přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Myslivost

Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě. V současné době se myslivecké hospodaření provádí na výměře cca 6 850 000 ha.

Více >


zobrazit po
10.8.2017

Rozšíření unijního seznamu invazních nepůvodních druhů

Komentář k Prováděcímu nařízením Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazivních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 a jejich vztahu k právní úpravě myslivosti v národní legislativě ČR.


27.2.2017

Lov na nehonebních pozemcích – prase divoké

Informace k lovu na nehonebních pozemcích.


Strategické cíle v myslivosti do roku 2030

Ač se na to na první pohled tak nemusí zdát, v našich lesích žije mnoho druhů divoké lesní zvěře. Ministerstvo zemědělství plánuje zajistit zachování této zvěře zvětšením rozmanitosti krajiny a hospodaření v ní. Zároveň chce využít lesní zvěř jako trvalý obnovitelný přírodní zdroj a přírodní bohatství státu podle Ústavy ČR.


30.6.2016

Stanovisko k vydávání duplikátů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)

Stanovisko k vydávání duplikátů loveckého a rybářského lístku

Revize ke dni 30.6.2016.


30.6.2016

Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 305 KB)

Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince

Revize ke dni 30.6.2016.


4.5.2016

Dotazníkové šetření 2016

Dotazníkové šetření o vydávání omezení či zákazu vstupu do lesa a honitby v roce 2016.22.12.2015

Novela vyhlášky MZe o době lovu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 351 KB)

Vyhláška MZe č. 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.

Ministerstvo zemědělství vypracovalo v roce 2015 novelu vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Hlavním důvodem jsou rostoucí škody působené spárkatou zvěří na lesních porostech, zemědělských plodinách a zemědělských pozemcích, stejně tak přibývající střety zvěře s občany, materiální škody na majetku a nárůst dopravních nehod, tj. srážky se zvěří.

Zásadní změnou je úprava v době lovu prasete divokého. Od 1. 1. 2016 lze lovit všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví – doba lovu stanovena od 1. 1. do 31. 12. U jelena evropského, daňka skvrnitého, muflona a siky japonského lze mláďata (koloucha, daňče a muflonče) lovit do 31. 3. Další změna umožní lov jezevce lesního, a to již od 1. 9. Rovněž se sjednotí konec doby lovu bažanta obecného v bažantnicích loveckou zbraní a loveckým dravcem tak, že možnost lovu s pomocí dravce bude prodloužena do 31. 1.

Ministerstvo zemědělství si je plně vědomo, že rozšíření doby lovu zvláště u samičí zvěře prasete divokého se může jevit jako neetické a odporující všem dobrým mysliveckým mravům, a proto jasně deklaruje, že úprava vyhlášky nezakládá uživatelům honiteb povinnost, ale dává jim k dispozici nástroj k řešení problémů v případě, že není jiné adekvátní východisko.

Úprava vyhlášky sice umožní lov vybraných druhů spárkaté zvěře v delším časovém úseku, ale současně klade i vyšší nároky a zodpovědnost na jednotlivé uživatele honiteb, potažmo myslivecké hospodáře. Předpokládá se i kvalitnější sledování a vyhodnocování skutečných početních stavů na základě sčítání zvěře, pobytových znaků a působených škod a z toho vyplývající zodpovědnější plánování chovu a lovu.

U prasete divokého, jako druhu, který není ve značné části honiteb normovanou zvěří, pak nastavení jasných interních podmínek jeho etického a mysliveckého lovu právě ve vztahu ke vznikajícím škodám působených zvěří.


21.9.2015

Zásady bezpečného chování při výkonu práva myslivosti PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 168 KB)

Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a včelařství uveřejňuje z důvodů dotazů a častých nehod při podzimních lovech "Zásady bezpečného chování při výkonu práva myslivosti".


23.4.2014

Společné vyjádření Ministerstva zemědělství, Ministerstva vnitra a Policie České republiky k otázce využití zakázaných doplňků zbraně tzv. noktovizorů pro lov zvěře v noci PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 107 KB)

Ministerstvo zemědělství oznamuje, že k 1. červenci 2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“). Výkon práva myslivosti je touto novelou zařazen mezi zákonné důvody, na jejichž základě lze udělit výjimku pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zakázaného doplňku zbraně v podobě zaměřovače zbraně konstruovaného na principu noktovizoru.

zobrazit po