přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

13. 7. 2009 - Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 15. října 2008 č. 1296 k návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků

7.7.2009

Pro dostavbu trasy dálnice D11.

II.

Předkládací zpráva

Materiál „Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 15. října 2008 č. 1296 k návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků pro dostavbu trasy dálnice D11“ se předkládá vládě jako iniciativní materiál ministra zemědělství.
 
Důvodem pro zrušení usnesení vlády ze dne 15. října 2008 č. 1296 je skutečnost, že Ministerstvo zemědělství nemůže být podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů kompetentním orgánem k řešení problematiky majetkoprávního vypořádání pozemků pro dostavbu trasy dálnice D11. Tato kompetence podle zákona č. 2/1969 Sb., náleží Ministerstvu dopravy, resp. Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 
Překážkou dokončení další etapy dálnice D11 – stavba 1105/II je neukončené majetkoprávní vypořádání k pozemkům v k.ú. Plačice a Stěžery ve vlastnictví Ing. Ludmily Havránkové, která požaduje poskytnutí náhradních zemědělských pozemků v rozsahu odpovídajícím hodnotě pozemků dotčených stavbou dálnice D11.
 
Vzhledem k tomu, že se standardní cestou nepodařilo mezi zúčastněnými stranami nalézt schůdné řešení této problematiky, byl dne 21.4.2008 vládě předložen návrh na vypořádání. Navrhovaný postup spočíval v tom, že Pozemkový fond ČR bezúplatně převede do příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky o výměřě cca 253 ha s tím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR následně tyto pozemky smění s paní Ing. Ludmilou Havránkovou za pozemky v jejím vlastnictví o výměře cca 10,6 ha.
Vláda navrhovaný postup neodsouhlasila a doporučila s paní Ing. Ludmilou Havránkovou nadále jednat (usnesení vlády ze dne 21.4.2008 č. 475).
 
S ohledem na to, že paní ing. Ludmila Havránková opakovaně trvala na svém původním požadavku, tj. poskytnutí náhradních pozemků o výměře cca 253 ha, byl vládě dne 15.10.2008 předložen materiál, na základě kterého byl vládou schválen záměr směny v rozsahu cca 253 ha státní půdy za cca 10 ha půdy ve vlastnictví paní Ing. Ludmily Havránkové (usnesení vlády ze dne 15.10.2008 č. 1296). V rámci tohoto usnesení bylo předsedovi Pozemkového fondu ČR doporučeno tuto směnu provést.
V zájmu právní jistoty obou zúčastněných stran, tj. Pozemkového fondu ČR a paní Ing. Ludmily Havránkové, byl Ústavem státu a práva, Akademie věd ČR vypracován právní názor na tuto formu majetkoprávního vypořádání. Ve svém stanovisku Ústav státu a práva, Akademie věd ČR konstatuje, že uskutečněním směny by Pozemkový fond ČR porušil několik ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Ve vazbě na výše uvedené proběhlo dne 18.5.2009 jednání mezi zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Pozemkového fondu ČR, kde byl dohodnut následující postup:
  • Problematikou majetkoprávního vypořádání bude pověřeno Ředitelství silnic a dálnic ČR tak, jako v případě materiálu předloženého vládě (usnesení vlády ze dne 21.4.2008 č. 475). Na rozdíl od tohoto materiálu však bude paní Ing Ludmile Havránkové nabídnuta směna pozemků ve vlastnictví státu ve srovnatelné výměře k jejím pozemkům a vyplacen rozdíl v ceně směňovaných pozemků.
  • V případě, že paní Ing. Ludmila Havránková na uvedený návrh přistoupí, Pozemkový fond ČR ze své správy převede bezúplatně do příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky o výměře cca 10 ha, které budou následně směněny s paní Ing. Ludmilou Havránkovou.  
  • Pokud paní Ing. Ludmila Havránková nebude s takto navrženým postupem souhlasit, bude nutné přistoupit ve veřejném zájmu k odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemkům potřebným k dostavbě další etapy dálnice D11.
 
S ohledem na časovou naléhavost nebyl materiál projednán v připomínkovém řízení a je předkládán vládě k projednání v den jednání schůze vlády 29. června 2009.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem