přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

12. 7. 2010 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Libereckého kraje,

7.7.2010

Podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládací zpráva

Ministerstvo zemědělství jako zakladatel státního podniku Lesy České republiky, s.p. (dále též „Lesy ČR, s.p.“) předkládá na schůzi vlády ČR ve   smyslu   ustanovení   § 16  odst. 9   zákona  č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, materiál s návrhem na schválení bezúplatného převodu nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. do vlastnictví Libereckého kraje.

Jedná se o lesní pozemky p.č. 3102/1, p.č. 3107/4, p.č. 3478/1 díl „b“ odděleného z pozemku p.č. 3478/1 podle GP č. 1342-79/2008, p.č. 3478/11 odděleného z pozemku p.č. 3478/1 podle GP č. 1413-912/2008, p.č. 3478/12 odděleného z pozemku p.č. 3478/1 podle GP č. 1413-912/2008 a pozemku p.č. 3432/1 díl „a“ odděleného z pozemku p.č. 3432/1 podle GP č. 1342-79/2008 a dále stavební pozemky p.č. 1598, p.č. 1599/1 a p.č. 1600 vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro k.ú. a obec Cvikov na LV č. 94. 

Celková výměra lesních pozemků je 9, 4619 ha a stavebních pozemků 109 m2.

Důvodem bezúplatného převodu výše uvedených pozemků na Liberecký kraj je skutečnost, že se jedná o pozemky zaplocené a nacházející se v areálu Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj.

Pro Lesy ČR, s.p. se jedná o zbytný majetek, léčebna je všechny využívá převážně pro rehabilitaci pacientů - základní léčebné procedury tzv. klimatoterapie. Pozemky jsou pro lesnické hospodaření nevhodné z důvodu velké četnosti staveb a nepřístupnosti těžební techniky. V současnosti mají charakter lesa lázeňského – rekreačního.

Z hlediska hospodaření Lesů České republiky, s.p., jsou předmětné pozemky trvale nevyužitelné a nepotřebné, a není ani ve veřejném zájmu jejich ponechání ve vlastnictví České republiky.

Předkládaný materiál se nedotýká problematiky vztahu rovnosti žen a mužů.

Schválením předkládaného materiálu nevzniknou ekonomické dopady do veřejných financí ani žádné jiné finanční náklady.

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení podle výjimky č.j.:09675/10-OVA ze dne 21. 5. 2010.  Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v příloze IV.   Materiál je předkládán jako bezrozporný.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem