přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

15. 9. 2010 - Dokumentace programu 229 110 Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku - 6. aktualizace

13.9.2010

Předkládací zpráva

V květnu a červnu 2010 zasáhly vydatné a trvalé srážky severovýchodní části České republiky. V jejich důsledku nastal velmi rychlý vzestup hladin a průtoků na drobných a později i na významných vodních tocích. Nastalý povodňový stav způsobil rozsáhlé škody na vodohospodářském majetku státu.

Byl založen program 229 110 – Odstranění následků povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. Podprogramy, zakládané od roku 2000, 2002, 2006, 2009 a nyní v roce 2010, kdy je navržen podprogram 229 117 - Odstranění povodňových škod roku 2010, jsou zakládány v případech nutnosti odstranit aktuální povodňové škody.

Obnova vodních toků a vodních děl ve vlastnictví státu poškozených v důsledku povodní je finančně náročná a proto je, kromě vlastních zdrojů investorů, kterými jsou státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, při financování nutná spoluúčast státního rozpočtu a dalších zdrojů. Podprogramy 229 112 – Odstraňování povodňových škod roku 2000 a 229 113 – Odstraňování povodňových škod roku 2002, na jejichž realizaci byly včetně vlastních zdrojů vynaloženy finanční prostředky v hodnotě 270,241 mil. Kč a 3 270,384 mil. Kč, byly již ukončeny a proběhlo jejich závěrečné vyhodnocení. V podprogramu 229 114 – Odstranění povodňových škod roku 2006, kterým jsou realizovány akce v hodnotě 1 596,698 mil. Kč., ještě zbývá ukončit v tomto roce poslední akci. V podprogramu 229 115 – Odstranění povodňových škod roku 2007 jsou realizovány akce v hodnotě 125,602 mil. Kč. Dosud probíhající podprogram 229 116 -  Odstranění povodňových škod roku 2009 poskytuje finanční prostředky na realizaci akcí v hodnotě 1 303,381 mil. Kč.

Celkem v letech 2002 až 30.6.2013, to je včetně doby realizace předloženého podprogramu 229 117 – Odstraňování povodňových škod 2010, se předpokládá financování z programu 229 110 „Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku“ ve výši 7,646 306 mld. Kč s účastí státního rozpočtu a vlastních zdrojů investorů.

Usnesením vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 556, k řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010 v článku II, odstavec 9 je schváleno povolené překročení výdajů v kapitole Ministerstvo zemědělství o částku 820 000 tis. Kč na odstranění následků povodní roku 2010 na programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, podprogramu 229 117 „Odstranění následků povodní roku 2010“.

Posílením rozpočtu kapitoly MZe, programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“ o částku 820 mil. Kč bude zajištěno odstranění povodňových škod z května a června 2010 na státním vodohospodářském majetku.

Pro administraci této finanční podpory byl vypracován návrh dokumentace podprogramu 229 117 „Odstranění následků povodní roku 2010“, který je součástí programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

Jelikož plánovaná účast státního rozpočtu na tomto programu přesáhla částku 5 000 mil. Kč, je ministerstvem zemědělství předložena vládě ke schválení 6. aktualizace dokumentace programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem