přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
12.4.2011

13. 4. 2011 - Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice

Cílem předložení materiálu je zvýšit dynamiku přípravy významných prvků na ochranu před povodněmi v povodí řeky Bečvy. Materiál shrnuje základní informace o zájmovém území, sledované koncepci ochrany před povodněmi a jeho současném stavu. Za klíčové opatření pro ochranu lidských životů a majetku v hustě osídleném území v údolí Bečvy s pozitivním účinkem i pro navazující úsek řeky Moravy se považuje soubor opatření podél vodního toku včetně retence a retardace povodňových průtoků suchou nádrží Teplice.15.3.2011

17. 3. 2011 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších přepisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Změna okamžiku vzniku práva, nově obrana proti zamítnutí vkladu, poznámka spornosti, výmaz starých zástavních práv, změna správního poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu15.2.2011

16. 2. 2011 - Informace o ČOV, které neplní požadavky stanovené nařízením vlády ve vztahu k požadavkům směrnice Rady č. 91/271/EHS

V roce 2010 přijala vláda Usnesení č. 575 ze dne 11. srpna 2010, ve kterém uložila ministru zemědělství prověřit aglomerace, u kterých zbývá dořešit ČOV z toho důvodu, že neplní požadavky stanovené podle příslušného nařízení vlády.
15.2.2011

16. 2. 2011 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
6.1.2011

12. 1. 2011 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů..

zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
13.12.2010

14. 12. 2010 - Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

V materiálu je popsána strategie rozvoje ekologického zemědělství v ČR do roku 2015. Z textu vyplývá, že ty oblasti rozvoje ekologického zemědělství, které jsou garantovány státem, jsou zajištěny na dostatečné úrovni (legislativa, státní podpora, kontrolní a certifikační systém, značení biopotravin). Na druhé straně se v systému ekologického zemědělství vyskytují oblasti, které zatím nejsou dostatečně rozvinuté a jejichž další vývoj je žádoucí podporovat. Není např. dostatečně rozvinut výzkum a vzdělávání zemědělců, dále je žádoucí podpořit domácí trh s produkty ekologického zemědělství, nebo zvýšit informovanost spotřebitelů o produktech ekologického zemědělství.9.11.2010

10. 11. 2010 - Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření

Česká republika, ale i většina zemí Evropy je od začátku devadesátých let minulého století zasahována zvýšeným výskytem extrémních povodní, které neměly v předcházejících 50 až 100 letech obdoby. Reakcí prakticky ve všech státech bylo zpracování strategií prevence před povodněmi s cílem omezit především ztráty na životech a materiální škody, které silně zasáhly do hospodaření řady postižených regionů a zemí.


2.11.2010

3. 11. 2010 - Informace o záměru pověřit činnostmi prováděnými organizační složkou státu Zemědělskou vodohospodářskou správou státní organizace

Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí Labe, státní podnik, Povodí Odry, státní podnik, Povodí Moravy, s.p. a Lesy České republiky, s.p., zároveň o záměru smluvního převodu majetku ve vlastnictví České republiky, sloužícího k plnění úkolů organizační složky státu v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, na vyjmenované státní podniky

17.9.2010

22. 9. 2010 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví města Terezín

Podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.


17.9.2010

22. 9. 2010 - Informace o vývoji výnosů zemědělských komodit

Informace je předkládána na základě usnesení vlády ze dne 9.8.2010 a mapuje současný vývoj sklizně, průběžnou výši výnosu základních obilovin a řepky.


12.8.2010

18. 8. 2010 - Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009

Popis stavu ochrany vod, jež spočívá v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod a povodňové ochrany, a přehled všech činností zahrnovaných do systému vodního hospodářství v působnosti resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.
7.7.2010

12. 7 . 2010 - Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody

Usnesením vlády ČR č. 619 ze dne 11. listopadu 1992 bylo uloženo informovat vládu každý sudý rok o stavu v zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jakosti dodávané vody.
7.7.2010

12. 7. 2010 - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky

Informační materiál, který poskytuje ucelený přehled o stavu lesního hospodářství v České republice v daném období.


7.7.2010

12. 7. 2010 - Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009

Vývoj zemědělství v roce 2009.1.6.2010

7. 6. 2010 - Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice)

Materiál, který stanovuje odhad celkových finančních nákladů na implementaci Směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátové směrnice), a to investičních a neinvestičních.19.5.2010

24. 5. 2010 - Dokumentace programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II" - 2. změna

Návrh 2. změny dokumentace programu 129 120 z důvodu jeho rozšíření o nový podprogram 129 126.


19.5.2010

24. 5. 2010 - Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2009

Materiál pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky obsahuje základní informace o čerpání finančních prostředků a dosažených parametrů u stavebních akcí u dvou nejdůležitějších programů Ministerstva zemědělství v oblasti prevence před povodněmi a informaci o realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření v roce 2009.17.3.2010

22. 3. 2010 - Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka v rámci objemu plateb SAPS.


zobrazit po