přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
7.7.2010

12. 7. 2010 - Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009

Vývoj zemědělství v roce 2009.1.6.2010

7. 6. 2010 - Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice)

Materiál, který stanovuje odhad celkových finančních nákladů na implementaci Směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátové směrnice), a to investičních a neinvestičních.19.5.2010

24. 5. 2010 - Dokumentace programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II" - 2. změna

Návrh 2. změny dokumentace programu 129 120 z důvodu jeho rozšíření o nový podprogram 129 126.


19.5.2010

24. 5. 2010 - Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2009

Materiál pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky obsahuje základní informace o čerpání finančních prostředků a dosažených parametrů u stavebních akcí u dvou nejdůležitějších programů Ministerstva zemědělství v oblasti prevence před povodněmi a informaci o realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření v roce 2009.17.3.2010

22. 3. 2010 - Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka v rámci objemu plateb SAPS.
2.3.2010

8. 3. 2010 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Návrh novely nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.


29.1.2010

1. 2. 2010 - Dokumentace programu 229 110 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku"

V r. 2009 proběhlo v ČR několik povodní. Usnesením vlády č. 1098 ze dne 26. srpna 2009 bylo schváleno posílení rozpočtu kapitoly MZe programu 229 110. Pro administraci této finanční podpory byl vypracován návrh dokumentace podprogramu 229 116, který je součástí programu 229 110.15.1.2010

18. 1. 2010 - Návrh usnesení vlády o Statutu Státního zemědělského intervenčního fondu

Návrh nového Statutu Státního zemědělského intervenčního fondu.


15.1.2010

18. 1. 2010 - Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 - 2013

Klíčový dokument České republiky v oblasti bezpečnosti potravin. Dokument vznikl v úzké součinnosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví za přispění dalších subjektů, které se v České republice na zajištění systému bezpečnosti potravin podílejí. Dokument definuje klíčové oblasti rozvoje v letech 2010 – 2013 a stanovuje střednědobé úkoly pro subjekty, činné v oblastech bezpečnosti potravin a výživy.


8.1.2010

11. 1. 2010 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

zobrazit po