přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Myslivost

Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě. V současné době se myslivecké hospodaření provádí na výměře cca 6 850 000 ha.

Více >


zobrazit po
  • 1
29.10.2020

Výlovy a hony po přijetí krizového opatření PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)


15.10.2020

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k zákazu hromadných akcí ve vztahu k rybářství a myslivosti PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 363 KB)

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti.


19.8.2020

Aktuální doby lovu zvěře s platností do 31. března 2025 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 190 KB)

Aktuální doby lovu zvěře s platností do 31. března 2025 podle vyhlášky č. 323/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.


25.5.2020

Informační leták - I já mám svojí maminku PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 319 KB)

Informační leták pro veřejnost o chování k nalezeným mláďatům ve volné přírodě.


20.1.2020

Záraz a zapeření - obecné stanovisko MZe

Na základě dotazů, zda zapeření zvěře pernaté nebo záraz zvěře srstnaté jako způsob usmrcení postřelené lovené zvěře je, či není porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), Ministerstvo zemědělství sděluje následující stanovisko


10.12.2019

SVS ruší opatření zakazující ošetřování spárkaté zvěře proti parazitům

Státní veterinární správa (SVS) k 31. 12. 2019 zruší mimořádná veterinární opatření vydaná v závěru minulého roku, která zakazovala myslivcům v České republice používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře. Změna vyplývá z nařízení zveřejněného na úřední desce SVS. Uživatelé honiteb s prokázaným výskytem parazitů u spárkaté zvěře v posledním roce budou po splnění s tím souvisejících povinností moci v únoru 2020 provést ošetření tak, jak tomu bylo před zákazem.


31.10.2019

Chceš zástřelné?

Důležité informace k poskytování finančních příspěvků za ulovení prasete divokého podle NV č. 30/2014 Sb., o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.


25.9.2019

Metodický pokyn se snižování početních stavů spárkaté zvěře PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 999 KB)

Metodický pokyn ke snižování stavů spárkaté zvěře je určen orgánům státní správy myslivosti. Pokyn směřuje ke snížení počtu kusů jednotlivých druhů spárkaté zvěře z důvodu omezení dopadu zvěře na obnovu lesních porostů.


25.9.2019

Informační leták MZe PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 930 KB)

Informační leták určený držitelům honiteb, hospodařícím subjektům a uživatelům honiteb jako návod jak postupovat v rámci stávající legislativy k předcházení, zabránění, popřípadě důsledkům škod zvěří na zemědělských pozemcích, plodinách a lesních porostech, včetně škod na zvěři.


13.2.2019

Vyšší odborné myslivecké zkoušky 2019

Vyšší odborné myslivecké zkoušky 2019


23.11.2018

Mimořádná veterinární opatření zákazující používání antiparazitárních přípravků PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 227 KB)22.8.2017

Africký mor prasat - Vyjádření MZe k právní platnosti MVO

Ministerstvo zemědělství se jako ústřední orgán státní správy myslivosti setkává s dotazy, zda jsou nařízení Státní veterinární správy (dále "SVS"), která ukládají intenzivní lov prasete divokého bez ohledu na věk a pohlaví a uvolňují některé způsoby lovu zakázané zákonem o myslivosti, v souladu s právním řádem České republiky.


22.8.2017

Fibropapilomatóza v ČR

Na základě iniciativy Myslivecké komise Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., uspořádalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou a Krajským úřadem Kraje Vysočina dne 29. 6. 2017 v Jihlavě seminář na téma „FIBROPAPILOMATÓZA V POPULACI SRNČÍ ZVĚŘE“, kterého se účastnili zástupci Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství, ústředí SVS, krajských veterinárních správ Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje, dále pak zástupci orgánů státní správy myslivost a okresních mysliveckých spolků z nejvíce postižených oblastí.


10.8.2017

Rozšíření unijního seznamu invazních nepůvodních druhů

Komentář k Prováděcímu nařízením Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazivních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 a jejich vztahu k právní úpravě myslivosti v národní legislativě ČR.


27.2.2017

Lov na nehonebních pozemcích – prase divoké

Informace k lovu na nehonebních pozemcích.


Strategické cíle v myslivosti do roku 2030

Ač se na to na první pohled tak nemusí zdát, v našich lesích žije mnoho druhů divoké lesní zvěře. Ministerstvo zemědělství plánuje zajistit zachování této zvěře zvětšením rozmanitosti krajiny a hospodaření v ní. Zároveň chce využít lesní zvěř jako trvalý obnovitelný přírodní zdroj a přírodní bohatství státu podle Ústavy ČR.


30.6.2016

Stanovisko k vydávání duplikátů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)

Stanovisko k vydávání duplikátů loveckého a rybářského lístku

Revize ke dni 30.6.2016.


30.6.2016

Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 305 KB)

Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince

Revize ke dni 30.6.2016.


4.5.2016

Dotazníkové šetření 2016

Dotazníkové šetření o vydávání omezení či zákazu vstupu do lesa a honitby v roce 2016.22.12.2015

Novela vyhlášky MZe o době lovu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 351 KB)

Vyhláška MZe č. 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.

Ministerstvo zemědělství vypracovalo v roce 2015 novelu vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Hlavním důvodem jsou rostoucí škody působené spárkatou zvěří na lesních porostech, zemědělských plodinách a zemědělských pozemcích, stejně tak přibývající střety zvěře s občany, materiální škody na majetku a nárůst dopravních nehod, tj. srážky se zvěří.

Zásadní změnou je úprava v době lovu prasete divokého. Od 1. 1. 2016 lze lovit všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví – doba lovu stanovena od 1. 1. do 31. 12. U jelena evropského, daňka skvrnitého, muflona a siky japonského lze mláďata (koloucha, daňče a muflonče) lovit do 31. 3. Další změna umožní lov jezevce lesního, a to již od 1. 9. Rovněž se sjednotí konec doby lovu bažanta obecného v bažantnicích loveckou zbraní a loveckým dravcem tak, že možnost lovu s pomocí dravce bude prodloužena do 31. 1.

Ministerstvo zemědělství si je plně vědomo, že rozšíření doby lovu zvláště u samičí zvěře prasete divokého se může jevit jako neetické a odporující všem dobrým mysliveckým mravům, a proto jasně deklaruje, že úprava vyhlášky nezakládá uživatelům honiteb povinnost, ale dává jim k dispozici nástroj k řešení problémů v případě, že není jiné adekvátní východisko.

Úprava vyhlášky sice umožní lov vybraných druhů spárkaté zvěře v delším časovém úseku, ale současně klade i vyšší nároky a zodpovědnost na jednotlivé uživatele honiteb, potažmo myslivecké hospodáře. Předpokládá se i kvalitnější sledování a vyhodnocování skutečných početních stavů na základě sčítání zvěře, pobytových znaků a působených škod a z toho vyplývající zodpovědnější plánování chovu a lovu.

U prasete divokého, jako druhu, který není ve značné části honiteb normovanou zvěří, pak nastavení jasných interních podmínek jeho etického a mysliveckého lovu právě ve vztahu ke vznikajícím škodám působených zvěří.


21.9.2015

Zásady bezpečného chování při výkonu práva myslivosti PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 168 KB)

Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a včelařství uveřejňuje z důvodů dotazů a častých nehod při podzimních lovech "Zásady bezpečného chování při výkonu práva myslivosti".


23.4.2014

Společné vyjádření Ministerstva zemědělství, Ministerstva vnitra a Policie České republiky k otázce využití zakázaných doplňků zbraně tzv. noktovizorů pro lov zvěře v noci PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 107 KB)

Ministerstvo zemědělství oznamuje, že k 1. červenci 2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“). Výkon práva myslivosti je touto novelou zařazen mezi zákonné důvody, na jejichž základě lze udělit výjimku pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zakázaného doplňku zbraně v podobě zaměřovače zbraně konstruovaného na principu noktovizoru.


7.4.2014

Uplatňování náhrad škod způsobovaných zvěří PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Metodická příručka - Uplatňování náhrady škody a oceňování její výše způsobené užíváním honitby a zvěří na honebních pozemcích, polních kulturách, vinné révě, ovocných kulturách a zemědělských porostech - ve smyslu zákona č.499/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.


10.1.2014

Komentář k vyhlášce č. 403/2013 Sb.

Komentář k vyhlášce č. 403/2013 Sb., změna doby lovu prasete divokého a jelena siky.


7.1.2014

Vyhláška č. 362/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 166 KB)

Ministerstvo zemědělství oznamuje že v závěru roku 2013 byla dopracována novela vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna 2014 a je uveřejněna pod č. 362/2013 Sb.


23.12.2013

Vyhláška č. 403/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 77 KB)

Ministerstvo zemědělství v závěru roku vypracovalo novelu vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Cílem bylo reagovat na stále narůstající početní stavy prasete divokého a v některých lokalitách také jelena siky. Od 1. ledna 2014 bude prodloužen lov dospělé zvěře prasete divokého o jeden měsíc (leden), kdy je ulovitelnost této zvěře nejsnazší. Nadále zůstává nezměněn celoroční lov selete a lončáka prasete divokého. Tímto prodloužením doby lovu prasete divokého v zimním období se dostáváme na srovnatelnou úroveň dob lovu s Rakouskem a Německou spolkovou republikou. V případě jelena siky se ministerstvo postavilo k potřebě eliminace škod zvěří na lesích tak, že prodloužilo dobu lovu u kolouchů o tři a půl měsíce (od poloviny ledna do konce dubna).


9.7.2013

Povolenka k lovu - stanovisko PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 78 KB)

Stanovisko - povolenka k lovu


13.12.2012

Obnova české krajiny a renovace polních honiteb PPTX Otevírá se do nového okna. (PPTX, 487 KB)

Prezentace, Ing. Josef Stehlík, předseda ASZ ČR


13.12.2012

Právní rámec uplatňování škod zvěří PPT Otevírá se do nového okna. (PPT, 194 KB)

Prezentace, Martin Flora, Mendelova univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská


13.12.2012

Řešení škod zvěří v Rakousku PPT Otevírá se do nového okna. (PPT, 1 MB)

Prezentace, Dr. Peter Lebersorger


30.11.2012

Aplikace § 36 a § 39 zákona o myslivosti PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Aplikace § 36 a § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.


29.11.2012

Současný stav úpravy honebního společenstva PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 274 KB)

Honební společenstva


22.12.2010

Inventarizace škod zvěří 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 127 KB)

Informace o výsledcích čtvrtého opakování inventarizace škod zvěří v České republice v roce 2010.


5.10.2006

Sdělení k lovu tchoře stepního, orebice horské a špačka obecného

Sdělení Odboru rybářství, myslivosti a včelařství Ministerstva zemědělství k dotazu ve věci možného porušení Smlouvy o založení Evropského společenství.


1.8.2005

Informace k pojištění cizinců pro provozování myslivosti

Informace o platnosti pojištění cizinců pro výkon práva myslivosti, sjednaného mimo území České republiky (tzv. "europojištění").

zobrazit po
  • 1