přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

25. 8. 2010 - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

19.8.2010

Novela zákona o oběhu osiva a sadby.

Předkládací zpráva

K projednání vládě se předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh zákona“).

Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice nových právních předpisů Evropské unie, kterými jsou:

  • směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce,
  • směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.

Na základě směrnice Rady 2008/90/ES návrh zákona upravuje a doplňuje některé definice týkající se rozmnožovacího materiálu (rouby, řízky, podnože atd.) ovocných rodů a druhů. Upravují se podmínky pro uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů do oběhu a sjednocuje se právní úprava kategorie „konformní rozmnožovací materiál“ s ostatními kategoriemi rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů. Stanovují se nové povinnosti dodavatelům při rozmnožování a výrobě veškerého rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů. Jde zejména o povinnost sledovat kritické body, které ovlivňují jakost a zdravotní stav rostlin, a vést o nich evidenci.

Nově bude v souladu se směrnicí Rady 2008/90/ES možné povolit uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů k pokusům nebo vědeckým účelům, ke šlechtění nebo na podporu zachování genetické rozmanitosti odrůd. Z pohledu trvalých kultur to bylo zákonem umožněno dosud pouze pro rozmnožovací materiál révy.

Všechny změny zákona vyplývající z transpozice směrnice Rady 2008/90/ES mají v souladu s touto směrnicí navrhované datum nabytí účinnosti až na 30. září 2012. Navrhuje se také poměrně dlouhé přechodné období, kdy rozmnožovací materiál produkovaný z matečných porostů založených přede dnem 30. září 2012 bude moci být uváděn do oběhu až do 31. prosince 2018 podle dosavadní právní úpravy.

Na základě směrnice Komise 2009/145/ES návrh zákona upravuje zvláštní podmínky pro registraci a uvádění do oběhu osiva krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí (tzv. uchovávaných odrůd), a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních agrotechnických, klimatických či půdních podmínek. Změny zákona vyplývající z transpozice směrnice Komise 2009/145/ES nepřinášejí podnikatelským subjektům žádné nové povinnosti ani nevyžadují žádná dodatečná materiální opatření a proto se nenavrhuje odklad jejich účinnosti.

Kromě transpozice směrnic Evropské unie obsahuje návrh zákona pouze legislativně technické úpravy a upřesnění stávajícího textu zákona. Technickou změnou, která ale bude mít velký praktický význam, je zrušení přílohy č. 1 zákona, která obsahuje druhový seznam odrůd druhů pěstovaných rostlin. Tento seznam bude nadále upraven v prováděcím právním předpise. Druhový seznam se totiž často mění a příslušné směrnice Evropské unie mají často krátké transpoziční lhůty, které nelze u zákonné úpravy dodržet. Prováděcí právní předpis, který lze měnit rychleji a snadněji, je pro druhový seznam vhodnější formou.

Vzhledem k tomu, že transpoziční lhůta směrnice Rady 2008/90/ES uplynula již dne 31. března 2010, se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení podle ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona je předkládán vládě bez meziresortního připomínkového řízení vzhledem k tomu, že toto řízení již proběhlo v listopadu a prosinci 2009; jeho vyhodnocení je uvedeno v části VI. materiálu předkládaného k projednání vládě. V předkládaném návrhu jsou také zapracovány připomínky obsažené ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády z února 2010. Vláda projednala a schválila návrh zákona usnesením č. 202 ze dne 15. března 2010, Poslanecká sněmovna jej však jako sněmovní tisk 1072 v 5. volebním období (2006 – 2010) neprojednala. Proto je návrh zákona předkládán vládě opakovaně, zejména s ohledem na probíhající řízení u Evropského soudního dvora č. 2010/0305, ve kterém Evropská komise namítá neprovedení některých směrnic do českého právního řádu.

Návrh zákona je k projednání vládě předkládán bez rozporu.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem