přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Licence FLEGT v České republice

16.11.2016

Informace k systému přijímání licencí FLEGT v České republice

Obecné informace

Akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT), který vydala Evropská komise v roce 2003, je zaměřen na boj proti nezákonné těžbě dřeva a podporuje úsilí rozvojových zemí vedoucí k posílení správy v oblasti lesnictví.

Z Akčního plánu přímo vyplývá nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie (tzv. nařízení o licencích FLEGT). Tento předpis stanovuje všem členským státům Evropské unie povinnost jmenovat příslušný orgán, který je odpovědný za implementaci nařízení a zároveň ukládá povinnost stanovit sankce za jeho porušení. Příslušné orgány jsou v České republice dva – Celní správa ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Celní úřady přijímají licence FLEGT a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR tyto licence ověřují.

Prozatím se licence FLEGT týkají výhradně dovozů z Indonésie. První licence FLEGT bude vydána v polovině listopadu 2016.

Ode dne 15.11.2016 při podání celního prohlášení do celního režimu volného oběhu je dovozce, který doveze dřevo nebo dřevařské výrobky z Indonésie spadající do nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 2016/1387, povinen předložit celním orgánům platnou licenci FLEGT, kterou vydal indonéský licenční orgán (stanovený v příloze nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 2016/1387).

Celní řízení

Originál licence FLEGT (bílý výtisk) a kopie pro celní úřad (žlutý výtisk) se předkládá celnímu úřadu v listinné podobě současně s celním prohlášením, při navržení dřevařských výrobků dovezených z Indonésie podléhajících režimu licencí FLEGT, do celního režimu volného oběhu.

Vzor formátu licence FLEGT lze najít v příloze prováděcího nařízení Komise č. 1024/2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie.

Celní úřad může v případě jakýchkoli pochybností o platnosti licence FLEGT nebo údajů v ní uvedených zahájit ověřování předložené licence a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství odebrat vzorek pro ztotožnění zásilky s předloženou licencí. Do doby uspokojivého ukončení ověřování licence nemůže být předmětné dřevařské zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu.

Režim licencí FLEGT je zaintegrován do databáze TARIC na úrovni EU. Do kolonky 44 celního prohlášení se uvede certifikát C690 a číslo dané licence. V jiných případech se uvede odpovídající typ certifikátu podle následujícího způsobu integrace.

Integrace do TARIC - možné kódy certifikátů

Kódy předložených dokladů (odst. 44 JSD)

C690: Licence FLEGT pro dovoz dřeva

C631: Formální dopis, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu pro papírenské výrobky, vydaný ministerstvem průmyslu signatářské země dobrovolné dohody o partnerství, z níž papírenské výrobky pocházejí

Kódy prohlášení (odst. 44 JSD), tzv. fiktivní certifikáty

Y057: Zboží, u něhož není nutné předložit dovozní licenci FLEGT pro dřevo

Y064: Dřevo a dřevařské výrobky pocházející nebo jsou odeslané ze signatářské země dobrovolné dohody o partnerství v rámci FLEGT, avšak osvobozené od požadavků režimu licencí FLEGT, neboť byly vyvezeny před vstupem dobrovolné dohody o partnerství v platnost

Y070: Výjimka z povinnosti předložení dovozní licence FLEGT v souladu s čl. 4(3) nařízení Rady (EU) č. 2173/2005

Jeden z certifikátů C690, C631, Y057, Y064 a Y070 musí být v celním prohlášení vyplněn, jinak není dovoz povolen (celní prohlášení nelze zaregistrovat).

Možnost výběru certifikátů se liší opatření od opatření (Y070 je pouze u položek, kdy může být CITES, C631 pouze u položek kapitoly 48, pokud není „ex“ položka – není Y057).

Použití – deklarování jednotlivých certifikátů

C690: Licence FLEGT pro dovoz dřeva

→ zboží podléhá předložení dovozní licence FLEGT a tato licence je předložena

 • Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění
 • Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění a zároveň je uvedené v příloze D nařízení Rady (ES) č. 338/97 – CITES

C631: Formální dopis, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu pro papírenské výrobky, vydaný ministerstvem průmyslu signatářské země dobrovolné dohody o partnerství, z níž papírenské výrobky pocházejí

→  zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT, ale podléhá předložení tohoto formálního dopisu

 • Pouze pro výrobky z papíru (kapitola 48)
 • K papírovým výrobkům z jiného materiálu než dřeva nebo z recyklovaného materiálu se přikládá oficiální dopis indonéského ministerstva průmyslu, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu.
 • Pokud jsou papírové výrobky vyrobené ze dřeva nebo z nerecyklovaného materiálu, musí být předložena dovozní licence FLEGT (C690)

Y057: Zboží, u něhož není nutné předložit dovozní licenci FLEGT pro dřevo

→ zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT

 • Zboží neuvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění
 • Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění + původ Indonésie (země VPA), ALE odeslané z jiné země než Indonésie (země VPA)
 • Neobchodní zboží

Y064: Dřevo a dřevařské výrobky pocházející nebo jsou odeslané ze signatářské země dobrovolné dohody o partnerství v rámci FLEGT, avšak osvobozené od požadavků režimu licencí FLEGT, neboť byly vyvezeny před vstupem dobrovolné dohody o partnerství v platnost

→  zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT

 • Zboží bylo odesláno z Indonésie před vstupem dohody v platnost – před 15.11.2016

Y070: Výjimka z povinnosti předložení dovozní licence FLEGT v souladu s čl. 4(3) nařízení Rady (EU) č. 2173/2005

→  zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT

 • Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění (podléhá FLEGT) a zároveň se jedná o zboží uvedené v příloze A, B nebo C nařízení Rady (ES) č. 338/97 – CITES
 • Předkládá se pouze povolení dovozu v rámci CITES

FLEGT vs. CITES

Problém u podpoložek KN (popř. TARIC kódů) – kam může být zařazeno zboží, které může podléhat i FLEGT i CITES.

Příklad 1

Zboží podléhá FLEGT a je uvedené v příloze D nařízení Rady (ES) č. 338/97 – CITES

→ C690 FLEGT licence

 + C400 Předložení příslušného "CITES" osvědčení

Příklad 2

Zboží podléhá FLEGT a je uvedené v příloze A, B nebo C nařízení Rady (ES) č. 338/97 – CITES.

→ Y070 (výjimka z FLEGT dle čl. 4 (3) nař. 2173/2005

 + C400 Předložení příslušného "CITES" osvědčení

Příklad 3

Zboží podléhá FLEGT a není CITES.

→ C690 FLEGT licence

 + Y900 Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES)

Příklad 4

Zboží nepodléhá FLEGT a je CITES (příloha A, B, C nebo D nařízení Rady (ES) č. 338/97).

→ Y057 nepodléhá FLEGT

 + C400 Předložení příslušného "CITES" osvědčení

Příklad 5

Zboží nepodléhá ani FLEGT ani CITES.

→ Y057 nepodléhá FLEGT

+ Y900 Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES)

Registrace do IT systému k přijímání licencí FLEGT – tzv. FLEGIT

FLEGIT je IT systém určený pro kontrolu a ověřování licencí FLEGT, který vytvořila Evropská komise na rozhraní TRACES NT. Pro zjednodušení a urychlení kontrol licencí FLEGT příslušný orgán České republiky žádá dovozce, aby se zaregistrovali v systému FLEGIT a licence FLEGT do něj zadávali před předložením zboží a licence FLEGT v listinné podobě celnímu úřadu.

Návod na registraci v systému FLEGIT je následující:

Na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login je třeba kliknout na "Create an account". Účet bude posléze validován prostřednictvím zaslání potvrzení na uvedenou emailovou adresu. Po úspěšném přihlášení klikněte na rolovací menu vlevo nahoře "Certificates" a posléze na "FLEGT". Stránky obsahují manuál k použití (pod rolovacím menu "Help" a poté "FLEGT User Guide"). Webové rozhraní prozatím funguje pouze v angličtině, do budoucna se počítá s jeho rozšířením i do ostatních jazyků EU.

Další informace k licencím FLEGT lze najít na internetových stánkách Evropské komise http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/faq

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem