přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

18. 8. 2010 - Žádost kapitoly 329 – MZe na řešení financování Programu rozvoje venkova v letech 2010 až 2013

12.8.2010

Předkládací zpráva

Analýza vývoje čerpání prostředků na realizaci Programu rozvoje venkova v letech 2010 a 2013.

Při schvalování státního rozpočtu na rok 2010 bylo společně Ministerstvem zemědělství (dále jen MZe) a Ministerstvem financí (dále jen MF) konstatováno, že financování národní spoluúčasti v Programu rozvoje venkova (dále jen PRV) není plně zajištěno. Finanční prostředky schválené v rozpočtu kapitoly pro rezort zemědělství neumožňují plně zabezpečit tuto jednu z rozhodujících položek. V tomto smyslu je ze strany MF příslib, že v případě potřeby dalších finančních prostředků  na spolufinancování národního podílu projektů na opatření PRV v roce 2010, budou tyto pro MZe ze strany MF uvolněny, aby bylo možné plně využít zdroje EU. Dále byl dán také příslib, že bude vyjádřen souhlas s půjčkou případně úvěrem na zabezpečení spolufinancování PRV. Jedná se o celkové čerpání finančních prostředků z fondu EAFRD z EU a prioritou České republiky je, aby se finanční prostředky EU čerpaly v plném rozsahu.

Finanční prostředky z evropského fondu EAFRD (EZFRV – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) jsou čerpány na základě opatření a projektů PRV v programovacím období 2007 – 2013. Jsou zásadně rozděleny na opatření tzv. neprojektová - nároková (OSA II., zejména LFA – méně příznivé oblasti, AEO – agroenviromentální opatření a další) a dále na projektová opatření PRV (OSA I., III., IV., V.). Ve všech případech má resortní platební agentura - Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF), která provádí plnou administraci, uzavřeny s příjemci těchto dotací smluvní vztahy, na základě kterých je povinna příslušné prostředky při splnění podmínek žadatelem, ve stanoveném termínu vyplatit.

A. Neprojektová - nároková opatření PRV (OSA II.)

Objem plateb těchto podpor - dotací se každoročně pravidelně pohybuje v rozmezí 5,8 až 6,5 mld. Kč celkem, z toho je národní spoluúčast financování ve výši 1,2 až 1,3 mld. Kč, tj. 20 % při spoluúčasti EU ve výši 80 %.

B. Projektová opatření PRV (OSA I., III., IV., V.)

Objem plateb na tuto část podpory - dotace je velmi nerovnoměrný. Je odvozen od stanoveného postupu, jak jsou MZe vyhlašována jednotlivá kola přijímání žádostí a jakých opatření se týkají. Dále je objem plateb závislý na schopnostech jednotlivých žadatelů jak jsou schopni rychle svoje projekty realizovat a o jaký druh projektu se jedná (projekty se stavební účastí jsou realizovány v delším čase, nákup technologie je v kratším čase). Dále zda mají žadatelé kvalitativně a kvantitativně zajištěno financování realizovaného projektu, jak prosperují jejich firmy, společnosti, atd. V počátečním období programovacího období je vždy objem plateb nízký vzhledem ke skutečnosti, že se začíná s vyhlašováním kol jednotlivých příslušných opatření a žadatelé tedy začínají s realizací svých projektů.

Průměrný roční objem plateb těchto podpor - dotací vycházející ze sedmileté alokace finančních prostředků na projektová opatření PRV je 7,4 mld. Kč celkem, z toho je národní spoluúčast financování ve výši 1,85 mld. Kč, tj. 25 % a spoluúčast EU je 75 %. Ovšem jak je již zdůrazněno, výše objemu plateb v jednotlivých letech je velmi nerovnoměrná.

C. Alokované finanční prostředky fondu EAFRD ze strany EU a české části spolufinancování

Výše alokovaných finančních prostředků z fondu EAFRD ze strany EU činí pro sedmileté programovací období celkem 73 666 513 806 Kč a je doplňována národní spoluúčastí ze státního rozpočtu ve výši 20 946 921 336 Kč. To znamená, že pro zajištění plateb národního spolufinancování je potřebné mít každoročně v průměru zajištěny v rozpočtu resortu finanční prostředky ve výši cca 3 mld. Kč.

Ke konci května 2010 jsou uzavřeny celkové závazky na projektová opatření PRV ve výši 23,9 mld. Kč a na neprojektová opatření cca ve výši 24,8 mld. Kč, tj. 51,5 % z celkové sedmileté alokace schválené EU. Výplaty prostředků na neprojektová opatření probíhají každoročně pravidelně oproti prostředkům na projektová opatření. Z doposud zazávazkovaných projektových opatření bylo proplaceno počínaje rokem 2007 až do konce května 2010 celkem 10 mld. Kč, tj. 41,7 %. Výplaty zejména v roce 2007 a 2008 byly nízké, neboť to bylo období, kdy se začínaly uzavírat závazky a jednotlivé projekty byly v tomto období ve fázi počínající realizace zejména u podnikatelských subjektů. Celkem by mělo být ještě do konce sedmiletého období zazávazkováno za 27,3 mld. Kč projektových opatření a za 18,6 mld. Kč neprojektových opatření.

Výplaty realizovaných projektových opatření PRV v jednotlivých letech - finanční prostředky celkem a z toho národní spolufinancování 25%:

2007          0,1  mld. Kč, z toho ČR  0,025 mld. Kč,

2008          1,3  mld. Kč, z toho ČR  0,325 mld. Kč,

2009          4,8  mld. Kč, z toho ČR  1,200 mld. Kč,

2010          3,8  mld. Kč  (pouze za období leden až květen), z toho ČR 0,950 mld. Kč.

Předpoklad výplaty celého roku 2010  je 10,0  mld. Kč, z toho  ČR 2,5 mld. Kč.

D. Financování opatření PRV v roce 2010 a 2011

MZe vykazuje v letošním roce průběžně vysoké čerpání finančních prostředků na projektová opatření PRV. Toto velmi příznivé vysoké čerpání je ovlivněno úspěšným ukončováním realizovaných projektů jednotlivými žadateli a následně podávanými žádostmi o proplacení těchto projektů. Jedná se zejména o schválené projekty žadatelů z let 2007 a 2008, které byly v tomto období řádně schváleny a s žadateli byla uzavřena dohoda o realizaci projektu a jeho proplacení. Toto velmi dobré dokončování realizovaných projektů má však přímý vliv na zvýšené čerpání finančních prostředků, které zejména v části českého spolufinancování, ale částečně také i u spolufinancování EU, nemají plné krytí v rozpočtu kapitoly.

Ve státním rozpočtu na rok 2010 mělo MZe schváleno na spolufinancování národní části na projektová a neprojektová-nároková opatření PRV celkem částku 999 952 000 Kč. Dále mělo k dispozici částku 1 630 976 797,27 Kč z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2009. Celkem tedy byla k dispozici pro spolufinancování ČR částka 2 630 928 797,27 Kč.

V období leden až květen 2010 jsme díky úspěšné realizaci projektových opatření a neprojektových opatření PRV jednotlivými žadateli již vyplatili celkem 1 982 733 519,79 Kč. Zůstatek na účtu spolufinancování národní části, který máme k dispozici pro období červen až prosinec 2010, je již pouze 648 195 277,48 Kč.

Podle provedené analýzy všech jednotlivých projektů PRV, které mají žadatelé připraveny k předání a k proplacení po realizaci od června do prosince letošního roku a očekávaného čerpání na neprojektová opatření, zejména výplaty LFA, budeme potřebovat pro toto období na spolufinancování národní části těchto projektových a neprojektových opatření ještě minimálně částku 2,2 mld. Kč. K dispozici však máme pouze již výše uvedených 648 195 277,48 Kč. Podle průběžného čerpání těchto prostředků je předpoklad jejich vyčerpání začátkem měsíce srpna t.r.

Pro období srpen až prosinec letošního roku tedy bude ještě reálná potřeba minimálně 1,552 mld. Kč.

U části spolufinancování EU jsme měli ve státním rozpočtu na rok 2010 schválenou částku 4 999 856 000 Kč. Z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2009 máme ještě zůstatek 8 451 938413,61 Kč. Celkem tedy bylo k dispozici na spolufinancování části EU 13 451 794 413,61 Kč.

V této části za období leden až květen 2010 jsme vyplatili na realizaci projektových a neprojektových-nárokových opatření PRV již celkem 7 046 149 309,06 Kč. Zůstatek na účtu, který máme k dispozici pro období červen až prosinec 2010 tak činí 6 405 645 104,55 Kč.

Pro zajištění spolufinancování EU části PRV projektových a neprojektových opatření máme tedy finanční zdroje na období červen až prosinec 2010 ve výši 6 405 645 104,55 Kč a tyto finanční prostředky budou postačující cca do konce listopadu 2010 a pro měsíc prosinec 2010 bude ještě potřebná částka minimálně 0,365 mld. Kč. 

E. Předpoklad čerpání národního spolufinancování PRV a možnosti zabezpečení financování PRV do konce roku 2010 a pro rok 2011

Z výše uvedeného textu vyplývá, že MZe má v letošním roce velmi vážné problémy s dofinancováním zejména národní spoluúčasti PRV. 

Předpokládáme a z provedené analýzy projektů PRV vyplývá, že na období od srpna 2010 do konce roku 2010 potřebuje MZe na zajištění národního spolufinancování PRV ještě částku 1,552 mld. Kč a na spolufinancování EU 0,365 mld. Kč, celkem tedy částku 1,917 mld. Kč. 

Na základě stávajícího vývoje státního rozpočtu ČR a rozpočtu kapitoly MZe navrhujeme proto dosud nezajištěné prostředky ve výši 1,917 mld. Kč řešit takto :

  • bezúročnou půjčkou od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen PGRLF) ve výši 1,552 mld. Kč, kterou bude čerpat platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) se souhlasem MZe (spolufinancování národní ČR),
  • úvěr od komerčního bankovního ústavu ve výši 0,365 mld. Kč, kterou bude čerpat SZIF  se souhlasem MZe (spolufinancování EU.

Bezúročnou půjčku ve výši 1,552 mld. Kč od PGRLF navrhujeme vzhledem k tomu, že poskytnutí půjčky nebude vést k navýšení deficitu vládního sektoru a ohrožení závazků ČR vymezených v Konvergenčním programu předloženém Evropské komisi.

SZIF i PGRLF jsou jednotkami vládního sektoru a půjčka mezi nimi bude podléhat konsolidaci.

Tato varianta řešení byla zvolena vzhledem k tomu, že úvěr od komerčního bankovního ústavu by vedl k bezprostřednímu nárůstu vládního dluhu, což je nepřijatelné.

Úvěr od komerčního bankovního ústavu ve výši 0,365 mld. Kč představuje tzv. předfinancování, které bude kryto budoucím příjmem od EU (proti výdaji bude účtována pohledávka za EU).  Z tohoto důvodu nebude poskytnutý úvěr mít vliv na zvyšování vládního deficitu, což je věc zásadní důležitosti.

Závěrem lze tedy konstatovat, že jak poskytnutá bezúročná půjčka z PGRLF, tak poskytnutý úvěr z komerčního bankovního ústavu, nebude mít žádný vliv na zvyšování deficitu vládního sektoru.

Pro bezúročnou půjčku od PGRLF ve výši 1,552 mld. Kč a úvěru od komerčního bankovního ústavu ve výši 0,365 mld. Kč navrhujeme postupné splácení z rozpočtu MZe (SZIF) v letech 2011 až 2013 v těchto variantních řešeních:   

1)    

rok 2011: žádné splátky půjčky a úvěru. Úrokové zatížení  8,1  mil. Kč, 

rok 2012: jednorázová splátka bankovního úvěru ve výši 365 mil. Kč  počátkem roku 2012 z rozpočtu MZe (SZIF), z položky spolufinancování EU části PRV a dále částečná splátka půjčky  z rozpočtu MZe (SZIF), v pravidelných čtvrtletních splátkách 187,5 mil. Kč, tj. celkem ve výši 750 mil. Kč  z položky spolufinancování české části PRV. Úrokové zatížení  0,67 mil. Kč,

rok 2013: částečná (konečná) splátka půjčky z rozpočtu MZe (SZIF), v pravidelných čtvrtletních splátkách 200,5 mil. Kč, tj. celkem ve výši 802 mil. Kč  z položky spolufinancování české části PRV. Úrokové zatížení žádné.

2)    

rok 2011: jednorázová splátka bankovního úvěru ve výši 365 mil. Kč  počátkem roku 2011 z rozpočtu MZe (SZIF), z položky spolufinancování EU části PRV a dále částečná splátka půjčky z rozpočtu MZe (SZIF) ve 3. čtvrtletí 2011 ve výši 200 mil. Kč,  z položky spolufinancování české části PRV. Úrokové zatížení  0,67  mil. Kč,

rok 2012: částečná splátka půjčky z rozpočtu MZe (SZIF), v pravidelných čtvrtletních splátkách 162,5 mil. Kč, tj. celkem ve výši 650  mil. Kč  z položky spolufinancování české části PRV. Úrokové zatížení  žádné,

rok 2013: částečná splátka půjčky  z rozpočtu MZe (SZIF), v pravidelných čtvrtletních splátkách 175,5 mil. Kč, tj. celkem ve výši 702 mil. Kč  z položky spolufinancování české části PRV. Úrokové zatížení žádné.

Ministerstvo zemědělství navrhuje realizovat variantu č. 2  z důvodů minimálního úrokového zatížení a dále z důvodů nenarušení finančních toků u PGRLF a finančního zabezpečení jimi vyhlášených a realizovaných podpůrných programů. 

Pro zabezpečení finančních prostředků národního spolufinancování PRV na rok 2011 bude MZe potřebovat finanční prostředky ve výši 3,7 mld. Kč a dále finanční prostředky na příslušnou splátku půjčky a úvěru. Na tyto finanční prostředky je nezbytné najít ve státním rozpočtu na rok 2011 potřebné zdroje.

Pro zajištění jednorázové splátky 0,365 mld. Kč EU části spolufinancování PRV je potřebné zvýšit rozpočet kapitoly na rok 2011 – v ukazateli spolufinancování EU (tyto finanční prostředky se po proplacení žadatelům vrátí na účet státního rozpočtu ČR z EU cca za 4 měsíce).  

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem