přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

13. 7. 2009 - Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva PGRLF ČR, a.s. za rok 2008

7.7.2009

Výroční zpráva PGRLF za rok 2008.

II.

 

Předkládací zpráva

 
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 29.10.2007 č. 1207 v části II bod 2 je vládě předkládána Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva PGRLF za rok 2008 s vyjádřením auditora, která byla schválena představenstvem dne 31.3.2009, dozorčí radou dne 1.4.2009 a rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 29.4.2009. Na základě žádosti p. ministra na předsedu vlády o udělení výjimky z připomínkového řízení bude materiál předložen k připomínkám Ministerstvu financí a následně předložen na jednání vlády
 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále „Fond“ nebo „PGRLF“) byl založen na základě usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. června 1993. Důvodem založení této společnosti byla potřeba pomoci získat zemědělství finanční prostředky na investice do modernizace a intenzifikace výroby. PGRLF tuto činnost velmi úspěšně realizuje.  Význam dalšího působení PGRLF, a.s. byl posílen v roce 2007 úpravou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, takovým způsobem, aby PGRLF mohl být příjemcem finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na činnosti schválené jeho zakladatelem a dále pak zakotvením podpor PGRLF v novele zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství ze dne 12. února 2008.
 
V rámci své činnosti se PGRLF v roce 2008 soustředil na podpory směřující do zemědělského sektoru ve formě poskytování dotací části úroků z komerčních úvěrů .
 
V  roce 2008 bylo schváleno 2 187 žádostí s celkovou poskytnutou podporou ve výši 576 612 tis. Kč. Dále zůstává ke zpracování dalších 200 žádostí s celkovou předpokládanou výši podpory 61 224 tis. Kč. Díky podpoře PGRLF tak bylo v roce 2008 do resortu zemědělství načerpáno 4 909 mil. Kč formou úvěrů na nákup zemědělské techniky a půdy. Celkem, za celou dobu působení PGRLF, byla suma načerpaných úvěrů 117,8 mld. Kč. Pro zabezpečení tohoto objemu vyplatil Fond částku ve výši 21 mld. Kč.
 
Druhou podporovanou oblastí je finanční podpora pojištění zemědělců. Tuto podporu začal Fond poskytovat v roce 2004, kdy navázal na poskytování této podpory státem prostřednictvím MZe. V roce 2008 bylo zpracováno 5 460 žádostí s celkovým nárokem na podporu ve výši 340 mil. Kč. Od roku 2004 bylo schváleno 19 665 žádostí a byla vyplacena podpora v celkovém objemu 1 219 mil. Kč.
 
Prostředky pro výplaty dotací Fond do roku 2005 získával ze státního rozpočtu prostřednictvím MZE. Od roku 2006 byly tyto prostředky částečně a od roku 2007 plně hrazeny z vlastních zdrojů Fondu. V roce 2008 byly poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa z položky Vládní rozpočtová rezerva ve výši 300 000 tis. Kč..
 
Výše uváděné podpory jsou zemědělskou veřejností vnímány velmi pozitivně a prostřednictvím Agrární komory a dalších profesních organizací vnímáme zvyšující se zájem o programy PGRLF, a.s.
 
V minulých letech byl Fond administrátorem povodňových půjček na finanční výpomoci při záplavách v letech 1997, 1998 a 2002.
 
Další činností fondu je správa pohledávek za klienty z titulu úhrady garancí při nesplácení úvěrů klientem a postoupených pohledávek.
 
Fond dále spravuje majetkové účasti, které byly v minulosti převedeny nebo nakoupeny od Fondu národního majetku. Protože některé majetkové účasti převyšují 20% hranici, sestavuje fond i konsolidovanou výroční zprávu. Z té vyplývá, že bilanční suma PGRLF, a.s představuje 92,3 % celkové bilanční sumy konsolidovaných společností. Konsolidovaný hospodářský výsledek ve výši Kč 360 906 tis. je z 89 %, tj. Kč 321 668 tis., tvořen PGRLF, a.s.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem