením uložila ministru zemědělství do 31. července 2010 předložit do připomínkového řízení návrh novely plemenářského zákona.

Účelem navrhované právní úpravy je v souladu s výše uvedeným usnesením vlády zachovat vedení plemenné knihy starokladrubského koně. Podle stávající právní úpravy plemennou knihu pro toto plemeno může vést pouze Národní hřebčín Kladruby n. L., státní podnik. Úprava plemenářského zákona umožní převzetí této činnosti státní příspěvkovou organizací a umožní zachování plemene starokladrubských koní.

Návrh zákona dále upřesňuje formu zveřejňování seznamu uznaných chovatelských sdružení a chovatelských podniků prasat v důsledku směrnice Rady 2008/73/ES a ruší povinnost testování hybridních prasat.

V oblasti označování hospodářských zvířat návrh zákona reaguje na ustanovení nařízení Komise (ES) č. 504/2008, které mění povinnosti při předávání průkazu koně. V důsledku zavádění povinné elektronické identifikace zvířat (koně, ovce a kozy) podle nařízení Rady (ES) č. 21/2004  se nově ukládá pověřené osobě povinnost přidělovat číselné řady elektronických identifikátorů pro Českou republiku.

Návrh zákona dále nahrazuje dosavadní pojem „neplemenné ryby“, jejichž výčet je uveden v příloze k tomuto zákonu a není již aktuální, pojmem „živočichové pocházející z akvakultury“. Tento pojem je používán veterinárním zákonem (vychází ze směrnice Rady 2006/88/ES) a lépe vystihuje předmět úpravy plemenářského zákona. Povinnost registrace je pro tyto chovatele je již stanovena veterinárním zákonem a nejedná se tedy o rozšiřování povinností.

V oblasti odborné způsobilosti se pro testování a posuzování zvířat a pro provádění inseminace zohledňuje princip, kdy dostatečně dlouhá praxe v oboru je adekvátní náhradou dosaženého formálního vzdělání.

Administrativní zátěž na podnikatelské prostředí v České republice by měla v důsledku předkládané novely poklesnout vzhledem ke skutečnosti, že chovatelským podnikům prasat odpadne povinnost pravidelně testovat zvířata v testačních zařízeních a osobám provádějícím kontrolu užitkovosti či inseminaci bude umožněno nahradit formální vzdělání praxí v oboru.

Návrh zákona byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu, popřípadě elektronické pošty, dne 15. června 2010, s termínem dodání stanovisek do 12. července 2010. Zásadní připomínky k návrhu uplatnilo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český báňský úřad a Odbor kompatibility s právem ES. Tyto připomínky byly projednány a vypořádány. Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části VI. materiálu předkládaného k projednání vládě.

Návrh zákona je k projednání vládě předkládán bez rozporu.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem