přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Komentář k vyhlášce č. 403/2013 Sb.

10.1.2014

Komentář k vyhlášce č. 403/2013 Sb., změna doby lovu prasete divokého a jelena siky.

Vážení držitelé a uživatelé honiteb

Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 245/2002 Sb.,
o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Tato novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2013 Sb., a nově stanoví doby lovu u dvou druhů zvěře, konkrétně u prasete divokého a siky japonského.

Ministerstvo k tomuto kroku přistoupilo z důvodů neustále násobně narůstajících početních stavů jmenovaných druhů spárkaté zvěře
a s tím souvisejících značných škod a ekonomických ztrát na zemědělských kulturách a lesních porostech.

Dosud stanovená doba lovu pro prase divoké byla již v roce 2002 jednou prodloužena. Přesto v porovnání s právní úpravou Spolkové republiky Německo a Rakouska byla tato doba kratší. Ministerstvo zemědělství, po deseti letech a nadále se zhoršující situaci v zemědělské prvovýrobě, přistoupilo k prodloužení doby lovu dospělé černé zvěře o jeden měsíc. Nový model vychází ze zahraničních zkušeností a z diskuse se zainteresovanými subjekty.

Nově však je ve vyhlášce stanoveno omezení lovu „bachyně vodící selata“. Z důvodu ozřejmění tohoto omezení, které nebylo možné v legislativním procesu tvorby vyhlášky nově definovat, uvádíme následující: pod pojmem bachyně vodící selata se rozumí samičí zvěř prasete divokého, která vodí selata ještě nepřebarvená, tedy „markasíny“. Ostatní bachyně, které jsou v tlupě již přebarvených selat, lze lovit v období od 1. srpna do 31. ledna následujícího roku.

U siky japonského byla prodloužena doba lovu pouze u koloucha,
a to o 31/2 měsíce, tedy do konce dubna.

Ministerstvo zemědělství si je vědomo skutečnosti, že reálné snížení početních stavů spárkaté zvěře záleží především na snížení počtu samic, jakožto nositelek přírůstku, a na konkrétních uživatelích honiteb, kteří odpovědně přistupují k lovu. Z tohoto důvodu apelujeme na uživatele, aby se zaměřili, přes jistá omezení, na zvýšení lovu právě samic.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem