přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

11. 8. 2010 - Stanovení způsobu odměňování ředitele Pozemkového fondu České republiky

5.8.2010

Předkládací zpráva

II.

Od 1. ledna 2010 je účinný zákon č. 299/2009 Sb., kterým byl změněn zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky (dále „Pozemkový fond“), kterým byly m.j. zrušeny kolektivní  řídící orgány Pozemkového fondu (prezídium i výkonný výbor) a místo nich je statutárním orgánem Pozemkového fondu ředitel. Do této funkce byl Usnesením vlády č. 187  ze dne 1. března 2010 jmenován Bc. Radim Zika. Protože zákonem není odměňování ředitele upraveno, předkládám v návaznosti na rozhodnutí o jeho jmenování a na základě pokynu předsedy vlády,  vládě k rozhodnutí ještě návrh na stanovení způsobu odměňování ředitele.

V souladu s novelizací zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, provedenou k 1. lednu 2010 a Zásadami transformace Pozemkového fondu k 1. lednu 2013 schválenými Usnesením vlády č. 257 ze dne 17. března 2008, je nutné v roce 2010 dokončit přizpůsobení vnitřní organizační struktury Pozemkového fondu a počtu zaměstnanců objemu spravovaného majetku k zefektivnění řídícího procesu. Dále je nezbytné provést odpovídající úpravy vnitřních předpisů, metodických postupů, vzorových dokumentů apod., dokončit práce na přípravě podkladů pro vymezení rezervy státní půdy pro realizaci investičních záměrů státu  a zahájit práce na podkladech pro legislativní ukončení činnosti Pozemkového fondu. Kromě toho je samozřejmě nutné udržet objem příjmů v nastavené výši a zajistit tak přinejmenším vyrovnaný rozpočet až do ukončení činnosti Pozemkového fondu.

Pro  poslední období existence Pozemkového fondu je výkon řídích funkcí svěřen řediteli, který nese osobní odpovědnost za přípravu na ukončení činnosti Pozemkového fondu, ale v první řadě za výsledky jeho činnosti v oblasti správy, restituce i privatizace majetku státu. V souvislosti s novelizací zákona ředitel pracuje na tvorbě základních dokumentů Pozemkového fondu i na nové organizační struktuře, jejímž základem mají být krajská pracoviště, která budou zajišťovat výkon působnosti Pozemkového fondu pro celé území České republiky.  Na zřízení organizačních jednotek bude navazovat výběr a jmenování jejich vedoucích. V rámci zákonem stanovené součinnosti dozorčí rady při tvorbě koncepčních a metodických dokumentů musí být před jejich vydáním dosaženo schválení dozorčí radou.  Je tedy nezbytné hledat nové a účinné cesty spolupráce obou orgánů.

Do konce roku 2009 bylo vrcholným řídícím orgánem Pozemkového fondu prezídium, jehož předsedou byl ministr zemědělství z titulu své funkce. K maximálnímu naplňování cílů, pro které byl Pozemkový fond zřízen, byli zaměstnanci prezídiem každoročně motivováni systémem ročních odměn závislých na plnění stanovených hlavních úkolů v oblasti správy zemědělského majetku státu a jeho převodu na jiné osoby.

V roce 2009, kdy funkci předsedy výkonného výboru vykonával Bc. Radim Zika, byly všechny hlavní úkoly stanovené prezídiem splněny (např. při vypořádávání restitučních nároků byl úkol ve výši 220 mil. Kč splněn na 194 %, při vymáhání pohledávek z pronájmu
a převodu nemovitostí byl úkol snížení dluhů po lhůtě splatnosti na 450 mil. Kč splněn na 161 %, při privatizaci zemědělské půdy byl úkol převést 50 tis. ha   splněn na 103 %). V tomto osvědčeném způsobu motivace zaměstnanců pokračuje ředitel Pozemkového fondu i v roce 2010, kdy jsou hlavní úkoly stanoveny s ohledem na postupně se zhoršující strukturu zbývajícího majetku, na zákonem stanovená omezení v nakládání s  nemovitostmi (např. bývalý církevní majetek, budoucí rezerva státní půdy apod.) a na nutnost zajištění správy nepřevoditelného majetku. Pro převod zemědělských pozemků na jiné osoby činí úkol min. 53 tis. ha, objem pohledávek po lhůtě splatnosti je uloženo snížit na 400 mil. Kč a pro dokončení privatizace zemědělského majetku je uloženo odstátnit nejméně 2 500 položek hmotného investičního majetku (HIM).

Ředitel Pozemkového fondu pobírá  od 1.1.2010 základní měsíční mzdu ve výši  93.500,- Kč, odměna přiznaná předsedou vlády ve výplatním termínu  za III/2010 činila 125.000,- Kč

Předseda výkonného  výboru PF ČR pobíral v roce 2007 smluvní mzdu do 1.4.2007 ve výši 71.880,-, od 1.4.2007 88.100,- odměna ve výši 55% z roční smluvní mzdy činila 554.697,-Kč. V roce 2008 činila od 1.4.2008 smluvní mzda 90.800,- Kč,  výše odměny ve výši 55 % činila 594.825,- Kč. V roce 2009 činila od 1.4.2009 smluvní mzda 93.500,- a odměna ve výši 55 % 612.645,- Kč.

Procentuální výše odměny pro ředitele PF ČR je navrhována  ve výši  55 % roční základní mzdy, procentuální výši odměny pro předsedu výkonného výboru stanovovalo presidium PF ve výši 55 % roční základní mzdy. Jak vyplývá z výše uvedeného nebude navrženo navýšení základní mzdy ani procentuální výše odměny.

Návrh na stanovení základní měsíční mzdy a odměny, tak jak je uvedena v příloze k předkládací zprávě,  vstoupí v platnost od prvního dne následujícího měsíce po schválení vládou ČR.

Stanovení úkolů navrhovaných výkonným výborem presidiu k odsouhlasení vyplývalo jednak z potřeb  PF ČR (např. snižování počtu dlužníků, úkol ke zvýšení kvality nájemních smluv, úkol ke snížení počtu HIM, atd.) a dále z celospolečenských potřeb daných zákonem – tj. privatizace a vypořádání restitučních nároků. K  tomuto  účelu  byly stanoveny úkoly, kterými se sledovalo množství odstátněné půdy a výše vypořádání restitučních nároků. Protože úkol k odstátnění půdy je i nadále jeden z nejdůležitějších úkolů a je navrhován tak, aby ke dni 31.12.2012 byla všechna převoditelná půda (tj. půda, která není dotčena  § 29, není dotčena  restitučním nárokem, plánovanými rezervami… atd.) převedena. Do úkolů je i nadále zahrnuta potřeba vypořádání restitučních nároků (viz přiložená tabulka).

Materiál prošel, na základě výjimky předsedy vlády čj. 06943/10 ze dne 16. dubna 2010,  zkráceným připomínkovým řízením, jehož účastníky byli ministr práce a sociálních věcí a ministr financí. Zásadní připomínky uplatnilo Ministerstvo financí, všechny připomínky  byly při jednání dne 28. května 2010 mezi ředitelem odboru 19 MF a ředitelem odboru 13220 MZe na Ministerstvu financí, akceptovány, event. vysvětleny.

Další, doplňující připomínky Ministerstva financí  ze dne 8.6.2010,   byly vysvětleny dopisem ředitele Pozemkového fondu ČR  ze dne 10.6.2010  a jsou uvedeny ve vypořádání připomínek.

Materiál je, nadále  považován za bezrozporný a předkládán vládě České republiky na program jednání její schůze do části bez rozpravy.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem