přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
17.6.2009

22. 6. 2009 - Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše

V územích určených k řízeným rozlivům povodní. Nařízení vlády stanoví postup při zjišťování a uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní - jako náhradu škody za řízené povodně.
11.6.2009

5. 6. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy

České republiky, s.p. do vlastnictví Obce Liběšice, Města Štíty a Obce Skřípov, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.


21.5.2009

5. 5. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

A o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely zákona o oběhu osiva a sadby.


16.4.2009

20. 4. 2009 - Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31.12.2008

Zpráva uvádí požadované cíle jednotlivých programů a podprogramů a podává detailní informaci o jejich věcném a finančním plnění ke konci roku 2008 v členění podle jednotlivých resortů.


25.3.2009

30. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění

Společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty. Jedná se o novelizaci nařízení č. 224/2004 Sb. z důvodu zjednodušení právní úpravy.


19.3.2009

23. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů.


19.3.2009

23. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování přímých podpor, některých podpor

V rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti, a kterým se mění některá související nařízení vlády.


1.3.2009

6. 4. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy

Při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o novelu nařízení vlády č. 115/2004 Sb., z důvodu změny časového období. 254/09.5.2.2009

9. 2. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

Z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.


2.2.2009

2. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění

Vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.


28.1.2009

2. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací

Na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.


22.1.2009

22. 1. 2009 - Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky

Dosavadní výše odvodů činila 2,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 1,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem. Podle předloženého materiálu bude výše odvodů nově oproti současnému stavu činit 4,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 2,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem.


12.1.2009

12. 1. 2009 - Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011

Předkládací zpráva pro jednání vlády.5.1.2009

5. 1. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

A o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.zobrazit po