přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Chceš zástřelné?

31.10.2019

Důležité informace k poskytování finančních příspěvků za ulovení prasete divokého podle NV č. 30/2014 Sb., o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

CHCEŠ ZÁSTŘELNÉ?

Ministerstvo zemědělství

Státní veterinární správa

 

Vážení uživatelé honiteb, vážení myslivci.

Letošní rok je první, kdy se na základě novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje finanční příspěvek za ulovení prasete divokého (§ 41b – finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého). Ze státních prostředků se za každé ulovené divoké prase, které je uloveno nad tříletý průměr, poskytuje příspěvek v sazbě 2 000 Kč. Žádost o finanční příspěvky mohli uživatelé honiteb podávat na krajské úřady do 31. srpna. V tuto chvíli probíhá zpracování žádostí na krajských úřadech, a nejen pro státní správu myslivosti bude zajímavé, kolik z Vás požádalo o tento finanční příspěvek, ale hlavně kolik z Vás, s přihlédnutím na předchozí výši lovu, překročilo tříletý průměr ulovené černé zvěře.

Finanční příspěvek není možné poskytnout bez možnosti kontroly plnění, což je v tomto případě odevzdání mysliveckého výkazu MYSL 1-01, kde se vykazují počty ulovených prasat divokých, ale především evidence Státní veterinární správy o provedených vyšetřeních na svalovce. Ke vzorku na vyšetření přítomnosti svalovce je nutné odevzdat pírko, které prokazuje, že nebylo odebráno více vzorků z jednoho prasete. Odevzdávání vzorku společně s pírkem provází i odevzdání řádně vyplněného formuláře č. 7 tzv. „Objednávka laboratorního vyšetření na svalovce u divokých prasat“, který je přístupný na webu svscr.cz. 

Podle § 27b, odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, je uživatel honitby povinen v případě prodeje/dodání zvěře v malém množství, nebo u kusů pro spotřebu v domácnosti uživatele honitby nebo oprávněného účastníka lovu, zabezpečit vyšetření zvěře vnímavé na trichinelu na přítomnost svalovce a to v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním veterinárním ústavu, anebo v laboratoři, které bylo krajskou veterinární správou vydáno povolení pro tento druh vyšetřování; jde-li o prase divoké, přikládá uživatel honitby spolu se svalovinou vyšetřovaného kusu zvěře i ocas (pírko) tohoto kusu.

V případě dodání zvěře do zařízení zpracovávajících zvěřinu (zvěřinových závodů) zajišťuje vyšetření na svalovce úřední veterinární lékař (§ 21 odst. 17 vet. zákona). Kusy dodávané do zvěřinového závodu musí být s pírkem. Jako podklady k identifikaci honitby ulovení bere údaje z lístku o původu zvěře.

Na základě zkušeností Státní veterinární správy máme informace, že Vámi vyplněné údaje na výše zmíněném formuláři (objednávce), případně na přiložených dokumentech, které odevzdáváte spolu se vzorky a pírky, jsou naprosto nedostatečné a v mnohých případech chybí základní údaje, které mohou pomoci dohledat ulovený kus alespoň k uživateli honitby pro případné kontaktování a doplnění chybějících údajů. Celkem je problém skoro ve 40 % odevzdaných vzorcích, kdy jste Vy, MYSLIVCI, řádně nevyplnili důležité údaje k odevzdávaným vzorkům na objednávce, nebo v lístku o původu zvěře.

Jedná se zejména o dva důležité údaje, a těmi jsou číslo plomby, které je složeno z kódu CZ, dvoučíslí a šesti číslic. Druhým důležitým údajem je kód honitby, což je CZ a desetimístné číslo (např. CZ 1234567890). V případě čísel plomb je nutné vyplňovat celé číslo včetně číselné řady plomby (včetně nul). V případě čísla honitby je nutné vyplňovat taktéž celé číslo honitby – kód katastrálního území pro přesnou identifikaci nestačí. Pokud Vám není číslo honitby známo – musíte si jej vyžádat od kompetentní osoby (myslivecký hospodář, obecní úřad obce s rozšířenou působností).

Tyto dva údaje jsou základními identifikátory uloveného kusu, bez jejichž správného vyplnění není možné ulovený kus přiřadit k uživateli honitby a tím není možné následně vyplatit finanční příspěvek na ulovené prase divoké.

Vzhledem k tomu, že se v posledním roce ulovilo 137 807 kusů prasat divokých a Státní veterinární správa skrze své laboratoře vyšetřila celkem 139 050 kusů, jedná se při 40% chybě přibližně o 55 000 prasat, která nejdou s jistotou přiřadit ke správné honitbě.

Státní veterinární správa a laboratoře, které provádějí vyšetření a zároveň osoby, které přijímají vzorky, poukazují na fakt, že někteří uživatelé honiteb předávají vzorky v nevyhovujícím stavu, a to zejména administrativní (papírovou) část, (dokonce vyplněné na tácku od piva). 139 vzorků bylo odevzdáno zcela bez čísla plomby! Nedostatečné vyplňování údajů se týká rovněž lístků o původu zvěře u kusů přicházejících do zvěřinových závodů. Tento přístup je velmi nebezpečný (pokud by byl vzorek pozitivní) a nesvědčí ani o zodpovědném přístupu, jenž by měl u české myslivosti jako národního nehmotného kulturního dědictví být příkladný.

Chceme tímto článkem upozornit na nutnost uvádění správných a úplných údajů na objednávkách pro vyšetření. Není to jen z důvodu proplácení finančních příspěvků, ale hlavně z důvodu ohrožení lidského zdraví. V případě pozitivního zjištění přítomnosti svalovce a nemožnosti Vás urychleně kontaktovat kvůli chybějícím údajům, vystavujete všechny osoby, které takový kus konzumovaly, obrovskému riziku. Proto doporučujeme všem uživatelům honiteb využívat razítka (které se dá pořídit již za pár desítek korun), na kterých bude kromě identifikace uživatele správný název a číslo honitby, případně IČO, čímž Vám odpadne „ruční“ vyplňování téměř veškerých dokumentů v myslivosti, kde se jako uživatel honitby musíte identifikovat (lístek o původu zvěře, objednávku SVS, tiskopisy a další písemnosti jménem uživatele honitby).

 

JPG Vzor objednávky laboratorního vyšetření na svalovce u divokých prasat Otevírá se do nového okna. (805 KB)

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem