přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

13. 7. 2009 - Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2008

7.7.2009

Vývoj zemědělství v roce 2008, statistika.

II.

 

Předkládací zpráva

 
Na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pol. 2009, je předkládána Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2008 (dále jen „Zpráva 2008“). 
Zpráva 2008 uvádí ve většině případů pouze odhadovaná data aktuálního roku a konečná (nebo zpřesněná) data roku předchozího. Kap. 10 Ekonomické výsledky agrárního sektoru zahrnuje semidefinitivní údaje Souhrnného zemědělského účtu (ČSÚ) za rok 2007 a 2. odhad r. 2008, dále definitivní podnikové údaje z FADN CZ [1] za roky 2006 a 2007.
Opětovně je zpracováno, na základě usnesení vlády ČR, hodnocení vlivu zemědělství na životní prostředí, jež je součástí kapitoly 4. Zemědělství a životní prostředí a ochrana zvířat. Jednotlivé indikátory pro toto hodnocení byly vypracovány ve spolupráci MZe a MŽP.
Součástí Zprávy 2008 je Souhrn, jehož součástí je i návrh na opatření v oblasti agrární politiky.
Odvětví zemědělství se podílelo podle statistiky národních účtů v roce 2008 na celkové tvorbě HPH v základních b. c. 1,85 %, což představuje meziroční zvýšení o 0,06 p. b. V případě potravinářského průmyslu došlo ke zvýšení tohoto podílu o 0,22 p. b. na 2,91 %.
Produkce odvětví zemědělství vykázala v roce 2008 v porovnání s rokem 2007 podle Souhrnného zemědělského účtu (SZÚ) ČSÚ pokles, a to o 2,5 %. Rostlinná produkce klesla o 8,1 %, avšak živočišná produkce vzrostla o 4,5 %. Finální ukazatel SZÚ „podnikatelský důchod ze zemědělství“ zaznamenal sice výrazný meziroční pokles o 29 %, nicméně hodnota tohoto ukazatele dosáhla druhé nejvyšší hodnoty za období vstupu ČR do EU (2004–2008), a to 9,7 mld. Kč.
Vývoj cen zemědělských výrobců v roce 2008 byl velmi nerovnoměrný. Meziroční nárůst v průměru činil 8,8 % s tím, že v první polovině roku byly měsíční ceny oproti roku 2007 podstatně vyšší a ve druhém pololetí došlo k jejich velmi výraznému poklesu. Mezi faktory, zásadně ovlivňující vývoj cen, patřil v roce 2008 především pohyb cen energií, nestabilní trh se zemědělskými komoditami a v závěru roku se začala projevovat celosvětová nestabilita finančních trhů.  
 V odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu dochází k trvalému poklesu podílu pracovníků odvětví na celkovém počtu pracovníků, v roce 2008 na 3,4 %. Z toho počet pracovníků v samotném zemědělství (včetně myslivosti a souvisejících činností) poklesl o 0,1 p. b. na 2,9 %.
Zemědělství je nadále charakterizováno mzdovou disparitou a zaostává v úrovni průměrných mezd za průměrem ČR. V roce 2008 se toto zaostávání oproti minulému roku mírně snížilo na úroveň 75,3 %. Růst reálné mzdy v zemědělství v roce 2008 činil 4,6 % a převýšil tak o 2,5 p. b. průměr celkového růstu mezd v ČR.   
Zemědělský půdní fond představoval k 31. 12. 2008 podle evidence katastru nemovitostí celkem 4 244 tis. ha, tj. 53,8 % z rozlohy státu. Na jednoho obyvatele připadá 0,41 ha zemědělské půdy a 0,29 ha orné půdy. Proti roku 2007 došlo ke snížení rozlohy zemědělské půdy o cca 5,1 tis. ha, tj. o 0,1 %.  
Hodnota obratu agrárního zahraničního obchodu ČR se v roce 2008 v meziročním porovnání zvýšila o 10 906,6 mil. Kč, tj. o 4,8 %. Stejně jako v předchozím roce vykázal vyšší dynamiku růstu český agrární vývoz, jehož hodnota vzrostla o 10 076,9 mil. Kč. Meziroční přírůstek dovozu činil ve stejné době 829,7 mil. Kč. Schodek bilance agrárního zahraničního obchodu se v důsledku uvedených změn snížil o 19 121,59 247,2 mil. Kč, tj. o více než jednu čtvrtinu a stupeň krytí dovozu vývozem vzrostl o 7,3 p. b. na 82,2 %. Oba tyto ukazatele dosáhly v roce 2008 nejlepších hodnot od vstupu ČR do EU.
  
Celkové podpory se v roce 2008 proti roku 2007 zvýšily z 34,5 mld. Kč na 36,7 mld. Kč, tj. o 6,4 %, z toho podpory zemědělským podnikům (včetně rybářství) z 32,9 mld. Kč na 35,3 mld. Kč, tj. o 7,4 %. Hlavní příčinou tohoto meziročního pohybu jsou vyšší výdaje ze zdrojů EU (o 2 mld. Kč, tj. o více než 11 %). Na úroveň podpor EU v roce 2008 měl přitom nepříznivý vliv meziroční vývoj kurzu Kč/€: 27,532 v roce 2007 proti 24,660 v roce 2008.
   
Zpráva 2008 nemá dopady na veřejné rozpočty a podnikatelské prostředí České republiky.
  
Materiál byl předložen k meziresortnímu připomínkovému řízení dne 1.6.2009 na 31 připomínkových míst (viz. příloha IV. Vypořádání připomínek) s termínem pro sdělení připomínek 16.6.2009. K materiálu se vyjádřilo 27 připomínkových míst z toho 5 míst zaslalo doporučující připomínky. Zásadní připomínky nebyly vzneseny.
   
Materiál je ve smyslu jednacího řádu vlády předkládán bez rozporu.

[1] Farm accountancy data network - výběrové šetření hospodářského výsledku podnikatelských subjektů v zemědělství, v síti testovacích podniků.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem