přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po


9.11.2010

10. 11. 2010 - Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření

Česká republika, ale i většina zemí Evropy je od začátku devadesátých let minulého století zasahována zvýšeným výskytem extrémních povodní, které neměly v předcházejících 50 až 100 letech obdoby. Reakcí prakticky ve všech státech bylo zpracování strategií prevence před povodněmi s cílem omezit především ztráty na životech a materiální škody, které silně zasáhly do hospodaření řady postižených regionů a zemí.


2.11.2010

3. 11. 2010 - Informace o záměru pověřit činnostmi prováděnými organizační složkou státu Zemědělskou vodohospodářskou správou státní organizace

Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí Labe, státní podnik, Povodí Odry, státní podnik, Povodí Moravy, s.p. a Lesy České republiky, s.p., zároveň o záměru smluvního převodu majetku ve vlastnictví České republiky, sloužícího k plnění úkolů organizační složky státu v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, na vyjmenované státní podniky

17.9.2010

22. 9. 2010 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví města Terezín

Podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.


17.9.2010

22. 9. 2010 - Informace o vývoji výnosů zemědělských komodit

Informace je předkládána na základě usnesení vlády ze dne 9.8.2010 a mapuje současný vývoj sklizně, průběžnou výši výnosu základních obilovin a řepky.


12.8.2010

18. 8. 2010 - Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009

Popis stavu ochrany vod, jež spočívá v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod a povodňové ochrany, a přehled všech činností zahrnovaných do systému vodního hospodářství v působnosti resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.
7.7.2010

12. 7 . 2010 - Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody

Usnesením vlády ČR č. 619 ze dne 11. listopadu 1992 bylo uloženo informovat vládu každý sudý rok o stavu v zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jakosti dodávané vody.
7.7.2010

12. 7. 2010 - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky

Informační materiál, který poskytuje ucelený přehled o stavu lesního hospodářství v České republice v daném období.

zobrazit po