přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
15.12.2009

21. 12. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Návrh nařízení vlády nahrazuje část první nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a zároveň novelizuje některá další nařízení vlády v oblasti poskytování dotací, zejména podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu.27.11.2009

30. 11. 2009 - Posunutí splatnosti splátek NFV

Posunutí splatnosti splátek návratných finančních výpomocí – půjček poskytovaných v letech 1991–1995 včetně v agropotravinářském komplexu původně splatných do 31.12. na nový termín splatnosti ke dni 31.3.2010.18.11.2009

23. 11. 2009 - Postoupení pohledávek Podpůrného a garančního rolnického a lesnicého fondu, a.s. za dlužníky 1. Hradecká zemědělská a.s., E Q U I Bořeň

Postoupení pohledávek PGRLF, a.s. za dlužníky formou výběru postupníka metodou veřejného výběrového řízení.


18.11.2009

23. 11. 2009 - Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program "Podpora nákupu půdy".


18.11.2009

23. 11. 2009 - Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu č. 09/25

Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER. Kontrolní závěr NKÚ č. 08/25.


29.10.2009

2. 11. 2009 - Dotační programy zemědělství pro rok 2010

Poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Dotační programy na rok 2010 vycházejí z dikce § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů. Dotační programy jsou účelové programy sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru.


20.10.2009

26. 10. 2009 - Návrh na obeslání Světového summitu o potravinovém zabezpečení a 36. zasedání Konference

Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).


14.10.2009

19. 10. 2009 - Návrh na zřízení státní příspěvkové organizace, která převezme funkce státní organizace Národní hřebčín

Kladruby n.L., státní podnik a na zrušení Národního hřebčína Kladruby n.L., státní podnik.


10.9.2009

16. 9. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných

U půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy. Stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.


10.9.2009

16. 9. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků

Prováděcí právní předpis k projednávanému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - senátní tisk 137.


3.9.2009

7. 9. 2009 - Stanovisko ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/18

"Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod". Stanoviska dotčených úřadů (ministerstev) ke zjištěným nedostatkům z kontrolní akce NKÚ č. 08/18.


1.9.2009

7. 9. 2009 - Program podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem a.s. formou poskytování prostředků

Určených obcím (jejich svazkům) pro realizaci projektů Programu rozvoje venkova „Obce“.


25.8.2009

26. 8. 2009 - Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na municipální infrastruktuře vodovodů a kanalizací

V důsledku povodní v červnu a červenci 2009. V červnu a červenci 2009 proběhlo v České republice několik povodňových situací – bleskově opakující se srážky a na ně navazující povodně, které způsobily mimo jiné i poškození infrastruktury vodovodů a kanalizací. Odstranění těchto škod je zásadní pro rychlou obnovu základních funkcí vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.


21.8.2009

26. 8. 2009 - Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském majetku

V důsledku povodní v červnu a červenci 2009. Popis bleskových povodní z léta 2009 a návrh finančního řešení odstranění škod.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Do vlastnictví Obce Kostomlaty pod Milešovkou, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení beúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Do vlastnictví obce Malá Morava, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení bezúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Do vlastnictví Obce Kacanovy, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení bezúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2008

Cíle této každoroční zprávy se týkají popisu stavu ochrany vod, jež spočívá v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod a povodňové ochrany, a to v souladu s požadavky českého i komunitárního práva a také přehledu všech činností zahrnovaných do systému vodního hospodářství v působnosti resortů Ministerstvem zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

zobrazit po