přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koncepce myslivosti

Další vývoj myslivosti po vstupu České republiky do Evropské unie.

Rok vydání:2009
Tématické oblasti: Myslivost
Vydal:Ministerstvo zemědělství

Česká republika byla na vstup do Evropské unie již připravena a to jak po stránce legislativní, tak po stránce praktické. Vstupem samotným se tedy ve vztahu k myslivosti nic nezměnilo. Evropská unie nechává dostatečný prostor členským státům na úpravu národní legislativy při zohlednění jejich kulturních, hospodářských a sociálních požadavků a tradic. Při tvorbě nového zákona o myslivosti, č. 449/2001 Sb., krátce před vstupem České republiky do Evropské unie, byly již zohledněny požadavky, které vyplývají z nařízení a směrnic Rady a přímo se dotýkají práva myslivosti.

Myslivost má mezi ostatními oblastmi, pro které EU přijala svoji politiku, složité postavení. Myslivost není považována v Evropské komisi za samostatný obor. Je zařazena do gesce generálního ředitelství XI se zaměřením pro životní prostředí, jadernou bezpečnost a civilní obranu. Z titulu tohoto zařazení není pro myslivost vypracována samostatná politika a zájmy myslivosti musí být tedy složitě prosazovány cestou přes politiku životního prostředí. Z 11 legislativních opatření Evropských společenství zaměřených na nejrůznější problematiku ochrany přírody, jsou pro myslivost nejdůležitější čtyři dále uvedené.

Nařízení Rady EEC č. 3254/91 ze 4. listopadu 1991 zakazující používání pastí ve Společenství a zakazující do Společenství zavádět kožešiny a zboží vyrobené z určitých druhů volně žijících živočichů pocházejících ze zemí, kde jsou k jejich odchytu používány pasti nebo jiné metody odchytu, které nesplňují mezinárodní humánní standardy odchytu - platnost dne 9. listopadu 1991. Official Journal of the European Communities No L 308/1-4

Hlavním cílem nařízení je zrušení používání pastí, od kterého se očekává, že bude mít pozitivní vliv na status ochrany ohrožených druhů volně žijící fauny jak vně, tak uvnitř EU.

Pro účely nařízení se za „past“ považuje zařízení zkonstruované pro zachycení nebo uvěznění zvířat, prostřednictvím čelistí, které se těsně sevřou kolem jedné nebo více končetin či vybíhajících částí těla(např. ocasu, hlavy) tak, že vylučují vytažení těchto končetin či jiných částí těla z pasti.

Nařízení Rady EC č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi - platnost dne 3. března 1997, Official Journal of the European Communities No l 061/1-69

Česká republika upravila náležitosti nezbytné pro bezkonfliktní aplikaci nařízení na svém území ve vztahu ke stanovení povinností a kompetencí příslušných českých správních úřadů povolovacích i kontrolních,stanovení sankcí za porušení ustanovení nařízení, možnosti nahrazování vývozních dokladů CITES osvědčeními, systém povinné registrace některých exemplářů apod. prostřednictvím zákona č. 100/2004 Sb.,o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

Nařízení Rady EC č. 338/97 bylo novelizováno Nařízením Komise EC č. 1497/2003 ze dne 18. srpna 2003, které změnilo(aktualizovalo) přílohy A-D Nařízení Rady.

Nařízení Rady EC č. 338/97 je prováděno Nařízením Komise EC č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001 o prováděcích pravidlech. V I. pololetí roku 2004 by mel být tento prováděcí předpis nahrazen prováděcím předpisem novým.

Hlavním cílem nařízení je chránit druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlina zaručit jejich zachování regulováním obchodu s nimi.

Směrnice Rady č. 79/409/EEC z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků - v platnost dne 6. dubna 1981

Směrnice vytváří komplexní systém ochrany všech druhů ptáků, přirozeně se vyskytujících ve volné přírodě a jejich stanovišť (biotopů), hnízd a vajec na území členských států EU. Jejím hlavním cílem je udržovat takovou početnost populací všech na území EU původních ptačích druhů, které odpovídají ekologickým, vědeckým i kulturním požadavkům.

Tohoto cíle má být dosaženo vyhlašováním chráněných území, péčí o odpovídající biotopy v chráněné i nechráněné krajině a obnovou poškozených a tvorbou nových stanovišť. Členské státy EU mají zajistit územní ochranu vybraných ptačích druhů prostřednictvím zvláště chráněných oblastí ochrany ptactva (Special Protection Areas, zkratka „SPA“, často také nazývané „ptačí oblasti“). Oblasti ochrany ptactva tvoří dále součást soustavy zvláště chráněných území, známou pod názvem NATURA 2000.

Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - platnost dne 5. července 1992

Hlavním cílem směrnice je přispět k zabezpečení biologické rozmanitosti (biodiverzity) na území členských států EU. Tato ochrana má být zajištěna prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť a volně žijící fauny a flóry na evropském území členských států EU. Směrnice stanoví potřebná opatření zaměřená na zachování či obnovu určitých přírodních stanovišť cílových druhů rostlin a živočichů za zvláštní oblasti ochrany (Special. Areas of Conservation, zkratka „SAC“). Tato chráněná území mají spolu se zvláště chráněnými oblastmi ochrany ptactva SPA tvořit systém chráněných území NATURA 2000 umožňující zachování nebo obnovení přírodních stanovišť a druhů.

  • Nařízení Rady, je druh právního předpisu EU, který má platnost zákona, vztahuje se na všechny členské státy EU, které ho již nemusí převádět do svého vnitrostátního práva. Dotýká se všech státních orgánů, právnických i fyzických osob. Je přímo závazné od data svého vstupu v platnost. Druh právního předpisu EU, který má platnost zákona , vztahuje se na všechny členské státy EU, které ho již nemusí převádět do svého vnitrostátního práva. Dotýká se všech státních orgánů, právnických i fyzických osob. Je přímo závazné od data svého vstupu v platnost.
  • Směrnice Rady, je druh právního předpisu EU, který není závazný jako celek, ale je závazný pokud jde o výsledek, kterého má být dosaženo. Realizace směrnice v českém národním právu např. prostřednictvím právních předpisů o ochraně přírody a o myslivosti. Rozhodnutí)

1.12.2006

Současná myslivecká politika

V současné době vychází myslivecká politika z materiálu Ministerstva zemědělství nazývaným „Zásady myslivecké politiky“. Tento materiál byl zpracován 18. února 2002 a vláda jej vzala na vědomí na 14. schůzi dne 10. dubna 2002 pod č.j. 418/02. Cílem materiálu bylo usměrnit vývoj myslivosti především do vstupu ČR do struktur Evropských společenství.