přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

1. 12. 2010 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000

29.11.2010

na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

K projednání vládě se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.

            Nařízení vlády č. 75/2007 Sb. stanoví podmínky poskytování plateb v rámci dvou opatření osy II Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 (PRV).

V souladu s čl. 36 písm. a) body i) až iii) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 se jedná o

  • platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (dále jen „LFA“) a
  • platby v rámci oblastí Natura 2000.

Cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády č. 75/2007 Sb. je zrušení oblastí se specifickými omezeními typu SX, a to na základě PRV a v souladu s předpisy Evropské unie.

Oblasti se specifickými omezeními typu SX byly zařazeny do LFA v období 2004 – 2006 a vlivem aktualizace vstupních dat již nesplnily kritéria pro zařazení do LFA. S ohledem na možnost žadatelů splnit pětiletý závazek jsou oblasti se specifickými omezeními typu SX zařazeny do LFA do roku 2010. Tento termín byl stanoven s ohledem na znění čl. 94 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, kdy od roku 2010 měla vstoupit v platnost nová kritéria pro vymezení LFA.

Celkem se jedná o vyřazení 61 katastrálních území z LFA.

V souvislosti s výše uvedenou změnou se rovněž stanoví mechanismus, na základě kterého příjemci plateb v důsledku vyřazení těchto oblastí nebudou muset vracet již poskytnuté finanční prostředky z důvodu nesplnění závazku hospodařit v LFA 5 let od poskytnutí první platby.

Jedná se o případy, kdy žadatel poprvé obdržel platbu vyrovnávacího příspěvku v roce 2006, tudíž závazek trvá do 31. 12. 2011. Dotčení žadatelé by tak nesplnili pětiletý závazek a Státní zemědělský intervenční fond by od nich požadoval vrácení všech poskytnutých finančních prostředků.

Navrhovaná změna nařízení vlády je v souladu se schváleným programovým dokumentem PRV.

Návrh nařízení vlády byl dne 24. září 2010 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, s termínem pro zaslání případných připomínek do 8. října 2010.

Celkem byl návrh nařízení vlády rozeslán 54 připomínkovým místům, z toho 3 připomínková místa uplatnila připomínky, 35 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky a 16 připomínkových míst se k zaslanému návrhu nařízení vlády nevyjádřilo. Vyhodnocení připomínek povinných připomínkových míst v rámci meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části VI. materiálu předkládaného k projednání vládě.

Návrh nařízení vlády je k projednání vládě předkládán bez rozporu.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem