přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

22. 9. 2010 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví města Terezín

17.9.2010

Podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Ministerstvo zemědělství jako zakladatel státního podniku Lesy České republiky, s.p. (dále též „Lesy ČR, s.p.“) předkládá na schůzi vlády ČR ve   smyslu   ustanovení   § 16  odst. 9   zákona  č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, materiál s návrhem na schválení bezúplatného převodu nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. do vlastnictví města Terezín.

Jedná se o lesní pozemky  p.č. 668, p.č. 669, p.č. 670 a p.č. 671 zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro k.ú. a obec Terezín na LV č. 6, o celkové výměře 7, 3725 ha. Účetní hodnota převáděného majetku činí: pozemky 319 328,- Kč, lesní porost 1 358 225,-Kč (bude vytěžen ve prospěch Lesů ČR, s.p.).

Pozemky jsou   pro  činnost   státního podniku Lesy ČR, s.p. nepotřebné a vyžadují finanční náklady na údržbu. Z hlediska hospodaření státního podniku jsou předmětné nemovitosti trvale nevyužitelné a není veřejným zájmem jejich ponechání ve vlastnictví České republiky.

Na pozemku KN p.č. 668 se nachází objekty opevnění, které jsou součástí Hlavní pevnosti, jež je ve vlastnictví města Terezín a tato je z hlediska zákona o statní památkové péči kulturní památkou, v Ústředním seznamu kulturních památek je evidována pod rejstříkem č. 11613/5-2344. Opevnění je také součástí městské památkové rezervace Terezín, ustanovené Nařízením vlády ČR č. 443 ze dne 29.7.1992. Pozemky KN p.č. 669, 670 a 671 v k.ú. Terezín bezprostředně souvisí s p.č. 668 a jsou částí Litoměřické kotliny, která sloužila k obraně severní části opevnění Hlavní pevnosti, a je tak plnohodnotnou součástí opevnění.

Město Terezín požádalo o bezúplatný převod výše uvedených pozemků s tím, že hodlá objekty adekvátně stavebně obnovit a následně udržovat tak, jak předpokládá zákon č. 20/1987 Sb., o státní péči, aby tato výjimečná kulturní památka zůstala zachována i pro další generace. Lesní porost znemožňuje kompaktní růst trávní plochy, která je nezbytná pro správné fungování zemní „střechy hradby“, takže po odlesnění bude prostor řádně upraven a udržován.

Předkládaný materiál se nedotýká problematiky vztahu rovnosti žen a mužů.

Schválením předkládaného materiálu nevzniknou finanční dopady do veřejných financí ani žádné jiné finanční náklady.

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do zúženého meziresortního připomínkového řízení podle výjimky č.j.:11747/10-OVA ze dne 1. 7. 2010.  Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v příloze IV. Materiál je předkládán jako bezrozporný.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem