přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
2.5.2011

4. 5. 2011 - Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2010

Materiál obsahuje základní informace o čerpání finančních prostředků a dosažených parametrů u stavebních akcí u dvou nejdůležitějších programů Ministerstva zemědělství v oblasti prevence před povodněmi a informaci o realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření v roce 2010.19.4.2011

20. 4. 2011 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.


12.4.2011

13. 4. 2011 - Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice

Cílem předložení materiálu je zvýšit dynamiku přípravy významných prvků na ochranu před povodněmi v povodí řeky Bečvy. Materiál shrnuje základní informace o zájmovém území, sledované koncepci ochrany před povodněmi a jeho současném stavu. Za klíčové opatření pro ochranu lidských životů a majetku v hustě osídleném území v údolí Bečvy s pozitivním účinkem i pro navazující úsek řeky Moravy se považuje soubor opatření podél vodního toku včetně retence a retardace povodňových průtoků suchou nádrží Teplice.15.3.2011

17. 3. 2011 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších přepisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Změna okamžiku vzniku práva, nově obrana proti zamítnutí vkladu, poznámka spornosti, výmaz starých zástavních práv, změna správního poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu15.2.2011

16. 2. 2011 - Informace o ČOV, které neplní požadavky stanovené nařízením vlády ve vztahu k požadavkům směrnice Rady č. 91/271/EHS

V roce 2010 přijala vláda Usnesení č. 575 ze dne 11. srpna 2010, ve kterém uložila ministru zemědělství prověřit aglomerace, u kterých zbývá dořešit ČOV z toho důvodu, že neplní požadavky stanovené podle příslušného nařízení vlády.
15.2.2011

16. 2. 2011 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
6.1.2011

12. 1. 2011 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů..

zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
13.12.2010

14. 12. 2010 - Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

V materiálu je popsána strategie rozvoje ekologického zemědělství v ČR do roku 2015. Z textu vyplývá, že ty oblasti rozvoje ekologického zemědělství, které jsou garantovány státem, jsou zajištěny na dostatečné úrovni (legislativa, státní podpora, kontrolní a certifikační systém, značení biopotravin). Na druhé straně se v systému ekologického zemědělství vyskytují oblasti, které zatím nejsou dostatečně rozvinuté a jejichž další vývoj je žádoucí podporovat. Není např. dostatečně rozvinut výzkum a vzdělávání zemědělců, dále je žádoucí podpořit domácí trh s produkty ekologického zemědělství, nebo zvýšit informovanost spotřebitelů o produktech ekologického zemědělství.
zobrazit po