přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vyhlašování (rušení a změny) rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů a povolení výkonu rybářského práva

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Základní informace k životní situaci

Toto správní řízení umožňuje vyhlášení revíru a následné povolení výkonu rybářského práva za podmínek daných rozhodnutím správního orgánu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci jsou oprávněni jednat:

  • vlastník rybníka,
  • vlastník (vlastníci) zatopených pozemků pod uzavřenou vodou a
  • další subjekty (právnické a fyzické osoby) pokud splňují podmínky dané zákonem nebo výběrovým řízením.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je vlastnictví vodního díla (pozemků), nájemní smlouva či pověření všemi spoluvlastníky nemovitosti. V případě revíru bez vlastníka či uživatele vyhlásí příslušný správní orgán výběrové řízení za podmínek jím stanovených.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemným podáním k příslušnému orgánu včetně doložení všech náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na příslušný krajský úřad. 
V těch případech, kdy se revír nachází na území více krajů nebo na území, v nichž se nacházejí hraniční vody, se obraťte na Ministerstvo zemědělství ČR (dále též "MZe ČR"). MZe ČR je věcně příslušné i pro potřeby státních podniků na jimi spravovaném území a na územích významných pro obranu státu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí a zemědělství příslušného krajského úřadu nebo na odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Veškeré doklady jsou dány ustanovením § 8 zákona o rybářství
Jedná se např. o identifikaci žadatele, prokázání vlastnických či jiných práv, prokázání bezúhonnosti, zhodnocení ekologických rizik a způsob vypořádání se s předchozím uživatelem revíru.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jedinými předepsanými formuláři jsou výpis z Rejstříku trestů a kvalifikační doklad pro osoby navržené za hospodáře a zástupce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za povolení výkonu rybářského práva činí 2 000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.
Každé vyhlášení (změna nebo zrušení) rybářského revíru musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce příslušného kraje.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci a spoluvlastníci dotčených pozemků či vodního díla, uživatelé sousedních revírů a správce toku.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ty, které jsou individuálně dány charakterem výběrového řízení.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí krajského úřadu se lze odvolat k MZe ČR; proti rozhodnutí MZe ČR lze podat rozklad ve smyslu správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou vymezeny ustanovením § 30 - 31 zákona o rybářství a dále zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Další informace

Obraťte se na krajský úřad - odbor životního prostředí a zemědělství, který bude ve věci rozhodovat.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.6.2006

Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2016

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

V případě vynětí vodní plochy z rybářského revíru je nutné uhradit hodnotu obsádky, pokud se nedá odlovit (řeší se pomocí znalce i přes soud).

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje:

Související legislativa

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář