přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
22.7.2009

27. 7. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Ve znění pozdějších předpisů. Novela vodního zákona vypracovaná ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí reaguje na zjištěné nedostatky při aplikaci vodního zákona v praxi, dale zajišťuje transpozici příslušných směrnic ES a zohledňuje pokrok v oblasti vývoje nových technologií při nakládání s vodami.20.7.2009

20. 7. 2009 - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008 včetně navazujících odvětví

Informační materiál, který poskytuje ucelený přehled o stavu lesního hospodářtví a navazuijích odvětví v České republice v daném období.


7.7.2009

13. 7. 2009 - Informace Ministerstva zemědělství o odstranění nedostatků v oblasti účetnictví uvedených

V Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem.
7.7.2009

13. 7. 2009 - Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2008

Vývoj zemědělství v roce 2008, statistika.


29.6.2009

29. 6. 2009 - Stanovisko ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/12

"Prodej nemovitostí ve vlastnictví státu spravovaných PF ČR". Stanovisko ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 08/12.


17.6.2009

22. 6. 2009 - Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše

V územích určených k řízeným rozlivům povodní. Nařízení vlády stanoví postup při zjišťování a uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní - jako náhradu škody za řízené povodně.
11.6.2009

5. 6. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy

České republiky, s.p. do vlastnictví Obce Liběšice, Města Štíty a Obce Skřípov, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.


21.5.2009

5. 5. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

A o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely zákona o oběhu osiva a sadby.


16.4.2009

20. 4. 2009 - Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31.12.2008

Zpráva uvádí požadované cíle jednotlivých programů a podprogramů a podává detailní informaci o jejich věcném a finančním plnění ke konci roku 2008 v členění podle jednotlivých resortů.


25.3.2009

30. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění

Společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty. Jedná se o novelizaci nařízení č. 224/2004 Sb. z důvodu zjednodušení právní úpravy.


19.3.2009

23. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů.


19.3.2009

23. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování přímých podpor, některých podpor

V rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti, a kterým se mění některá související nařízení vlády.


1.3.2009

6. 4. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy

Při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o novelu nařízení vlády č. 115/2004 Sb., z důvodu změny časového období. 254/09.5.2.2009

9. 2. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

Z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

zobrazit po