přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

20. 7. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015

20.7.2009

Předkládací zpráva

II.

 
Inventarizací lesů se získávají údaje o stavu a vývoji lesů jako o důležité složce životního prostředí a významném obnovitelném přírodním zdroji, které slouží jako podklad pro přijímání lesnicko politických rozhodnutí. Inventarizace lesů je významným zdrojem informací pro porovnání stavu lesů České republiky s ostatními státy Evropy a pro naplňovaní závazků vyplývajících z mezinárodních ujednání.
 
S ohledem na naléhavou potřebu spolehlivých informací o lesích byla v letech 2001 až 2004 realizována první inventarizace lesů České republiky resp. první národní inventarizace lesů (dále jen „NIL I“), a to na základě nařízení vlády č. 193/2000 Sb., kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004. Výsledky NIL I byly zveřejněny a jsou významným zdrojem informací o stavu lesů a jejich prostředí pro orgány státní správy a pro odbornou i laickou veřejnost. Česká republika se tím přiřadila k ostatním státům v Evropě, které podle obdobné metodiky a rozsahu šetření pravidelně zjišťují stav lesů. Zjišťování souboru údajů bylo prováděno podle metodiky Ministerstva zemědělství na trvalých inventarizačních plochách, které byly založeny v pravidelné síti 2x2 km na celém území České republiky v rámci NIL I.
 
Provedení druhé inventarizace lesů resp. druhé národní inventarizace lesů (dále jen „NIL II“) se navrhuje po 10 letech, tj. v letech 2011 až 2015. Opakování inventarizace lesů v delším než 10letém odstupu není vhodné, a to jednak s ohledem na změny stavu lesů, jednak s ohledem na srovnatelnost s ostatními státy Evropy. Realizací NIL II se zajistí získání informací o trendech změn v šetřených údajích (harmonizace s ostatními státy EU).
 
Hlavními principy návrhu je určit  
  • rozsah a způsob provedení inventarizace a
  • organizaci inventarizace.
 
Navrhuje se, aby provedením NIL II byl tak, jako v případě provedení NIL I, pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, organizační složka státu (dále jen „Ústav“) z důvodu zajištění kontinuity zpracování ve vazbě na NIL I, technické a personální zkušenosti Ústavu a účast na koordinačním procesu harmonizace inventarizací lesů v rámci EU. Toto pověření odpovídá i stanovenému předmětu činnosti Ústavu v jeho zřizovací listině.
 
Celkové náklady na uskutečnění NIL II budou činit 199 129 000 Kč. Částka bude hrazena jednak prostřednictvím běžného rozpočtu Ústavu (118 170 000 Kč) a dále jeho účelovým navýšením z rozpočtové kapitoly 329 Ministerstva zemědělství (80 959 000 Kč). Provedení NIL II tedy neznamená zvýšené požadavky na státní rozpočet.
 
 
Návrh nařízení vlády byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán dne 24. dubna 2009 všem povinným připomínkovým místům, profesním a zájmovým svazům s termínem pro sdělení připomínek do 15. května 2009.
.
Celkem byl návrh nařízení vlády rozeslán 69 připomínkovým místům. Zásadní připomínky uplatnila 4 povinná připomínková místa, doporučující připomínky uplatnila 3 povinná připomínková místa, 43 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky a 19 připomínkových míst se k zaslanému návrhu nařízení vlády nevyjádřilo.
Z povinných připomínkových míst uplatnilo zásadní připomínky Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. Připomínky povinných připomínkových míst byly s příslušným resorty vypořádány korespondenčně. Se zástupci Ministerstva životního prostředí se uskutečnilo jednání dne 25. května 2009. Pokud jde o doporučující připomínky nebo připomínky nepovinných subjektů, byly i tyto připomínky posouzeny a v návrhu zohledněny.   
 
Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části IV. materiálu předkládaného k projednání vládě.
 
Návrh nařízení vlády je k projednání vládě předkládán s jedním rozporem s Ministerstvem životního prostředí.

Zásadní připomínka Ministerstva životního prostředí:

Požaduje v § 3 doplnit nový odstavec 4, který zní:
„(4) Údaje inventarizace lesů bez přesné geografické identifikace až do úrovně jednotlivých stromů jsou k dispozici všem orgánům státní správy“.    
  
Odůvodnění:
Význam a využitelnost dat inventarizace lesů jednoznačně přesahuje hranice sektoru lesního hospodářství. Velmi významná je potenciální využitelnost těchto dat resortem Ministerstva životního prostředí. Jako příklad lze uvést pravidelné vykazování emisních inventur LULUCF pro účely Kjótského protokolu nebo účely naplňování Úmluvy o ochraně biologické diverzity (CBD). To však nebylo v případě dat inventarizace lesů provedené v letech 2001až 2004 Ministerstvem zemědělství umožněno. Umožnění všestranného využívání dat inventarizace lesů, pořízených za nemalou částku ze státního rozpočtu, zejména orgány státní správy na všech úrovních je základní podmínkou pro její opakování v letech 2011až 2015.
 
Stanovisko předkladatele:
Ministerstvo zemědělství požadavek Ministerstva životního prostředí chápe, ale doplnění navrženého ustanovení o poskytování údajů inventarizace lesů orgánům státní správy považuje za nadbytečné, neboť tyto údaje budou ústředním orgánům státní správy včetně Ministerstva životního prostředí poskytovány na základě § 27 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého si ministerstva navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Ministerstvo zemědělství si je vědomo důležitosti získaných informací provedenou inventarizací lesů nejen pro potřeby resortu zemědělství, ale i pro veřejnost a pro ostatní orgány státní správy, což zdůraznilo i ve zvláštní části odůvodnění, kde uvedlo, že se zpřístupnění údajů a výsledků inventarizace bude řídit příslušnými právními předpisy s tím, že bude zajištěno jejich maximální využití jak z hlediska veřejnosti, tak orgánů státní správy. V rámci vypořádání připomínek pak Ministerstvo zemědělství navíc v obecné části odůvodnění zdůraznilo účel inventarizace lesů, kde uvedlo, že zpracované výsledky inventarizace lesů budou dále využity pro potřeby všech souvisejících sektorových politik (politika životního prostředí, energetická politika, politika rozvoje venkova, politika vodního hospodářství atd.).
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem